En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4017
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :101
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4017
Şikayetçi:
 Selim TEMİZEL, Büklüm Sk. 8/15 Kavaklıdere ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli İl Özel İdaresi, Karabaş Mah. Hafız Selim Sok. No:65 İzmit / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 34079
Başvuruya konu ihale:
 2007/43358 İhale Kayıt Numaralı “Gebze Çayırova Sevgi Evleri Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 06.09.74.0187/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli İl Özel İdaresi’nce 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gebze Çayırova Sevgi Evleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Selim TEMİZEL’in 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 34079 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; bahse konu ihalenin üzerlerine kaldığı, ancak aşırı düşük açıklamaları reddedilen C.S.G. Müh. İnş. Taah. Bekir GÜÇBEY’in itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunca anılan isteklinin açıklamalarının yeterli olduğu gerekçesiyle düzeltici işlem kararı verildiği,

 

            Ancak anılan kararda, bahse konu isteklinin açıklamalarında proforma fatura vb. belgelerin sunulup sunulmadığına ilişkin hiçbir açıklamanın yer almadığı, karşı oy yazısında da idarece belirlenen miktarlarla isteklice belirlenen miktarlar arasındaki aşırı farka dikkat çekildiği ve açıklamaların belgeye dayanmadığının belirtildiği,  idare ve isteklilerin belirlediği miktarların birebir aynı olması beklenmese de, aradaki farkın bir ölçüsünün olması gerektiği,

 

İdarece, Kurul kararı üzerine, açıklamaların belgelendirilip belgelendirilmediğine bakılmaksızın 17.10.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı yazısıyla ihalenin anılan isteklide kaldığının belirtildiği,

 

Kurulca anılan isteklinin açıklamalarının belgeye dayandırılıp dayandırılmadığı yönünden inceleme yapılmadığından bahisle, açıklamaların belgeye dayanıp dayanmadığı yönünden inceleme yapılması talep edilmektedir.     

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

17.09.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3055 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında Bekir GÜÇBEY -  C.S.G Müh. İnş. Taah.’ün başvurusuyla ilgili olarak “İdarenin başvuru sahibinden teklifin bileşenlerine ilişkin olarak açıklama talebine ilişkin 24.05.2007 tarih ve 2532 sayılı yazısı ile isteklilerden teklifin maliyet bileşenlerinin (ayrıntıları belirtilerek) hesaplanmış miktarları ile her türlü fiyat araştırmasına göre düzenlenmiş maliyet hesap cetvellerinin istenildiği, diğer taraftan anahtar teslimi götürü bedel işlerde idarece belirlenen metrajlarla isteklilerce tespit edilen metrajların birebir aynı olmasının mümkün bulunmadığı, bazı iş kalemlerine ilişkin imalatların diğer iş kalemleri içerisinde değerlendirilebileceği, isteklinin yazılı açıklamasında, her ne kadar ekte açıklamalı imalat icmali çıkartılmış olsa da iş bu icmalde olsun yada olmasın verilen teklif fiyatın ihale dosyasında bulunan projeye uygun olarak tüm imalatları kapsadığı ve hesap cetvellerinde belirtilen birim fiyatlara her türlü işçilik malzeme, müteahhit karı ve genel giderler dahil olduğu hususunun da belirtildiği bilgilerinin birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerekmektedir.” kararına varılmıştır.

 

Kamu İhale Kurulunun 17.09.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3055 sayılı kararı üzerine, ihale komisyonunun 16.10.2007 tarihli kararında, anılan Kamu İhale Kurulu kararı gerekçe gösterilerek, Bekir GÜÇBEY -  C.S.G Müh. İnş. Taah.’ün teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğuna karar verilmiştir.

 

Dolayısıyla, idarece tesis edilen işlemin, anılan Kurul kararına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

B) Söz konusu ihalenin, teklif değerlendirmesine yönelik aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelemesi, daha önce Kuruma yapılan itirazen şikayet başvusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 17.09.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3055 sayılı kararı ile yapıldığından, başvuruya konu ihalenin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelemesi yapılmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;  

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Aynı ihaleye ilişkin (2007/43358 İKN’li) Kurul tarafından verilen 17.09.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3055 sayılı karara ilişkin yazmış olduğum karşı oy gerekçesi ile söz konusu karara katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul