İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4016
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :100
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4016
Şikayetçi:
 Ay-Sev İnşaat İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., 1421 Sokak No:37 Park Apt. k.2 d.8 Kahramanlar / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Lisesi, Lozan Meydanı 35040 Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 32406
Başvuruya konu ihale:
 2007/124457 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Atatürk Lisesi Genel Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 06.09.52.0187/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Lisesi’nce 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir Atatürk Lisesi Genel Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Ay-Sev İnşaat İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.11.2007 tarih ve 32406 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece teklif mektuplarında beyan edilen vergi sicil numarası ile kaşedeki sicil numarası farklı olduğundan değerlendirme dışı bırakıldıkları, şikayet başvuruları üzerine komisyonun tekrar bir değerlendirme yaparak teklif mektubundaki firma adı ile oda tarafından verilen faaliyet belgesindeki firma adının farklı olduğu, teklif mektubunda beyan edilen vergi sicil numarası ile kaşedeki vergi sicil numarası farklı olduğundan yanıltıcı bilgi verildiği kanaatiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, net olmayan bu hususlarla ilgili, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesi gereği, idarece firmalarından herhangi bir açıklama istenmeden belgelerinin yanıltıcı olarak değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinde; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü,

            İdari şartnamenin 20.1 maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.düzenlemesi yer almaktadır.

Teklif birim fiyatlı işler için teklif mektubuna ilişkin standart formda istenilen bilgiler arasında; teklif mektubunun üst kısmında teklif sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası yer almakta, ayrıca teklif mektubunun altında ise teklif mektubunun teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/ unvan (kaşe) yazılarak imzalanması gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinin teklif mektubunun eki olduğu ve aynı şekilde  teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/ unvan (kaşe) yazılarak imzalanması gerektiği belirtilmektedir.

Başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta, teklif mektubundaki firma adı ile oda sicil kayıt ve faaliyet belgesindeki firma adının farklı olması hususu da belirtilmiş ve başvuru sahibinin yanıltıcı bilgi vermesi nedeniyle ihale dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

Yapılan incelemede; başvuru sahibince ihale teklif zarfında, ihale dokümanı alındı belgesinde, başvuru belgesinde, adres beyanında, personel ve makine ekipmana ilişkin taahhütnamelerde, ticaret sicil gazetesi örneğinde, imza sirkülerinde, vekaletnamede Ay-Sev İnşaat İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanının kullanıldığı, nitekim oda belgesinde de bu unvanın yer aldığı, birim fiyat teklif mektubunda ise Ay-Sev İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanının kullanıldığı, İnşaat ibaresinin unvanda yer almadığı, ayrıca teklif zarfı ve teklif mektubu dahil yeterlilik belgelerinin tümünün Ay-Sev İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanını içeren kaşeyle imzalandığı, farklılığın teklif mektubundaki ve kaşedeki inşaat ibaresinin eksikliğinden kaynaklandığı, ancak oda belgesi, sirküler ve ticaret sicil gazetesi örneğinin aynı şirkete ait olduğu ve adres beyanındaki adresle oda belgesindeki şirket adresinin ve kaşedeki şirket adresinin aynı olduğu dikkate alınırsa, durumun unvandaki bir kelimenin sehven eksik yazılmasından kaynaklandığının açık olduğu, idarece bu durumda tereddüde düşülmesi halinde durumun ticaret odasından soruşturularak netliğe kavuşturulabileceği, nitekim idarece İzmir Ticaret Sicil Memurluğundan 21.09.2007 tarihli yazıyla Ay-Sev İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında bilgi istendiği, gelen yazıda Ay-Sev İnşaat İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.09.2007 tarihine kadar adres beyanında belirttiği adreste faaliyet gösterdiği, 04.09.2007 tarihli kararla adres değişikliğine gittiğinin belirtildiği, anılan tarihin ihale tarihinden iki gün önce olduğu ve Ay-Sev İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında istenilen bilgilerin gelen yazıda Ay-Sev İnşaat İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait bilgiler olarak yer aldığı, bahsi geçen şirketlerin aynı şirketler olduğunun idarece yetkili makamla yapılan yazışma sonucu anlaşıldığı da dikkate alınırsa, başvuru sahibinin bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, kesinleşen ihale kararında başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin teklif mektubunda belirtilen vergi sicil numarası ile firma kaşesinde yer alan vergi sicil numarasının farklı olması olduğu, yapılan incelemede, teklif mektubunun üst kısmında istenen bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası kısmında Kordon V.D. 7230215125 bilgisinin yer aldığı, Ay-Sev İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanını içeren kaşede ise Kordon V.D. 0270045561 bilgisinin yer aldığı, idarece 21.09.2007 tarihinde Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazılan yazıyla bu numaralardan hangisinin Ay-Sev İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne  ait olduğunun sorulduğu, Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden gelen yazıda 7230215125 vergi numarasının Ay-Sev İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda anılan mevzuat gereğince teklif mektubunun standart forma uygun olması ve ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir. Teklif mektubunda ise vergi sicil numarasının sol üst köşede beyan edilmesi istenmiş, unvan (kaşe)’de ise vergi sicil numarasının yazılması istenmemiştir. Bu durumda dikkate alınması gereken vergi sicil numarası, teklif mektubunun ilgili kısmında istenen ve teklif sahibinin beyan ettiği vergi sicil numarasıdır. Eğer kaşede farklı bir vergi sicil numarası yazar ve bu sicil numarası isteklice beyan edilen vergi sicil numarasından farklı olursa, idarelerce bu husus yetkili makamlardan soruşturulabilir. Nitekim başvuru konusu ihalede de idarece yapılan soruşturmada isteklice beyan edilen vergi sicil numarasının doğru olduğu ortaya çıkmıştır. Buna rağmen, idarece başvuru sahibinin beyan edilen vergi sicil numarasıyla kaşedeki vergi sicil numarasının farklı olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            d) İhale komisyonu yönünden yapılan incelemede tespit edilen hususlar aşağıda yer almaktadır;

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün V-(B) maddesinin ikinci fıkrasında “22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan "genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise" ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.

Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Yapılan incelemede ihale yetkilisince oluşturulan ihale komisyonunun gerek asil gerekse yedek üyeleri arasında muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin bulunmadığı, bu durumun yukarıda anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.

ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede tespit edilen hususlar aşağıda yer almaktadır;

           

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır. Buna göre idareler ihalenin her aşamasında isteklilere karşı eşit muamelede bulunmakla yükümlüdürler.

 

            Yapılan incelemede Kızılırmak İnş. Müt. - Ahmet KOĞ’un sunduğu teklif mektubunun üst kısmında istenen bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası kısmında Kemeraltı V.D. 5740040092 bilgisinin yer aldığı, imza kısmında yer alan kaşede ise Kemeraltı V.D. 22268001056 bilgisinin yer aldığı, idarece başvuru sahibi Ay-Sev İnşaat İnş. Malz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. bu nedenle değerlendirme dışı bırakılırken, aynı durumda olan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kızılırmak İnş. Müt. - Ahmet KOĞ’un teklifinin herhangi bir sorgulama yapılmadan değerlendirmeye alındığı, bu durumun yukarıda anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiştir

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul