En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3927
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :91
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3927
Şikayetçi:
 Pekdüzler İnşaat Turz. Mad. Akar. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti Pancar Kooperatifi İşhanı 205 K.2 Turhal / TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Osman Paşa Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşlıçiftlik Kampusü TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29961
Başvuruya konu ihale:
 2007/98616 İhale Kayıt Numaralı “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.11.2007 tarih ve 06.08.99.0169/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Osman Paşa Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 21.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Pekdüzler İnşaat Turz. Mad. Akar. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti’nin 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 22.10.2007 tarih ve 29961 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye teklif veren İsmail Özhelvacı İnş. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti. -  Kadıoğlu Müh. İnş. Tic. A.Ş. ortak girişimine ait aşırı düşük teklif  açıklamasının yerinde olmadığı halde idarece açıklamanın uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yaklaşık maliyet ve geçerli tekliflere göre belirlenen aşırı düşük teklif sınır değerinden daha düşük fiyat teklif eden İsmail ÖZHELVACI İnş. Taah. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. & Kadıoğlu Müh. İnş. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin teklif fiyatı hakkında, idare tarafından 22.08.2007 tarihli yazı ile “... düşüklüğe neden olan maliyet bileşenleri ile ilgili açıklamaların belgeleriyle birlikte” yapılması istenilmiştir.

 

Adı geçen istekli tarafından aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının yer aldığı 31.08.2007 tarihli yazıda, teklif fiyatın %62’sini oluşturan kalemlere ilişkin piyasadan alınan fiyat teklifleri ve sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, müşterek tesisat, yangın tesisatı, çim sulama tesisatı ve elektrik tesisatına ilişkin birim fiyat ve miktarların belirtildiği, teklif kapsamında da sunulmuş olan hesap cetvelleri ile ihale konusu yapım işinde kullanılacak makine ve ekipmana ilişkin belgeler sunulmuştur.

 

03.09.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ve ekinde yer alan aynı tarihli tutanak ile yapılan açıklamaların 4734 sayılı Kanunun 38. maddesinin (a) ve (b) bendlerine uygun olduğu belirtilerek, ihale İsmail ÖZHELVACI İnş. Taah. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. & Kadıoğlu Müh. İnş. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi üzerinde bırakılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde:

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu yapım işine teklif edilen fiyatın %15’ini oluşturan, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, müşterek tesisat, yangın tesisatı, çim sulama tesisatı ve elektrik tesisatına ilişkin birim fiyat ve miktarların belirtildiği, teklif kapsamında sunulmuş olan hesap cetvellerinin tekrar sunulmasından ve geri kalan inşaat işlerinden teklif fiyatın %46’sını oluşturan özel fiyat imalatları ile Bayındırlık Birim Fiyat imalatlarının teklif fiyatın %16’sına denk gelen kısmına ilişkin olarak piyasadan alınan fiyat tekliflerinden ibaret açıklamaların, 4734 sayılı Kanunun yukarıda yer alan 38 inci maddesinde belirtilen hususlara yönelik olarak yapılmış bir açıklama olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek Belgeler” başlıklı 34. maddesinde “... aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir” hükmü bulunmaktadır.

 

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan inceleme konusu ihaleye ait ilan ve İdari Şartnamesinin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde, “İstekliler aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere tekliflerinin ekinde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin tarif edilen yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vereceklerdir” hükmü yer almasına rağmen, ihale üzerinde kalan istekli dışındaki diğer isteklilerce sadece teklif bedelini oluşturan birim fiyat ve miktarları gösteren hesap cetvelinin sunulduğu, ancak birim fiyatlara ilişkin analizlerin sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibi Pekdüzler İnş. Tur. Mad. Akary. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti., Azizoğlu İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Bultuğ İnş. Turz. San. ve Tic. A.Ş.’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi ile ilan ve İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümüne aykırıdır.

 

2- İhale ilanının 4.3.1 ile 4.4 ve İdari Şartnamenin 7.3.1 ile 7.4 maddelerinde; isteklilerin benzer işle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %100’ü tutarında iş deneyim belgesi sunmaları gerektiği, ihale konusu iş ile benzer iş olarak kabul edilecek işlerin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan BIII Grubu işler olduğu düzenlenmiştir.

 

İhale komisyonu kararına göre ihale üzerinde kalan İsmail ÖZHELVACI İnş. Taah. Turz. ve Tic. Ltd. Şti. & Kadıoğlu Müh. İnş. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin pilot ortağı tarafından Nurdağı Emniyet Amirliği inşaatına ilişkin olarak düzenlenmiş iş bitirme belgesi sunulmuştur.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan iş gruplarından BIII ve BIV grupları;

 

“III. GRUP İŞLER

1. II.Grup işler

2. Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu,konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eğitim yapıları)

3. Liman binaları (Liman, iskele ve diğer ulaşım yolları daha önce yapılmış ise)

4. İl tipi idari binalar

5. Büyük cezaevler

6. Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)

7. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

8. Araştırma binaları ve laboratuarlar

9. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

10. Arşiv binalar

11. Banka binaları

12. Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

13. Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz bakım evleri

14. Kaplıca ve şifa evleri

15. Müstakil spor köyleri (kapalı-açık yüzme havuzları, spor salonları, hipodromlar, stat ve stadyumlar)

16. Aqua parklar

17. Rekreasyon merkezleri, büyük parklar

18. Otel ve moteller

19. Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (toplantı, eğlence ve düğün amaçlı),

gençlik merkezleri

20. Fuarlar, satış ve sergi binaları (showroomlar)

21. Misafirhaneler

22. İbadethaneler (Dini yapılar)

23. Organize sanayi bölgeleri

24. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesisler, fabrika ve imalathaneler

25. Villalar, teras evleri ve dağ evleri

26. Çevre düzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya müstakil konutlar

27. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve özel konutlar,

28. İş hanları, ticari bürolar

29. Büyük mağazalar, alışveriş merkezleri

30. Otobüs terminalleri, otogarlar, istasyon binaları

31. Katlı garajlar (yer altı-yer üstü)

32. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

IV.GRUP İŞLER

1 .III.Grup işler

2. Çiftlik binaları ve depoları

3. Okul ve mahalle ölçeğinde spor tesisleri (temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları vb.)

4. Temel eğitim okulları

5. İlçe tipi idari binalar

6. Yurtlar

7. Cezaevleri

8. Basımevleri, matbaalar

9. Konutlar

10. Tatil köyleri, kampingler v.b.

11. Gece kulübü, lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

12. Küçük sanayi siteleri (Atölye, ticarethane, depo vb.)

13. Entegre tarım ve endüstri yapıları

14. Depolar, soğuk hava depoları, mezbahalar

15. Manej sahaları

16. Hal binaları

17. Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri)

18. Sağlık merkezleri, poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları v.b.

19. Jeoloji, botanik ve tema parkları

20. Çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri

21. İtfaiye istasyonları

22. Benzin istasyonları

23. Prefabrik yapı montaj ve kurma işleri

24. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”

 

Olarak düzenlenmiştir.

 

Dolayısıyla, BIII grubuna ait olmayan iş deneyim belgesini sunan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması ihale dokümanının yukarıda yer verilen hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır.

 

Bu durumda, ihalede geçerli teklif bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu ve ihalede geçerli teklif bulunmadığı tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul