İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4038
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :166
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4038
Şikayetçi:
 Balaban Haf. İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti., 7477 Sokak No:8 Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik Cad. No:12 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36338
Başvuruya konu ihale:
 2007/159087 İhale Kayıt Numaralı “Ege Üniversitesi Kampüs Çevre Düzenleme Tadilat ve Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.12.2007 tarih ve 06.10.15.0132/2007-67 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 02.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ege Üniversitesi Kampüs Çevre Düzenleme Tadilat ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Balaban Haf. İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 07.12.2007 tarih ve 36338 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

2) Başvuru dilekçesi ve eklerinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, açıklamalarının değerlendirilmesi sonucunda tekliflerinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, yaptıkları şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta kendi metraj ve proje hatalarını kontrol etmek yerine ihale işlemlerine devam kararı alındığı, ayrıca teknik şartname adı altındaki bilgilerin teknik şartname mahiyetinde olmayıp birim fiyat tarifleri olduğu iddia edilmektedir.

 

           Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibinin şikayet başvurusu üzerine idarece alınan 04.12.2007 tarihli kararda ihale konusu işin bu yıl sonuna kadar gerçekleştirilememesi durumunda 400 yatak kapasiteli E.Ü. Çocuk Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesinin tamamen hizmete giremeyeceğinden bahisle ihalenin gerçekleştirilmesinin ülke açısından büyük önem taşıdığı, aksi takdirde hem üniversite hem devlet açısından gelir kaybı  ve kamu  zararı doğacağı gerekçesiyle ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle şikayeti esastan sonuçlandıran karar alınmaksızın sadece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alındığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde, şikayet başvurusu yapılan ancak idarece ivedi olarak sonuçlandırılması gereken ihalelerde, idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının birlikte alınmasına imkan tanınmakla birlikte idarelerce ihale konusu işte ivedilik ve kamu yararı bulunduğu hususlarının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

            İncelenen ihalede ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın usulüne uygun alınmadığı tespit edildiğinden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde öngörülen koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

            İhale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

 

            Ayrıca şikayeti esastan sonuçlandıran karar alınmaksızın kuruma doğrudan başvuru yapıldığı anlaşıldığından İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan; “Doğrudan Kuruma yapılan şikayet başvuruları ile idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun da bu başvurudan haberdar edilmesine yönelik başvurular veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ya da otuz günlük karar alma süresi beklenilmeden yapılan başvurular ihaleyi yapan idareye gönderilir.” düzenlemesi gereğince başvuru dilekçesi ve eklerinin ihaleyi yapan idareye gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İdarece ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın kaldırılmasına,

 

2) Başvuru dilekçesi ve eklerinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince ihaleyi yapan idareye gönderilmesine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul