İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4013
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :96
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4013
Şikayetçi:
 Hayati AYIK Murat Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Narmanlı Apt. C B1 Kat:5 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Belirtilmemiştir
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35353
Başvuruya konu ihale:
 Belirtilmemiştir
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2007 tarih ve 06.1001.G023/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hayati AYIK’ın, ihale kayıt numarasını “2007/167643” olarak belirttiği  Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak, 30.11.2007 tarih ve 35353 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 2007/167643 İKN’li ihalede iş konusu atık su arıtma tesisi yapım işinin çevre mühendisliği uzmanlık sahasında olmasına karşın ihale ilanının 4.3.2 ve 4.4 maddelerinde çevre mühendisliğine yer verilmediği, bu nedenle başvuru sahibinin  ihale dosyası satın alamadığı ve hak kaybına uğradığı iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibinin dilekçesinde belirtilen “2007/167643” ihale kayıt numarasının, istisna kapsamında mal alımlarına ilişkin bir ihaleye ait olduğu, yapım işi ihalesine ilişkin bir kayıt olmadığı, oysa başvuru dilekçesinde atık su arıtma tesisi yapım işi ihalesinden bahsedildiği, bu durumda ihalenin adı ve ihaleyi yapan idarenin belli olmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olmaması  nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul