İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3926
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :90
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3926
Şikayetçi:
 Murat BAKIRCI, Atatürk Cad. No:13 Akçakent/ ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XII. Bölge Müdürlüğü,Osman Kavuncu Cad. 38060 Kocasinan/ KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29044
Başvuruya konu ihale:
 2007/141805 İhale Kayıt Numaralı “Kırşehir Akçakent Boğazevci Kasabası Mandere ve Kurudere Taşkın Koruma Kanalı Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 08.08.71.0132/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XII. Bölge Müdürlüğü’nce  tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kırşehir Akçakent Boğazevci Kasabası Mandere ve Kurudere Taşkın Koruma Kanalı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Murat BAKIRCI’nın 11.10.2007 tarih ve 29044 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçe ile  yazılı başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu iş olan taşkın koruma projeleri 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesinin 21/d maddesine göre seçme ve eleme kriterleri uygulanacak proje olmasına rağmen proje için “ÇED gerekli değildir.” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama Yükümlülüğü başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Ek-II’ye tabi projeler için proje tanıtım dosyası hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

 

Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje sahiplerinin isteyeceği her türlü bilgi, doküman ve görüşü vermekle yükümlüdürler.

 

Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay (Çevre düzeni plan tadilatı onayları dahil), izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.” hükmüne,

 

7 nci maddesinde ise;

 

“Bu Yönetmeliğin;

 

a) EK-I listesinde yer alan projeler ile,

 

b) Ek-II listesinde bulunup

 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması zorunludur.” hükmüne yer verildiği görülmüştür.

 

Anılan Yönetmeliğin EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin ‘Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları’ başlığı altında yer alan 21 inci sırasının (d) bendinde;

 

“Taşkın önleme veya başka amaçla akarsu yataklarının düzenlenmesi,” hususuna yer verilmiştir.

 

Şikayete konu ihalenin 10.10.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, ihale tarihi itibarıyla “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir”  kararının alınmamış olmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama Yükümlülüğü başlıklı 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğu ancak; Kırşehir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 19.11.2007 tarih ve 1 sayılı kararı ile, şikayete konu ihaleye ilişkin olarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” belgesinin verilmiş olduğu hususları, anılan belgenin içeriği ile birlikte dikkate alındığında, aykırılığın sonuç üzerinde etkisinin olmadığı saptanmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul