İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3923
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :79
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3923
Şikayetçi:
 Kalorisan Isı Nak. Mad. Petr. Ürün. San. Tic. Ltd Şti. Organize Sanayi Bölgesi 10.Cad. No:41 Melikgazi/KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü,GMK Bulvarı Devlet Hastanesi Kav. MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 30041
Başvuruya konu ihale:
 2007/119715 İKN|li “Osmaniye-Nurdağı Yolu (Bahçe Geçişi) Km:35+700-44+500 Arası Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.11.2007 tarih ve 06.09.02.0085/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü’nce 24.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Osmaniye-Nurdağı Yolu (Bahçe Geçişi) Km:35+700-44+500 Arası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kalorisan Isı Nak. Mad. Petr. Ürün. San. Tic. Ltd Şti’nin  04.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.10.2007 tarih ve 30041 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından “Osmaniye-Nurdağı Yolu (Bahçe Geçişi) Km: 35+700-44+500 Arası Eksik Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İnşaatı İşi” nin 24.09.2007 tarihinde ihale edildiği, idarenin 01.10.2007 tarih ve 34009 sayılı yazısı ile kesinleşen ihale kararının firmalarına bildirildiği, söz konusu yazıda firmalarının aşırı düşük teklif açıklamasına firmaları tarafından cevap vermemeleri nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının belirtildiği, oysa böyle bir yazının kendilerine tebliğ edilmediği, bunun üzerine 04.10.2007 tarihi yazı ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin şikayet başvurularını 10.10.2007 tarihli yazı ile cevapladığı, bu sefer idarenin yazısında aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmamaları nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarına ilişkin elenme gerekçenin sehven yazıldığı ancak firmalarının teklif cetvelinin 1. sayfasının imzasız ve kaşesiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının belirtildiği, idarece değerlendirme dışı bırakılmaları konusunda çelişkili cevaplar verildiği, söz konusu ihalede en düşük teklifin firmaları tarafından sunulduğu belirtilerek bahse konu işle ilgili gerekli incelemenin yapılması ve firmalarının mağduriyetinin giderilmesi talep edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması gerektiği ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin ilk fıkrasında, teklif mektuplarının anılan Yönetmelik ekinde yer alan KİK018.0/Y, KİK019.0/Y numaralı standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanacağı belirtilmiştir.

 

            İhale dokümanının parçası olan ve teklif birim fiyatlı işler için teklif mektubu başlıklı           KİK019.0/Y numaralı standart formun üç numaralı dipnotunda anılan cetvelin teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/unvan yazılarak imzalanacağı açık biçimde düzenlenmiştir. İsteklilerin teklif mektuplarında ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğini belirtmeleri gereği yukarıda belirtilen usulün teklif mektubunun önemli bir unsuru olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalede, idarenin hazırlamış olduğu idari şartnamenin ekinde KİK019.0/Y numaralı standart form bulunmaktadır. Başvuru sahibinin teklif mektubu incelendiğinde ise iki sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının imzasız ve kaşesiz olduğu belirlenmiştir. Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden hareketle birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının ad soyad/unvan yazılarak imzalanması gerekmektedir. Dolayısıyla bu usule aykırı olarak sunulan teklif mektubunun değerlendirme dışı bırakılmasında  kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı için başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Öte yandan kesinleşen ihale kararına göre başvuru sahibinin aşırı düşük teklif dolayısıyla değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği daha sonradan şikayet başvurusuna verilen yanıtta bu durumun sehven yazıldığının belirtildiği dolayısıyla başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmemesi nedeniyle değil, teklif mektubu eki cetvellerin ilk sayfasının imzalanıp kaşelenmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul