İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4096
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :89
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4096
Şikayetçi:
 Bahattin Kılıçaslan Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sancak Mahallesi Condrad Edanur Caddesi 6/12 Çankaya ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Emniyet Genel Müdürlüğü, İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Dikmen Caddesi 89 06100 A.Ayrancı Çankaya ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.11.2007 / 31171
Başvuruya konu ihale:
 2007/100922 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Binası İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 06.09.32.0026/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Emniyet Genel Müdürlüğü, İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nca 31.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hizmet Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Bahattin Kılıçaslan Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.11.2007 tarih ve 31171 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmaları tarafından verildiği, ancak teklif dosyalarında bulunan Ortaklık/Hisse Beyanı belgesinden “Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.” ibaresinin çıkarıldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif dosyalarında sunulan belgelerin tam ve eksiksiz olduğu, bu nedenle tekliflerinin geçersiz sayılmasının 4737 sayılı Kanuna aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde isteklilerin ortaklık ve/veya hisseleri için verecekleri beyannamenin düzenlenmesine ilişkin olarak;

 

            …Beyanname doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 

1- 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı oldukları başka şahıs veya sermaye şirketleri hakkında da yasaklama verilmesini gerektiren haller belirtilmiştir. İdareler tarafından ihale üzerinde kalan istekli hakkında yasaklama kararı verirken, söz konusu maddelerde belirtilen durumdaki diğer ortak ve/veya ortaklıkların tespiti önem arz etmektedir. Bu amaçla İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık Ve/Veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname’nin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen duruma uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

2- Buna göre,  ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise  varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir.

3- İhalelere katılmaktan yasaklama kararı  bu beyannamede beyan edilen ortaklıklar veya sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu  sermaye şirketleri hakkında da  verilecektir.

4- Bu Beyannamede tüzel kişi istekliler, kendi ortak veya hissedarlarını beyan etmeyeceklerdir.

5- Beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde Beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretlenecek ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablo doldurulmayacaktır.

6- İdareler, Beyannamede belirtilen ortaklıkların da ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumun İhale Kontrol Sisteminde yapılan açıklamalara uygun olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İdarece başvuru sahibine verilen ihale dokümanında söz konusu “Ortaklık/Hisse Beyanı” örneği Standart Forma (KİK027.3/Y) uygun olarak doğru verilmesine rağmen, başvuru sahibince idareye sunulan belgede “Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum” ibaresinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, başvuru sahibi tarafından beyan edilen ortaklıkta değişiklik olması halinde idareye bilgi verilmesi kabul ve taahhüt edilmemiş olduğundan, söz konusu belgenin standart forma uygun düzenlenmemesi nedeniyle geçersiz sayılmasında mevzuat aykırılık bulunmamaktadır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İSPA İnş. San. Ve Paz. A.Ş.’nin 10 uncu madde taahhütnamesinin ihale komisyonunca uygun bulunmamasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.1.d maddesinde; “Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenilmiş olup, isteklilere ihale dokümanı ekinde KİK027.0/Y standart formu verilmiştir.

 

İdarece istekliye verilen ihale dokümanında söz konusu taahhütname örneğinin doğru olarak verilmesine rağmen, başvuru sahibince idareye sunulan taahhütnamenin ikinci paragrafında “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İSPA İnş. San. Ve Paz. A.Ş.’nin sunduğu taahhütnamenin ikinci paragrafında “ihale tarihi itibarıyla” ibaresi bulunmamakla birlikte, söz konusu taahhütnamenin birinci maddesinde başvuru sahibinin imza tarihi itibariyle, 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını beyan etmesi, imza tarihinin ise aynı zamanda ihale tarihi olması, dolayısıyla başvuru sahibinin imza tarihi itibariyle maddede belirtilen durumlarda olmadığını beyan etmesinin bu beyanın aynı zamanda ihale tarihi itibariyle de geçerli olması sonucunu doğurmaktadır. Bu yönüyle söz konusu taahhütnamenin ikinci maddesinde “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin yer almamasının teklifin esasını değiştirmediğinden, anılan isteklinin bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı olmakla birlikte, bu durumun düzeltilmesinin ihalenin sonucuna etkisi bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul