En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3922
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :78
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3922
Şikayetçi:
 DNZ İnşaat Nak. Turz. Tic. Ltd. Şti. Ahmet Mithat Efendi Sk. 28/4 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü Sanayi Caddesi No:39 35100 Bornova/ İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29853
Başvuruya konu ihale:
 2007/82336 İKN|li “ Manisa-Kırkağaç Bakır Göleti ve Sulaması İnşaatı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 06.0898.0085/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nce 10.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Manisa-Kırkağaç Bakır Göleti ve Sulaması İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak DNZ İnşaat Nak. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.10.2007 tarih ve 29853 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından “Manisa Kırkağaç Bakır Göleti ve Sulaması Yapım İşi”’nin 10.08.2007 tarihinde ihale edildiği, firmalarının söz konusu ihalede ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, bunun üzerine idareye 08.10.2007 tarihli yazı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Muzaffer ARLI’nın iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı konusunda şikayet başvurusunda bulunulduğu,  Muzaffer ARLI tarafından aynı idare tarafından daha önce ihale edilen “Manisa Merkez Yuntdağı Köseler Göleti ve Sulaması Yapım İşi” ihalesinde “İzmir Urla Çeşme Otoyolu İnşaatı” işine ilişkin iş deneyim belgesinin sunulduğu ancak ihale komisyonunca söz konusu belgenin  benzer işe uygun olmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine Kuruma anılan isteklinin başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde 20.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-2778 sayılı Kurul kararı ile söz konusu belgenin benzer iş kapsamında olmadığına karar verildiği, şikayet konusu ihalenin de daha önceki ihale ile aynı içerikte olduğu, söz konusu istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin idarece AII grubu içerisinde değerlendirildiğinin ifade edildiği, otoyol kapsamı içerisindeki münferit beton imalatlarının ihale konusu işte benzer iş kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığı, bu konuda alınmış bir Kurul kararının bulunmasına rağmen idarenin yanlış uygulamada israr ettiği, bu konuda idarenin yaptığı değerlendirme neticesinde firmalarının mağdur edildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından “Manisa-Kırkağaç Bakır Göleti ve Sulaması İnşaatı” nın 10.08.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş, ihaleye ilişkin 34 adet ihale dokümanı satın alınmış, 19 istekli tarafından teklif verilmiştir. İhale konusu işin içeriği; projesine uygun olarak kil çekirdekli zonlu toprak dolgu gölet gövdesi, dolu savak, derivasyon-dipsavak kondüvisi, vana odası, su alma yapısı ve cebri boru bağlantısı ile 142 ha brüt sahayı sulayacak yüksek basınçlı sistem sulama şebekesi inşa edilmesi amacıyla gölet ve sulama inşaatının yapılması işidir.

 

Söz konusu ihalede ihale komisyonu tarafından isteklilerce sunulan belgelerin detaylı olarak incelenmesi sonucunda; Ekin Yapı A.Ş.’nin teklif mektubundaki rakam ile yazının birbirini tutmaması nedeniyle, Adem Şahin & Şahinler Hafr. Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın   teklif zarfına iş ortaklığının isminin yazılmaması, teklif mektubunda tarihin yanlış yazılması, iş ortaklığı beyannamesine yanlış İKN yazılması nedenleriyle, Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti. ile Gistaş Gazioğulları İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin  teklif bedelini oluşturan analizlerin sunulmaması nedeniyle,  Nevzat İnş. Taah. Otomotiv ve Nak. Tic.Ltd. Şti.’nin  geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Daha sonraki aşamada ihale komisyonu tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen prensiplere uygun olarak sınır değer hesaplanmış, teklifleri hesaplanan bu sınır değerin altında yer alan Haselsan İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Karaca İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Ecetaş İnş. San. ve Tic. A.Ş., Ahmet Arslan & Lalloğlu Nakliyat İnş. Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti.  İş Ortaklığı,    Aksu İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Atagündüz İnş. Taah. Tarım Tur. Mad. Tic. San. A.Ş., DNZ İnş. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti., Muzaffer ARLI ve Hatçelik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif sahibi olarak (9 istekli) belirlenmiş, idarenin 15.08.2007 tarihli yazısı ile aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenen isteklilere yazı yazılarak tekliflerinin detayına ilişkin açıklamaların 5 gün içinde idareye sunulması istenmiş, Haselsan İnş. ve Tic. Ltd. Şti. istenen bilgileri idareye sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmış, daha sonra aşırı düşük teklif açıklamalarını sunan isteklilerin sunduğu açıklamalar incelenmiş, yapılan inceleme neticesinde  Hatçelik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu açıklamalar kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakılmış, 25.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilen Muzaffer ARLI üzerinde bırakılmış, DNZ İnş. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti. ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı, bu konuda daha önce aynı idare tarafından yapılan başka bir gölet inşaatı ihalesinde de aynı belgenin kullanıldığı, bu konuda Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda Kurumca da bu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı yönünde kararının bulunduğu, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmiştir.

 

İdare tarafından Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgilerden; şikayet konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan Muzaffer ARLI tarafından Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “ İzmir-Urla- Çeşme Otoyolu İnşaatı İşi”’ne ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür.  Söz konusu belgenin ilgili tarafından yapılan kısmı bölümünde; “İzmir-Urla Otoyolu İnşaatı, Urla-Çeşme kesiminde drenaj işleri kapsamına giren her cins ve çapta beton boru döşemesi ve beton işleri ile kutu menfezlere ait kalıp, demir, beton işleri”  ifadesine yer verilmiştir. Anılan istekli tarafından ayrıca iş deneyim belgesini tevsik edici ilave bir belgenin, hak edişlerin vb. belgelerin de iş deneyim belgesi ekinde sunulmadığı görülmüştür.

 

Şikayet konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “ Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihale konusu işte, iş deneyimi olarak kabul edilecek benzer iş olarak 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin eki olan benzer iş gurupları listesinde yer alan (A) Alt Yapı İşleri başlıklı I., II. ve V. Grup işler benzer iş olarak değerlendirilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: inşaat mühendisliğidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de;

 

A) ALT YAPI İŞLERİ

 

“I. GRUP : BARAJLAR VE GÖLETLER

 

1. Dolgu barajlar
2. Beton barajlar
3. Göletler
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler  
            II. GRUP: DİĞER SU YAPILARI
1. I.Grup İşler
2. Büyük su yapıları, regülatörler,tersip bendleri, nehir ıslahı işleri, sedde ve dolgu işleri
3. Sulama ve drenaj tesisleri, grup içme suyu inşaatı,
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler  
            V.GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
1. Kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri
2. Yer altı ve/veya yer üstü sulama suyu tesisleri, su isale hatları
3. Su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonları
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” olarak tanımlanmıştır.

        Aynı idare tarafından 11.08.2006 tarihinde ihale edilen “ Manisa Merkez Yuntdağı Köseler Göleti ve Sulaması Yapım İşi” ile ilgili olarak 18.10.2006 tarih ve 31819 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet konusunun da yine aynı iş deneyim belgesine ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu ihalede AI ve AII grubu işlerin  benzer iş olarak tanımlandığı, Muzaffer ARLI’nın bu ihalede de “ İzmir-Urla- Çeşme Otoyolu İnşaatı İşi” ne ilişkin iş bitirme belgesini sunduğu ve idarece bu belgenin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Muzaffer ARLI tarafından idarenin bu kararı üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde; 20.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-2778 sayılı Kurul kararıyla Muzaffer ARLI tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun görülmesi nedeniyle itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği belirlenmiştir.

       İdare tarafından bu ihalede Muzaffer ARLI tarafından sunulan “ İzmir-Urla- Çeşme Otoyolu İnşaatı İşi” ne ilişkin iş deneyim belgesinin kabul edildiği  anlaşılmaktadır.

       İdareye yapılan şikayet üzerine idarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında; “…. İdare lehine 2. en düşük teklif olan Muzaffer ARLI’nın teklifi değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu bu teklif değerlendirilirken, Muzaffe ARLI’ya ait teklif dosyasında; “ İzmir Urla Çeşme Otoyolu İnşaatı, Urla Çeşme kesiminde drenaj kapsamına giren her cins ve çapta beton boru döşenmesi ve beton işleri ile kutu menfezlere ait kalıp, demir, beton işlerine ait iş deneyim belgesi kullanılmıştır.

       2006/82123 İKN’li “Manisa Merkez Köseler Göleti ve Sulaması İnşaatı İşi” ihalesinde bu iş deneyim belgesi o ihale komisyonu tarafından geçersiz olarak değerlendirilse de; 2007/82336 İKN’li “Manisa Kırkağaç Bakır Göleti ve Sulaması İnşaatı” ihale komisyonu idarenin menfaatleri doğrultusunda söz konusu belgeyi aşağıda belirtilen gerekçelerle kullanılabileceği kanaatine varmıştır.

      Yapılan değerlendirme ile mevcut işin en ekonomik olarak, idare lehine yapılabilirliğinin dikkate alındığı ve firmanıza ait teklifle Muzaffer ARLI’nın vermiş olduğu teklif arasında idare lehine 34.000 YTL. tutarında fiyat avantajı sağlandığı;

       Şikayet konusu Muzaffer ARLI tarafından verilen iş deneyim belgesi incelendiğinde, yapılan beton imalatların tamamının  su yapısı olduğu ve ihale konusu olan gölet inşaatındaki derivasyon kondüvisi ve sulama inşaatındaki sanat yapıları, borulu şebeke ile ve proje bünyesindeki karayolları geçişi ile tamamen benzerlik ihtiva ettiği, yapılan işin tamamen su yapısı olması nedeniyle, Kamu İhale Tebliği’ne göre A/II grup başlığı altında “diğer su yapıları” başlığı alında değerlendirilmiştir.”  ifadesine yer verilmiştir. 

       Şikayet konusu husus yukarıda belirtilen tespitler ve mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından “ İzmir-Urla- Çeşme Otoyolu İnşaatı İşi”’ne ilişkin iş deneyim belgesinin sunulduğu, söz konusu isteklinin alt yüklenici sıfatında Urla-Çeşme kesiminde drenaj işleri kapsamına giren her cins ve çapta beton boru döşemesi ve beton işleri ile kutu menfezlere ait kalıp, demir, beton işleri yapıldığı anlaşılmaktadır. İhale konusu işin içeriğinde yer alan imalat kalemleri ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinde yapıldığı anlaşılan işin kapsamı birbirine benzer nitelikte bulunmamıştır. Ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapıldığı anlaşılan  iş deneyim belgesine konu otoyolun drenaj işlerinin, benzer iş olarak tanımlanan iş grupları kapsamında da yer almadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.               

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,


   Oybirliği i
le karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul