İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4037
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :111
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4037
Şikayetçi:
 Sultan İnşaat Taahhüt / Cem Sultan Çelik, Esatpaşa Cad. İş Bankası Aralığı Kızılay Üstü Kat.2 20 Merkez/EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne İmam Hatip Lisesi, Edirne
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.10.2007 / 30251
Başvuruya konu ihale:
 2007/137249 İhale Kayıt Numaralı “Edirne Merkez İmam-Hatip Lisesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2007 tarih ve 06.09.09.0026/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne İmam Hatip Lisesi’nce 04.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Edirne Merkez İmam-Hatip Lisesi” ihalesine ilişkin olarak Sultan İnşaat Taahhüt / Cem Sultan Çelik’in 08.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.10.2007 tarih ve 30251 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin gereği yapılmak üzere konunun Edirne İl Özel İdaresine bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuru konusu ihaleye teklif veren Taşlar İnş. Taah. Paz. Tur. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının yetkili müdürü Selahattin TAŞ’ın kendi adına ve şirket adına Edirne 1.Noterliğince vekil tayin etmiş olduğu firmanın eski vekili Hamdiye AKDAĞ hakkında Edirne 1.Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat karıştırmak suçundan kamu davası açıldığı, bu nedenle anılan firmanın dava sonucuna kadar kamu ihalelerine katılamayacağı,

 

            2) Selahattin TAŞ’ın velayeten imza yetkisine sahip babası Mustafa TAŞ hakkında Edirne 1.Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat karıştırmak ve sahte iş deneyim belgesi düzenlemek suçlarından dolayı kamu davası açıldığı, bu nedenle anılan firmanın dava sonucuna kadar kamu ihalelerine katılamayacağı,

 

            3) Anılan firma tarafından kullanılan Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Havsa Çok Programlı Lise Binası ve Atölye inşaatı işinden almış olduğu Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi hakkında Edirne 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı, ayrıca söz konusu belgenin geçersiz olduğu yönünde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü olduğu, anılan firmanın bu belgeye dayanarak pek çok iş alarak haksız kazanç elde ettiği ve iş deneyim belgelerine sahip olduğu, oysa bu belgeye dayanarak alınan tüm iş deneyim belgelerinin geçersiz ve hükümsüz  sayılması gerektiği,

 

            4) Mustafa TAŞ’ın sahte belge düzenlemek suçundan dolayı Edirne 1.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı, söz konusu belgenin Taşlar İnş. Taah. Paz. Tur. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş olduğu, iş deneyim belgelerinde yer alan bilgilerin doğruluğundan adına belge düzenlenen kişilerin sorumlu olduğu, bu nedenle anılan firmanın kamu ihalelerine katılamayacağı,

           

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hamdiye Akdağ, Mustafa Taş ve Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. hakkında açılmış bir kamu davası olup olmadığına ve adı geçenlerin bu nedenle ihalelerden yasaklı olup olmadığına ilişkin 04.07.2007 tarihli yazımıza cevaben, İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2007 tarih ve 125 sayılı yazısında Hamdiye Akdağ ve Mustafa Taş hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kamu davası açıldığından adı geçenlerin 01.05.2007 tarihinde yasaklandığı, Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. hakkında ise yasaklama kaydı bulunmadığı bildirilmiştir.

                                  

Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin ihale işlem dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde, kamu ihalelerinden yasaklı olan Mustafa Taş ve Hamdiye Akdağ’ın Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. ile ortaklık veya vekalet ilişkisinin olmadığı; anılan şirketin %50 hissesine Selahattin TAŞ’ın, diğer % 50 hissesine ise Sedat TAŞ’ın sahip olduğu, 7 Mayıs 2003 tarih ve 5793 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin ortağı Sedat TAŞ’ın şirketle ilgili tüm işlemlerinin velayeten babası Mustafa TAŞ tarafından yerine getirildiği, ihale yetkilisince 04.10.2007 tarihinde yapılan yasaklılık teyit işleminde anılan şirketin yasaklı olmadığının belirlendiği tespit edilmiştir.

                                                                                                                 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.” hükmü ve son fıkrasında “Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; “11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.” hükmü ve son fıkrasında “Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

 

58 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

 

17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

 

59 uncu maddesinin birinci fıkrasında ise;

 

Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde haklarında yasaklama kararı verilen şirket ortakları ile ilgili olarak;

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, Kamu ihalelerinden yasaklı olan Mustafa TAŞ ile Taşlar İnş. Taah. Paz. İth. İhr. Ltd. Şti. arasında ihale tarihi itibariyle doğrudan bir ortaklık veya vekalet ilişkisi bulunmadığından, Mustafa TAŞ hakkındaki dava sonuçlanıncaya kadar anılan isteklinin kamu ihalelerine katılamayacağı iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul