İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3925
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :89
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3925
Şikayetçi:
 Ali Naci Toker –İnşaat Müh. Uyanal Pasajı Kat:1 No:26 Merkez/NİĞDE
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Mezbaha Caddesi 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.10.2007 / 30434
Başvuruya konu ihale:
 2007/136926 İhale Kayıt Numaralı “Niğde Öğrenci Yurdu Doğalgaz Dönüşüm İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 06.09.16.0132/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Niğde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 28.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Niğde Öğrenci Yurdu Doğalgaz Dönüşüm İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali Naci Toker / İnşaat Müh.’nin 10.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.10.2007 tarih ve 30434 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihalede gösterdikleri teknik personele ait diploma, ilgili meslek odası belgesi ve SSK belgesinin fotokopi olduğu, ayrıca teklif bedelini oluşturan hesap cetvellerinde işin projesinde oluşturulan bazı kalemlerin miktarlarının eksik olduğu, bazı imalatlar için alınan tekliflerin piyasayla uyuşmadığı, bu fiyatları tevsik edici belgelere de yer verilmediği ve sözleşme giderlerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmalarına rağmen gösterdikleri anahtar teknik personelin idare bünyesinde 24 yıl çalışıp emekli olduğu, bu durumda diploma, ilgili meslek odası belgesinin asıllarının idarede bulunduğu halde sundukları fotokopilerin kabul edilmemesinin ve ilk belge niteliğinde olan işe giriş bildirgesi resmi belge olmadığından aslının aranmasının mevzuata aykırı olduğu, diğer taraftan aşırı düşük sorgulaması yapılmadan tekliflerinin buna göre incelenerek miktar ve fiyat karşılaştırmalarının yapılması suretiyle ihale komisyonunun yetkisini kötüye kullandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından ihalenin iptaline ilişkin belirtilen gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

            01.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği, bu kararın ihale yetkilisince 02.10.2007 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

 

            1.1- İhale komisyon kararında başvuru sahibinin teklif zarfı içinde sunduğu anahtar teknik personele ait diplomanın, SSK belgesinin ve ilgili meslek odası faaliyet belgesinin fotokopi olduğu, bu belgelerin asıllarının, noter onaylı suretlerinin sunulmadığı ve teklif ekinde sunulan işe ait maliyet kalemlerinin açıklanmasına ilişkin bilgi ve belgelerin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adayların veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat uyarınca idarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel istenmesi durumunda bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış olduğu hususunun ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması gerektiğinin ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Osman Erdal’a ait ihaleye sunulan sigortalı işe giriş bildirgesinin ve meslek odası belgesinin fotokopi olduğunun idarece tespit edildiği, bu durumun başvuru sahibi tarafından da şikayet dilekçesinde kabul edildiği, ayrıca söz konusu eksikliğin Yönetmeliğin 62 nci maddesi kapsamında tamamlatılabilecek bilgi eksikliği niteliğinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            1.2- İdari şartnamenin 7.1.(m) maddesinde, “Diğer Hususlar” kısmında idarece istenmesi halinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgelerin verilmesi gerektiği yönünde düzenlemenin yapıldığı,

 

            İdari şartnamenin Diğer Hususlar bölümünde ise; “İstekliler aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanmasında kullanılmak üzere, tekliflerinin ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvellerini sunacaklardır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,    

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı (H) bölümünde; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.”

 

Düzenlemesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı idarelerin sadece Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca istenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulan belgelerin değerlendirilmesi yoluyla Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yaptıkları görülmüştür.

 

Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. Bu belgeler Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını, sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyecek ve bu maddeye aykırı olacaktır. Bu nedenle, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hükümler gereğince isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen belgeler istenebilmekte, ancak bu belgelerin istenmesi durumunda ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerekmektedir. Kanunun 37 ve 38 inci maddesine göre tekliflerin değerlendirilmesinden sonra aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan isteklilerce teklifleri kapsamında sunulan tekliflerini oluşturan maliyet icmallerinin karşılaştırma yapılmak suretiyle yeterli olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu görülmüştür.

 

Bu durumda, yukarıda açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin teklifinin, teklifi ekinde sunduğu maliyet icmalinin değerlendirilerek, teklif edilen fiyatı oluşturan belgelerde ana kalemlerin gerçek fiyatı yansıtmadığı, proforma faturaların alınmadığı, inşaat işleri teklif birim analizlerinin bulunmadığı, maliyet icmalinde KİK katılım payının hesaplanmadığı ve sözleşme giderlerine konulan bedelin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

 Ayrıca idarece Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan düzenlemeye istinaden, Yılmaz Kay, Kalyon İnş. Malz. Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti., Mehmet Börekçi ve Işın Elk. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin de tekliflerini oluşturan belgelerin kendileri tarafından imzalanıp kaşelendiği, proforma faturaların alınmadığı, maliyet icmallerinde SSK giderleri, KİK payı, noter ve sözleşme giderleri All Risk sigorta ve kesin teminat mektubu giderleri, genel giderler ve müteahhit karı gibi giderlerin ayrıntılı olarak gösterilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaları işleminin yukarıda belirtilen gerekçelerle ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarece değerlendirme dışı bırakılan diğer isteklilerin teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde;

 

1-Yılmaz Kay’ın sunduğu teklif mektubunun içeriğinde birim fiyat teklif mektubuna benzer ifadelerin yer aldığı ve ihale tarihi 28.09.2007 olmasına rağmen ihale tarihinin hatalı olarak 07.09.2007 olarak yazıldığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinde; Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

 

2- Yılmaz Kay tarafından sunulan 28.09.2007 tarihli anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunda, “İdarenizce 07.09.2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan …” ibaresi bulunmakla beraber, belgenin düzenlendiği tarihin 28.09.2007 olduğu, dolayısıyla söz konusu istekli tarafından ihale tarihinin sehven 07.09.2007 olarak yazıldığı ve teklif mektubunun kanunun yukarıdaki hükmünde belirtilen zorunlu unsurları taşıdığı anlaşıldığından idarece gösterilen teklif mektubunun geçerli olmadığı yönündeki gerekçenin yerinde olmadığı görülmüştür.

 

3- Mehmet Börekçinin yerli istekli olduğunun tevsiki amacıyla sunulması gereken nüfus cüzdanı fotokopisini sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinde; “Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.” hükmü yer almaktadır.

 

Yerli istekli olduğunun tevsiki amacıyla nüfus cüzdanı suretinin sunulması istenmekle beraber Mehmet Börekçi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan ve nüfus cüzdanı bilgileri esas alınmak suretiyle düzenlenen imza sirküleri ile ticaret sicil gazetesinden Mehmet Börekçi’ nin T.C. vatandaşı olduğu açıkça anlaşıldığından ve anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunda da yerli istekli olduğu beyan edildiğinden, nüfus cüzdanı suretinin verilmemesinin belge eksikliği olarak kabul edilmemesi gerektiği sonucuna varılmış olup, anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılma işlemi yerinde görülmemiştir.

 

Birel İnş. Oto. Elk. Nak. ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif edilen fiyatı oluşturan belgelerin teklif ekinde verilmemesi ve Kalyon İnş. Malz. Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.’nin göstermiş olduğu anahtar teknik personele ait meslek odası belgesinin sunulmaması gerekçesiyle 01.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile değerlendirme dışı bırakılmaları yerinde bulunmuştur. 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

Buna göre, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

           

            Sonuç olarak; incelenen ihalede Ali Naci Toker İnş. Müh. Müt., Birel İnş. Oto.Elk. Nak. ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti., Kalyon İnş. Malz. Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılmaları yerinde bulunmuş olmakla birlikte, Yılmaz Kay, Mehmet Börekçi ve Işın Elk. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin geçerli olduğu anlaşıldığından, idarece geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi işlemi yerinde görülmemiştir. Dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul