İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4019
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :103
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4019
Şikayetçi:
 Paşa İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Külhan Mah. 1. İst. Cad. Pirireis Apt. B Blok Nu:22 KARAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü,Kırbağ Mahallesi Urgan Boğazı Mevkii KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 3386
Başvuruya konu ihale:
 2007/73652 İhale Kayıt Numaralı “24 Derslik İlköğretim Okulu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 06.10.06.0176/2007-80 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karaman Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/73652 İhale Kayıt Numaralı “24 Derslik İlköğretim Okulu” ihalesine ilişkin olarak Paşa İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Karaman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne hitaben yapmış olduğu başvurunun, Karaman Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 03.12.2007 tarih ve 35565 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarih ve 3386 sayılı yazısı ekinde  Kuruma gönderilmesi üzerine;

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karaman Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 30.11.2007 tarih ve 3386 sayılı yazısı ve eki dilekçenin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Karaman Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 30.11.2007 tarih ve 3386 sayılı yazısı ekinde Kuruma gönderilen 19.11.2007 tarihli Paşa İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Karaman Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne hitaben yazmış olduğu dilekçede özetle;

 

1) Karaman Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince 17.07.2007 tarihinde gerçekleştirilen 2007/73652 İKN’li "Karaman TOKİ 24 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı" ihalesine 2 adet teklif mektubu verdikleri için haklarında 1 yıl ihalelerden yasaklanma kararı verildiği, verilen bu cezanın adil olmadığı,

 

2) Başka ihalelerde gerçeğe aykırı belgelere dayanılarak ihalelerin yapıldığı, kendilerinin haksız yere yasaklanmasına sebebiyet veren ihale komisyonunun başka ihalelerde gereken dikkat ve özeni göstermediği, bu nedenle de komisyonun tarafsız kalamadığı görüntüsü verdiği, son yıllarda Karaman ilinde yapılan ihalelerle ilgili tüm dosya ve evraklar teftiş edildiği takdirde durumun açıklığa kavuşacağı, adil ihaleler yapılması ve böylece kamu yararının korunması bakımından müfettiş incelemesi yapılmasının gerektiği iddia edilmektedir.

 

Paşa İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53/b maddesinde bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna verilen görev ve yetki, ihale süreci içerisinde ve bu süreçte sonuç doğuran işlem ve eylemler olarak belirlenmiş, ihalelerden yasaklama kararlarına karşı Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulacağına ve bu kararlardan doğan zararların giderilmesi yolunda hüküm verileceğine dair yetki ve görev Kamu İhale Kurumuna verilmemiştir. Karaman Valiliğinin yazısı ekinde gönderilen dilekçede yer alan birinci iddia, yasaklama işleminin iptaline yönelik olduğundan, yukarıda anılan Kanun maddesinde tanımlanan ihale süreci içerisinde değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla yasaklama işlemi ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibi Paşa İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Karaman Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 30.11.2007 tarih ve 3386 sayılı yazısı ve eki dilekçenin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul