İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3941
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :161
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3941
Şikayetçi:
 Hayati AYIK, Muratpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Narmanlı Apt. C Blok Kat:5 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Kamulaştırma Harita ve Etüt Dairesi Başkanlığı,İnönü Bulvarı No:27 Kat:12 Oda No:79 Bahçelievler / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35352
Başvuruya konu ihale:
 2007/167348 İhale Kayıt Numaralı “Kangal TS|de 2x1000 Kişilik ve Karakaya HES|de 1x1000 Kişilik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.12.2007 tarih ve 06.09.99.0187/2007-59 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Kamulaştırma Harita ve Etüt Dairesi Başkanlığı tarafından 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kangal TS´de  2x1000 Kişilik ve Karakaya HES´de 1x1000 Kişilik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Hayati AYIK’ın 30.11.2007 tarih ve 35352 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işin çevre mühendisliğinin uzmanlık alanında olmasına rağmen ihale ilanının 4.3.2 ve 4.4 maddelerinde çevre mühendisliğine yer verilmediği, bu nedenle ihale dosyası alamadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; söz konusu ihaleye ait ilanın 4.3.2 maddesinde anahtar teknik  personel olarak 1 adet İnşaat Mühendisi, teknik personel olarak 1 adet İnşaat Mühendisi veya teknikeri istendiği, 4.4 maddesinde “…ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliğidir.” düzenlemesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Daha önce İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “İçme Suyu ve Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili olarak alınan 26.06.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1488 sayılı Kurul Kararında, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümünün İnşaat Mühendisliği olarak belirlendiği ve ağırlıklı olarak inşaat işlerini kapsayan ihalede idare tarafından yapılan benzer iş tanımının mevzuata aykırı olmadığının belirtildiği; anılan Kurul Kararı ve şikayet konusu işin niteliği birlikte değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak inşaat işlerini kapsayan söz konusu ihaleye ait ilanda yer alan düzenlemelerde Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan “Aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendis ve mimarların ihale konusu işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ilan ve idari şartnamede ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.” düzenlemesine aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul