İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4024
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :109
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4024
Şikayetçi:
 Hal-Fet İnş. Turizm Tic. San. Ltd. Şti., Meltem Mahallesi Dumlupınar Blv. Çağrı 3 Apt. B Blok No:64 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi, Tuzcular Mah. Balıkpazarı Sk. No:3 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.11.2007 / 32882
Başvuruya konu ihale:
 2007/117231 İhale Kayıt Numaralı “Elmalı İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 06.09.57.0075/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’nce 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Elmalı İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Hal-Fet İnş. Turizm Tic. San. Ltd. Şti.’nin 17.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.11.2007 tarih ve 32882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede yeterli rekabetin oluşmaması sebebiyle ihale yetkilisince iptal edildiği, ihalenin iptaline ilişkin kararın gerekçesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, idarenin iptal kararında takdir yetkisini keyfi olarak kullandığı, söz konusu ihalede yeterli rekabetin oluştuğu, bu nedenlerle ihalenin iptaline ilişkin kararın iptal edilerek ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İdare tarafından söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Antalya İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen “Elmalı İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası İnşaatı” ihalesinin 28.08.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, ihaleye üç teklif verildiği, 19.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Hal-fet İnş. Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti.  üzerinde bırakıldığı, ancak ihalenin ihale yetkilisince 25.09.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İhale yetkilisince ihalenin iptal kararına gerekçe olarak “4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihalede yeterli rekabet oluşmadığı kanaatine varılmıştır.” hususu gösterilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur...”

 

 “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.”

 

“İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

 

37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.


İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, başvuruya konu ihalede beş isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, ihaleye üç isteklinin teklif verdiği, verilen tekliflerin tutar olarak birbirlerine ve yaklaşık maliyete yakın şekilde oluştuğu anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği açıklanmıştır. Kanunun yukarıda aktarılan hükümleri uyarınca, ihale yetkilisinin ihalenin iptali konusunda kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olmak kaydıyla takdir yetkisinin bulunduğu açık olup; yapılan inceleme sonucunda, ihale yetkilisinin ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı yönündeki iptal gerekçesinin yerinde olduğu tespit edilmiş, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan ihalenin iptaline ilişkin olarak ihale yetkilisince dayanak gösterilen Kanunun 39 uncu maddesi ihalenin ihale komisyonu tarafından iptalini düzenlemektedir. Başvuruya konu ihalenin ihale kararı alındıktan sonra ihale yetkilisince iptal edildiği anlaşılmış olup, bu iptalin anılan Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince gerçekleştirildiği ancak iptalin Kanunun 39 uncu maddesi dayanak gösterilerek verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 25.09.07 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul