İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4023
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :108
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4023
Şikayetçi:
 E Grup İnşaat Taah. Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti, Yeni Mahalle 354 Sokak No: 1 Aliağa / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Aliağa Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü,Atatürk Mah.Rafineri Cad. No:42 Aliağa / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 32223
Başvuruya konu ihale:
 2007/156535 İhale Kayıt Numaralı “METEM Genel Onarımı-Doğalgaz Dönüşüm İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2007 tarih ve 06.09.49.0075/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aliağa Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce 19.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “METEM Genel Onarımı-Doğalgaz Dönüşüm İşi” ihalesine ilişkin olarak E Grup İnşaat Taah. Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.11.2007 tarih ve 32223 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Başvuruya konu ihaleye vermiş oldukları teklifin, teklif zarfının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına  uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak işe ait idari şartnamenin 1-b maddesinde yer alan adres ile 5.1 maddesinde belirtilen adresin farklı olması nedeniyle, özellikle teklif zarfının üzerinde işin adı ile ilgili bölümün boş bırakıldığı, diğer taraftan ihale ilanı ile idari şartnamedeki adreslerde de farklılık bulunduğu, 

 

2- İşe ait ihale ilanının 10.10.2007 tarihinde yayımlandığı, ihale tarihinin 19.10.2007 olduğu, bu durumda idari şartnamenin “ihale dokümanında açıklama yapılması” başlıklı 14 üncü maddesinde yer alan 20 günlük açıklama isteme süresinin bulunmadığı,

 

3- Özel idari şartnamede “açık imbisat yerine kapalı imbisat yapılacak tesisat buna uygun hale getirilecektir.” denildiği, ancak yapılacak imbisatın teknik özelliklerinin belirtilmediği ve keşif icmal listesinde bulunmadığı, yine “Kolektör grubu, pompa ve vanaları dahil komple yenilenecektir.” denildiği ancak keşif icmal listesinde pompalarla ilgili herhangi bir teknik özellik belirtilmediği,

 

4- İhale komisyonunun, ilk oturumda idari şartnamenin 31.2.2 maddesini uygulamadan, 31.2.3 maddesini uyguladığı, kendi tekliflerinin idari şartnamenin 31.2.2 maddesine göre değerlendirme dışı bırakıldığı ve daha sonra belge kontrolüne geçilmeden ihaleye teklif veren iki isteklinin yetkililerinin ihale odasından çıkarıldığı, bu durumun idari şartnamenin 31.2.3 maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Aliağa Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik Lise, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Genel Onarım (Doğalgaz Dönüşüm)” ihalesine ait idari şartnamenin 1 - (b) maddesinde iş sahibi idarenin adresi;

 

“127/1 Sokak No:2 Evka 3 Bornova / İzmir” şeklinde,

 

5.1. maddesinde tekliflerin sunulacağı adres olarak;

 

“Atatürk Mah. Rafineri Yolu No:42 Aliağa / İzmir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale ilanının 1-(a), 2-(b) ve 3-(a) maddelerinde idarenin adresi, işin yapılacağı yer ve ihalenin yapılacağı yer olarak tek bir adres;

 

“Atatürk Mah. Rafineri Yolu No:42 Aliağa / İzmir” adresi gösterilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında;

 

Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.”  hükmü,

 

“Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında ise;

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.”  hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin ihaleye sunduğu teklif mektubu üzerinde yapılan incelemede, ticaret unvanının ve idarenin adının bulunduğu, zarfın üzerine teklifin hangi işe ait olduğunun ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılmadığı tespit edilmiştir. İdarenin adresinin yazılması hususunda başvuru sahibinin herhangi bir yanlışlığa düşülmemesi amacıyla adresi boş bırakmasına ilişkin iddiasının ihale dokümanında bulunan hatadan kaynaklandığı kabul edilse dahi başvuru sahibinin ihaleye teklif vererek ihale dokümanına ilişkin itiraz hakkını kaybettiği, bu aşamadan sonra mevzuat gereği dokümana yönelik itirazda bulunamayacağı, ayrıca teklif zarfının üzerinde teklifin hangi işe ait olduğunun ve ihale kayıt numarasının da bulunmaması sebebiyle teklif  zarfının mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. İdarenin başvuru sahibinin teklifini bu nedenle değerlendirmeye almaması yönündeki işlemin mevzuata uygun olduğu, başvuru sahibinin iddiasının bu sebeple yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 1 numaralı alt bendinde;

 

b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;

 

1) Yaklaşık maliyeti otuz milyar Türk Lirasına (elliyedibin yediyüzaltmışbir Yeni Türk Lirasına )  kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar Türk Lirasına ( yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirasına )  kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde….en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhaleye ilişkin ilanın Kanunun yukarıda yer verilen hükmü gereği ihale tarihinden 7 gün önce yayımlandığı tespit edilmiştir.

 

Yine anılan Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik ve Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

 

“…Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda ihale ilanının mevzuata uygun olarak yayımlandığı, idari şartnamede düzenlenen söz konusu açıklama süresine ilişkin maddenin Kurumca hazırlanan tip idari şartnamede bulunan madde olduğu, idarelerin ihale ilanlarını ihale tarihinden en az 7 veya 14 gün önce yayımlamak zorunda olduğu durumlarda idarelerin söz konusu asgari sürelerden daha önce de ilanı yayımlatabileceği, dolayısıyla bu halde Kanunda öngörülen 20 günlük açıklama süresinin kullanılabileceği; ilanın asgari süreler içinde yayımlandığı haller göz önüne alındığında bu sürenin kullanılamayacağı, bu gibi durumlarda ihale dokümanında teklif vermeye engel bir durum varsa istekli olabileceklerin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre şikayet haklarını kullanmaları mümkün bulunduğundan başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

3- Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye ilişkin Özel İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; “Açık imbisat yerine kapalı imbisat yapılacak tesisat buna uygun hale getirilecektir.” düzenlemesine, 3 üncü maddesinde ise; “Kolektör grubu, pompa ve vanaları dahil komple yenilenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, kapalı imbisat yapılması ve tesisatın buna uygun hale getirilmesi ile pompanın yenilenmesine ilişkin gerek keşif icmal listesinde, gerekse ihale onay belgesi eki yaklaşık maliyet hesap cetvelinde herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde de, söz konusu imalatlara yer vermediği yapılan incelemede anlaşılmıştır. İdarenin şikayet başvurusuna verdiği cevap yazısında; “…Yapılacak iş, kazan ile ilgili olup tesisatın değiştirilmesi ile ilgili olmadığından, yapılan onarım işi olup mevcut pompanın aynı kapasitede yenilenmesidir…” denildiği, işin mevcut bir sistemin doğalgaza dönüştürülmesi işi olduğu ve söz konusu imalatların mevcut sisteme uygun halde teslim edileceği, teklif birim fiyatlı sözleşme yapılacağı, isteklilerin teklif ettikleri iş kalemlerinin teknik şartnameye uygun olacağı göz önüne alındığında başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4- Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Kanunu’nun Tekliflerin Alınması ve Açılması başlıklı 36 ncı maddesinde;

 

“Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

           

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”

 

Tekliflerin Değerlendirilmesi başlıklı 37 nci maddesinde;

 

“…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” hükümleri yer almaktadır.

İhale komisyonu tutanakları üzerinde yapılan incelemede, ihale komisyonunun yukarıda anılan Kanun hükümlerine uygun olarak hareket ettiği anlaşılmış, ihale işlem dosyasında başvuru sahibinin iddiasını kanıtlayacak aksi yönde bir bilgi ve belgeye rastlanmamış, bu sebeple başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Aliağa Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik Lise, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Genel Onarım (Doğalgaz Dönüşüm)” ihalesine ait idari şartnamenin 1 - (b) maddesinde iş sahibi idarenin adresi;

 

“127/1 Sokak No:2 Evka 3 Bornova / İzmir” şeklinde,

 

5.1. maddesinde tekliflerin sunulacağı adres olarak;

 

“Atatürk Mah. Rafineri Yolu No:42 Aliağa / İzmir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale ilanının 1-(a), 2-(b) ve 3-(a) maddelerinde idarenin adresi, işin yapılacağı yer ve ihalenin yapılacağı yer olarak tek bir adres ;

 

“Atatürk Mah. Rafineri Yolu No:42 Aliağa / İzmir” adresi gösterilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında;

 

Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.”  hükmü,

 

“Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında ise;

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.”  hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin ihaleye sunduğu teklif mektubu üzerinde yapılan incelemede;  ticaret unvanının ve idarenin adının bulunduğu, zarfın üzerine teklifin hangi işe ait olduğunun ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 24 ve 27. maddelerinde yer alan düzenleme gereğince, idarenin adresinin açık bir şekilde ve hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde ihale ilanında ve dokümanda belirtilmesi bir zorunluluktur. Başvuru sahibinin teklif zarfı, idarenin yapmış olduğu hatalı düzenlemeden dolayı değerlendirme dışı bırakılmış olup, hak ve menfaat kaybına uğramıştır. İdarece yapılan bu hatalı işlemin ihya edilmesi mümkün olmadığından ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede 2 isteklinin teklif verdiği ve tek geçerli teklif bulunduğu dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul