• Karar No: 2007/UY.Z-4025
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :110
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4025
Şikayetçi:
 Ar-Gez İnş. Orm. Ürün. Emlak Otom. ve Temz. İşl. San. Dış Tic. Ltd Şti. Yılmaz Akpınar Bulvarı Gonca İşhanı No:5 Edremit/BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Altınova Belediye Başkanlığı Hükümet Cad. No:9 Altınova Ayvalık/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31540
Başvuruya konu ihale:
 2007/131756 İhale Kayıt Numaralı “Altınova Belediyesine Kilit Parke Taşı, Su Oluğu, Bordür Alımı ve Döşenmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2007 tarih ve 06.09.38.0065/2007-60 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Altınova Belediye Başkanlığı tarafından 18.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Altınova Belediyesine Kilit Parke Taşı, Su Oluğu, Bordür Alımı ve Döşenmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Ar-Gez İnş. Orm. Ürün. Emlak Otom. ve Temz. İşl. San. Dış Tic. Ltd Şti’nin 05.11.2007 tarih ve 31540 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde istenen üretici belgesinin sunulmadığı ve iş deneyim belgelerinin kesin kabul tarihinin belirtilmediği gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, üretici belgesi ve malzemelerin TSE standartlarına uygun olup olmadığını gösteren belgelerle ilgili düzenlemelerin idari şartnamede yer almadığı,  üretici belgesi istenmesinin rekabeti engelleyici olduğu iddia edilmektedir.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesinde; idarece şikayet üzerine verilen cevabın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine; idareye sunulan şikayet dilekçesi ile varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneğinin, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen eksikliklerin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul