• Karar No: 2007/UY.Z-3932
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :109
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3932
Şikayetçi:
 Baharyapı Endüstri ve Tic. Ltd. Şti. Tuncay Sok. Koloğlu İşmerkezi B Blok Kat:3/8 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Cad. No:140 23069 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34593
Başvuruya konu ihale:
 2007/125738 İKN|li “Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 06.0987.G023/2007-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ  IX. Bölge Müdürlüğü tarafından 18.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Baharyapı Endüstri ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarih ve 34593 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; firmalarının başvuru konusu  ihalede 10.10.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ekonomik olarak en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği belirtilerek;

 

            1 ) İhale teklif zarflarının açılması sırasından da ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin kendi tekliflerinden daha yüksek olmasına karşın, idarece ihale tarihinden çok sonra tarihi ve yöntemi belli olmayan bir şekilde birim fiyat cetvelindeki aritmetik hatalar düzeltilerek indirildiği ve böylece ihaleyi kazanması sağlandığı,

 

            2) İhalenin birim fiyat cetvelinde enjeksiyon işlerine ait cetvelin 6. sırasında yer alan çimento bedelinin 800 ton olarak cetvele konulduğu ancak enjeksiyon işlerinde kullanılacak çimento ve nakliyesi bedellerinin enjeksiyona ait iş kalemleri içinde bulunduğu, kullanılmayacak bu çimentonun 100.000,00 YTL’lik fark oluşturduğu, bunun istekliler arasında haksız rekabet oluşturabileceği ve verilen tekliflerin esasını değiştirebilecek nitelikte olduğu,

 

            3) İdarece belirlenen yeterlik kriterlerinin rekabeti sağlama ilkesine aykırı olarak ağırlaştırıldığı, 30-40 firmanın doküman satın almış olmasına karşın 14 kişinin teklif verdiği ve bunlar arasında ancak 2-3 tanesinin teklifinin geçerli sayıldığı,

 

            4) Teklif ekinde verilmesi istenilen analizlerin uzun ve zor olduğu, analizlerin değerlendirilmesinde kanunun öngördüğü yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ile teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususlarının göz önünde bulundurulmadığı,

 

            5) Teklif dosyalarındaki eksikliklerin duyurulması sırasında ihale üzerinde bırakılan isteklinin anahtar teknik personeline ilişkin evrakın eksik olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği,

Anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı yönünden inceleme yapılacağı, 17 nci maddesinde ise, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

          Hükme bağlanmıştır.

  

            Yapılan inceleme sonucunda; kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi tarafından 16.10.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, başvuru sahibinin süresi içinde 19.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, anılan şikayetin reddine ilişkin 26.10.2007 tarih ve 11648 sayılı idare kararının başvuru sahibine 30.10.2007 tarihinde tebliğ edildiği, bu durumda başvuru sahibi tarafından 26.11.2007 tarihinde 15 günlük süre aşılarak kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

          Başvuru sahibi tarafından 26.10.2007 tarihinde idareye bir şikayet başvurusunda daha bulunulmuş ve başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde işlemin farkına varıldığı tarih olarak bu tarih belirtilmiş ise de, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idareye yapılan aynı mahiyetteki ikinci başvuruya idarenin vermiş olduğu yanıtlar başvuru süresini yeniden başlatmamaktadır.    

             

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması, nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul