• Karar No: 2007/UY.Z-4027
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :117
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4027
Şikayetçi:
 SALDAN Mim. Müh. Dek. İnş. Zir. Hay. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Arifiye Mahallesi Asmaaltı Sokak Vardar İşhanı Kat:4 No:32 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Odunpazarı Belediyesi,Yenidoğan Mah. Çamkoru Sokak No:4 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 32231
Başvuruya konu ihale:
 2007/142287 İKN|li “ Emek Mah. Mamuca Yolu Üzerine Hobi Bahçesi Yapımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 06.0948.0085/2007-60 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından 01.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Emek Mah. Mamuca Yolu Üzerine Hobi Bahçesi Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak SALDAN Mim. Müh. Dek. İnş. Zir. Hay. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.11.2007 tarih ve 32231 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından “Emek Mahallesi Mamuca Yolu Üzerine Hobi Bahçesi Yapım İşi”nin 01.10.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendikleri ve 25.10.2007 tarihli dilekçe ekinde sözleşme imzalamak üzere gereken belgelerin idareye sunulduğu, ancak idarenin 26.10.2007 tarihli yazısında; firmalarının  28.09.2007 tarihi itibarıyla toplam 23.317,37 YTL. sigorta prim borcu olması nedeniyle firmaları ile sözleşme yapılmayacağının bildirildiği, bunun üzerine idareye 05.11.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu dilekçede ihale tarihi itibarıyla aylık cari sigorta prim borçlarının bulunmadığı, sözü edilen prim borcunun Eskişehir İş Mahkemesi’nin 2005/603 sayılı kararının Yargıtay’dan kesinleşmesi sebebiyle oluştuğu, ancak ihale tarihi itibarıyla bu borcun muaccel hale gelmediği, bu nedenle firmalarına 4734 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin uygulanmasının doğru olmadığı, idarenin firmaları ile sözleşme yapılmamasının ikinci gerekçesi olarak Kamu İhale Kurumu’na yatırılması gereken sözleşme bedelinin on binde beşi payının da yatırılmadığını belirttiği, oysa bu payın 09.10.2007 tarihinde yatırıldığı, idarece firmalarından daha yüksek teklif veren bir firma ile sözleşmenin imzalandığı ve firmalarının mağdur edildiği iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

          Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

          Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

          Şikayet konusu ihalede, kesinleşen ihale kararının 03.10.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, söz konusu kararda firmalarının ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduklarının belirtildiği, idarenin 10.10.2007 tarihli sözleşmeye davet yazısı ile başvuru sahibin sözleşme imzalamak üzere gereken evraklarını 10 gün içinde tamamlaması gerektiğinin bildirildiği, başvuru sahibinin 25.10.2007 tarihli dilekçe ekinde istenen belgeleri idareye sunduğu, ancak idarece SSK’nın 18.10.2007 tarihli yazısından başvuru sahibinin ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu bulunduğunun anlaşılması üzerine geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği, daha sonra 01.11.2007 tarihinde ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi isteklinin sözleşme imzalamaya davet edilerek bu istekli ile 01.11.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı  belirlenmiştir.

           Başvuru sahibi tarafından usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra 05.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

           Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 18.10.2007 tarihli yazısında; “ Yukarıda kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup, Türkiye genelinde yapılan araştırma sonucunda 01.10.2007 tarihi itibarıyle Kurumumuza cari ay prim borcunuzun olmadığı, ancak Eskişehir İş Mahkemesinin 24.11.2005 tarih, 2005/603 sayılı kararı ve 2005/14609-2006/6513 karar sayılı Yargıtay İlamına istinaden hizmet tespit davası nedeniyle 28.09.2007 tarihi itibarıyle tahakkuk ettirilen 5.160,46 YTL. prim aslı, 518,64 YTL. işsizlik sigortası primi aslı, 535,00 YTL. damga vergisi ve 08.10.2007 tarihi itibarıyle hesaplanan 17.103,37 YTL. gecikme zammı olmak üzere toplam 23.317,37 YTL. kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcunuzun olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda belirtilen borç tutarını 08.10.2007 tarihinde kurumumuz veznesine yatırdığınız anlaşılmıştır.”   ifadesine yer verilmiştir.

           Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın yukarıda belirtilen yazısından başvuru sahibinin mahkeme kararıyla 28.09.2007 tarihi itibarıyle tahakkuk ettirilen sigorta borcu bulunduğu, ihale tarihi olan 01.10.2007 tarihinde bu borcunun bulunduğu, sigorta borcunun 08.10.2007 tarihinde ödendiği anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamıştır.

 

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

           4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği i
le karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul