İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4095
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :88
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4095
Şikayetçi:
 OZE İnşaat Beton San. ve Tic. Ltd. Şti, Turan Güneş Bulvarı No:70 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Gez Mahallesi Hastaneler Caddesi 25200 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32657
Başvuruya konu ihale:
 2007/92759 İhale Kayıt Numaralı “50 Yataklı Hınıs Devlet Hastanesi İnşaatı Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 06.0954.G020/2007-45 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nce 21.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “50 Yataklı Hınıs Devlet Hastanesi İnşaatı Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak OZE İnşaat Beton San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 02.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32657 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu işin 21.08.2007 tarihinde ihalesinin yapıldığı, anılan ihalede kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sundukları, keza ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadıklarına ilişkin teyit alındığı esnada firmalarının 07.09.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yıl süre ile ihalelerden yasaklandığı, bu nedenle kendi tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin ikinci avantajlı teklif sahibi Ekol Yapı + Alkazan End. Tic. Ltd. Şti. İş Ortakları üzerinde bırakıldığından bahisle, Ankara 16. idare mahkemesine konuya ilişkin; “Yürütmenin Durdurulması İstemi” ile yasaklama kararı veren Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine dava açıldığı, dava ile ilgili anılan mahkemece 23.10.2007 tarihinde “Yürütmenin Durdurulması” kararı verildiği, bu karar üzerine    Kamu İhale Kurumunun 26.10.2007 tarihinde firmalarını yasaklılar listesinden kaldırdığı, ihale tarihi itibariyle firmanın yasaklı olmadığı, ayrıca konuya ilişkin Kamu İhale Kurulunun 2007/UY.Z-1731 sayılı benzer kararı olduğu, Danıştay Sekizinci Dairesinin idarenin yürütmenin durdurulması işleminden sonra geriye doğru işlem tesis etmesi gerektiğine ilişkin kararlarının da mevcut olduğu, dolayısıyla idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden söz konusu ihalenin 21.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapıldığı, başvuru sahibi OZE İnşaat Beton San. ve Tic. Ltd. Şti’nin ihaleye teklif verdiği, 17.10.2007 tarihli söz konusu firma adına düzenlenmiş yasaklılık teyit belgesinin bulunduğu, bu belge içeriğinden anılan firmanın tüm ihalelerden 07.09.2007 - 07.09.2008 tarihleri arasında yasaklandığının belirtildiği, idarece bunun üzerine alınan 18.10.2007 tarihli komisyon kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığı, komisyon kararının 22.10.2007 tarihinde onaylanarak kesinleştiği, başvuru dilekçesi ekinde yer alan Ankara 16 ncı idare mahkemesinin 23.10.2007 tarih 2007/2030 esas sayılı dava dosyası kapsamında vermiş olduğu karardan başvuru sahibi OZE İnşaat Beton San. ve Tic. Ltd. Şti’nin; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğünün 02.08.2007 tarih ve 2387 sayılı işlemi uyarınca 07.09.2007 tarih ve 26636 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yasaklama işleminin “Yürütmesinin Durdurulmasına” karar verildiği, bu karar üzerine Kamu İhale Kurumunun 26.10.2007 tarihinde anılan firmayı yasaklılar listesinden kaldırdığı, dolayısıyla söz konusu firmanın ihale tarihinde yasaklı olmayıp ihale sürecinde yasaklı olduğu, ancak ihale süreci tamamlanmadan hakkında verilen yasaklama işleminin ilgili mahkeme kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği  anlaşılmıştır.

  2709 sayılı T.C. Anayasasının 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarım hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2 nci maddesinde; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28/1 inci maddesinde ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Mahkemeler tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararları, karara konu işlemin yapıldığı andan itibaren tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran ve iptal kararları gibi hüküm doğuran geçici tedbir niteliğinde kararlardır.

Yürütmenin durdurulması kararı, dava edilen işlemden önceki hukuki durumu işlem hiç yapılamamış gibi geri getirir. Bir başka anlatımla yürütmenin durdurulması karan hukuka aykırılık iddiası ile iptal davasına konu olmuş bir idari işlem hakkında yetkili yargı yerinin kanunilik karinesini geçici olarak askıya alması olarak tanımlanabilir. İdari yargı yerlerince yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi durumunda esas dava karara bağlanıncaya kadar eski durumun devamı sağlanır.

Yürütmenin durdurulması kararı uyarınca idarenin işlem yapma yükümlülüğü yürütmeyi durdurma kararının idareye tebliğinden itibaren başlar. İdare, diğer yargısal kararlarda olduğu gibi yürütmenin durdurulması kararlarım da gecikmeksizin yerine getirmek zorundadır.  

 

Başvuru sahibinin teklifi ihale tarihinden sonra yasaklanması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Ancak Ankara 16 ncı idare mahkemesince ihale süreci tamamlanmadan yasaklama işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla yargı organları tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararları, karara konu işlemi yapıldığı andan itibaren tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran ve iptal kararları gibi hüküm doğuran geçici tedbir niteliğinde kararlar olduklarından, başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul