• Karar No: 2007/UY.Z-3929
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :95
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3929
Şikayetçi:
 Mahmut DEVEDEN Vekili: Av. M. Sait İLKBAHAR, Kiremithane Mh. İstiklal Caddesi Noyan Apt. 103/15 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İnönü Bulvarı Liman Yanı Akdeniz / MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.10.2007 / 29474
Başvuruya konu ihale:
 2007/65374 İhale Kayıt Numaralı “Mersin Mut Anadolu Lisesi İstinat ve İhata Duvarı İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.11.2007 tarih ve 06.08.84.0187/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 21.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mersin Mut Anadolu Lisesi İstinat ve İhata Duvarı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Mahmut Deveden Vekili Av. M. Sait İLKBAHAR’ın 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.10.2007 tarih ve 29474 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca yasaklama işleminin, yasal süresinde tamamlanamaması ve yürürlüğe girmemesi nedeniyle ilgili ve görevli kamu görevlileri hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu ihaleye ilişkin sözleşmeye davet yazısı üzerine kesin teminatın yatırılarak istenen belgelerin idareye sunulduğu, idarenin sözleşme yapılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği için kesin teminatın iadesinin istendiği, ancak idarece gönderilen yazıda Mersin Cumhuriyet Savcılığının 03.05.2007 tarihli yazısı doğrultusunda haklarında kamu davası açıldığından bahisle 4735 sayılı Kanunun 21 ve 25 inci maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin XV – G maddesi gereğince kesin teminatlarının gelir kaydedildiğinin belirtildiği,

 

Ancak Tebliğin aynı maddesinin son paragrafında “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir.” düzenlemesinin bulunduğu,

 

İhale tarihi olan 21.06.2007 tarihinde haklarında yasaklama kararı olmadığı teyit edilerek sözleşmeye davet edildikleri, dolayısıyla ihale tarihi itibariyle yasaklı olmadıklarının veya haklarında bir kamu davası açılmadığının açık olduğu, 24.07.2007 tarihi itibariyle gözetim altına alındıkları ve bu tarihten sonra haklarında kamu davası açılsa bile ihaleye teklif verdikleri tarihin daha önce olması nedeniyle kesin teminatlarının gelir kaydedilemeyeceği,

 

Buna ek olarak 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca yasaklama kararının yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın tespit edildiği tarihi izleyen 45 içinde alınması gerektiği, kamu davası açıldığı iddia edilen 03.05.2007 tarihi ile ihale tarihi olan 21.06.2007 tarihi arasında 46 gün geçtiği ve idarece yasaklama kararı alınmadığı, gözetim tarihi olan 24.07.2007 tarihi ile idarenin ihale kararının iptaline ilişkin yazısının tarihi olan 19.09.2007 tarihi dikkate alınsa bile 45 günlük sürenin dolduğu, sözleşmenin de imzalanmadığı dikkate alınırsa haklarında kesinleşmiş yargı kararı da olmadığından geçici teminat miktarını aşar şekilde kesin teminat miktarının tamamının gelir kaydedilmesinin ve sözleşmenin yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu, 

 

2) Ayrıca idarenin sözleşmeyi süresi içinde yapmaması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereğince tüm masraflarını iade etmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihalede idarece 11.07.2007 tarihinde Mahmut DEVEDEN hakkında yapılan yasaklılık teyit başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından 12.07.2007 tarihinde yasaklılar listesinde ilgiliye ait bir kayda rastlanılmadığının bildirildiği, 01.08.2007 tarihinde sözleşmeye davet mektubunun gönderildiği, başvuru sahibince sözleşmeye davet yazısında istenen belgelerin 10.08.2007 tarihinde idareye sunulduğu,

 

20.08.2007 tarihinde idarece Mersin Cumhuriyet Savcılığı’na yazılan yazıyla başvuru sahibi Mahmut DEVEDEN’in bir soruşturma kapsamında tutuklanmasından dolayı 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 17 inci maddesinin (c) bendinin “Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır.” hükmüne istinaden müteahhidin tayin ettiği vekil ile sözleşme yapılmasında yürütülen soruşturma açısından bir sakınca olup olmadığının sorulduğu, Mersin Cumhuriyet Savcılığı Hazırlık Bürosunca gönderilen 03.09.2007 tarihli yazıda, başvuru konusu ihalede katılımcıların ihale öncesi ihaleye fesat karıştırmaya yönelik konuşma kayıtları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapıldığı, 4735 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin (c) bendinin gereğinin takdirinin idareye ait olduğunun belirtildiği,

 

Mersin Cumhuriyet Savcılığı’nın yazısı üzerine ihale yetkilisince 06.09.2007 tarihinde sözleşmeden imtina edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 ve 25 inci maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin XV- İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar maddesinin Teminatların Gelir Kaydedilmesi başlıklı G bendinin ilk fıkrası doğrultusunda 19.09.2007 tarihinde başvuru sahibinin kesin teminatının gelir kaydedildiği ve ihale komisyon kararının iptal edildiği,

 

Başvuru sahibi hakkında 05.10.2007 tarihinde kamu davası açıldığı ve başvuru sahibinin Hakkında Kamu Davası Açılanlar Listesinde bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

            58 inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü,

59 uncu maddesinde “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.hükmü,

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XV- İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar maddesinin Teminatların Gelir Kaydedilmesi  başlıklı G bendinde “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

Gerekmektedir.

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkân bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Buna göre idarelerce 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan fiillerden birinin tespiti halinde, aynı Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, anılan fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilen kimseler, haklarında henüz yasaklama kararı alınmamış olsa bile, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilemezler.

            Yapılan incelemede, başvuru sahibinin ihaleye fesat karıştırmaya yönelik işlemlerinin, idare tarafından, Mersin Cumhuriyet Savcılığı’nın 03.09.2007 tarihli yazısı ile öğrenildiği, idarece ihale komisyon kararının iptal edildiği 19.09.2007 tarihinde henüz bir yasaklama kararı veya açılmış bulunan bir kamu davası bulunmasa bile, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışlardan birinin tespitinin yapıldığı ve bu nedenle başvuru sahibi hakkında ceza soruşturmasının başlatıldığı, nitekim başvuru sahibi hakkında 05.10.2007 tarihinde kamu davasının da açıldığı, bu nedenle Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan maddesi gereği ihale komisyonu kararının iptal edilmesi gerektiği, dolayısıyla idarece ihale komisyonu kararının iptal edilmesi yönündeki işlemin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

            Ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan maddesinin ikinci fıkrasında, ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında ihale süreci içerisinde haklarında kamu davası açılması durumunda, duruma göre geçici veya kesin teminatların gelir kaydedilmesi hakkındaki hüküm uygulanmayacaktır. Fıkranın devamında bu durumda sadece geçici teminatın iade edileceği belirtilse de, anılan hükmün bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde bu durumdaki isteklilerin kesin teminatlarının da iade edileceği açıktır. Dolayısıyla, haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan isteklilerin kesin teminatlarının gelir kaydedilmesi imkânı bulunmadığından ve bu isteklilerin değerlendirme dışı bırakılarak kesin teminatlarının iade edilmesi gerektiğinden, ihale tarihi itibariyle hakkında henüz kamu davası açılmamış bulunan başvuru sahibinin kesin teminatının iadesi gerekmektedir.

2) 4334 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinde “Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.

2) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.

3) İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak.

4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.

5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.

6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

7) İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak.

8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.

9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.

Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.” hükmü,

Aynı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Kurul, Kuruma gelen itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle aşağıdaki işlemlerden birine karar verir:

a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlemi belirler.

b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerini iptal eder.

c) (Değişik: 4964/ 34 md.) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığını belirler.

İtirazen şikayet konusunun açıkça bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu, idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması durumlarında, kesin karar verilinceye kadar ihale sürecini durdurur.” hükmü yer almaktadır.

Anılan maddelerden de anlaşılacağı üzerine, Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında masraf ve tazminat taleplerini karara bağlamak bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kurumun görev alanında olmadığından sözleşme masraflarıyla ilgili talep hakkında bir inceleme yapılmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde “Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

…………………….

b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

2) Yaklaşık maliyeti elliyedibin yediyüzaltmışbir Yeni Türk Lirası ile yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası ile dokuzyüzaltmışikibin yediyüzyirmiüç Yeni Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

………………………

En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

……………………….

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.” hükmü,

Aynı Kanunun 26 ncı maddesinde “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü  yer almaktadır.

Başvuru konusu ihalenin ilanının 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci alt bendine göre yapıldığı, buna uygun olarak Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanın 05.06.2007 tarihinde, ihale tarihinden 16 gün önce yapıldığı, yerel gazetede yayınlanması gereken ilanın aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılmasına karar verildiği, belediye hoparlöründen yapılan ilanın ihale tarihinden 14 gün önce 07.06.2007 tarihinde yapıldığı ve süresinde olduğu, ancak ilan panolarında yapılan ilanın ihale tarihinden 7 gün önce 14.06.2007 tarihinde askıya çıkarıldığı, dolayısıyla süresinde yapılmadığı, idarece usulüne uygun şekilde ilan yapılarak yeniden ihaleye çıkılması gerekirken, sürece devam edilmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul