İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4031
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :139
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4031
Şikayetçi:
 Beyhan TURAN Vekili: Av.Selçuk YAPRAK Uzun Sokak Kolotoğlu İşhanı No:75 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Maçka Belediyesi,Maçka/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34556
Başvuruya konu ihale:
 “Maçka Belediyesine Ait 100 K.13d Pafta 52 Ada ve 28 Parsel Nolu Taşınmazın Satış İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.12.2007 tarih ve 06.0990.0085/2007-67 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Maçka Belediyesi tarafından 02.11.2007 tarihinde yapılan “Maçka Belediyesine Ait 100 K.13d Pafta 52 Ada ve 28 Parsel Nolu Taşınmazın Satış İhalesi”’ne ilişkin olarak Beyhan Turan ’ın 26.11.2007 tarih ve 34556 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

  Dilekçenin ilgisi nedeniyle idarenin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Trabzon Maçka Belediye Encümeninin 19.10.2006 tarih ve 113 sayılı kararı gereği Maçka ilçesi merkez mahallesinde bulunan ve tapunun 52 ada 28 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın satışına dair verilen karar gereği 02.11.2006 tarih ve 114 sayılı encümen kararıyla açık artırma usulü ile yapılan ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci ve 26 ncı maddelerine ve yasanın ön gördüğü esas ve usullere uyulmadığı, Kanuna uygun yapılmayan ihalenin iptali konusunda idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 11.10.2007 tarihli yazısı ile başvurunun reddedildiği, bu ihalede Kanuna uygun bir ilanın yapılmadığı, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin ihlal edildiği, ilanın mahalli gazetelerde ilan edilmediği iddia edilmekte belirtilen nedenlerle ihalenin iptal edilmesi talep edilmektedir.      

 

          Başvuru sahibinin 22.11.2007 tarihli başvuru dilekçesi ve eklerinden; başvuru konusu ihalenin “Maçka Belediyesine Ait 100 K.13d Pafta 52 Ada ve 28 Parsel Nolu Taşınmazın Satış İhalesi” olduğu ve ihalenin 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükmüne göre açık teklif usulü ile yapıldığı belirlenmiştir.         

        

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “C. İdarelerin Kamu Kaynağı Kullanımını Gerektirmeyen İşleri” başlığının birinci bendinde; “ 1- Kamuya ait taşınmaz malların kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan kat ve/veya arsa karşılığı inşaat yapım işleri 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır.” hükmü bulunmaktadır.

 

          Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

 Açıklanan nedenlerle;

 

1)      4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

  2)   Dilekçe ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul