İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4097
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :91
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4097
Şikayetçi:
 Güven İnşaat Tic. Koll. Şti. Hasan Güven ve Ortağı vekili Av.Osman Çıtlak ile Av.Ömer Çıtlak, Maraş Caddesi 272/1 Merkez / TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 223. Şube Müdürlüğü,GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.11.2007 / 31162
Başvuruya konu ihale:
 2006/148405 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane Merkez Harşit Çayı ve Yan Dereler Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.12.2007 tarih ve 06.09.31.0026/2007-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 223. Şube Müdürlüğü’nce 09.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gümüşhane Merkez Harşit Çayı ve Yan Dereler Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Güven İnşaat Tic. Koll. Şti. Hasan Güven ve Ortağı’nın 07.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.11.2007 tarih ve 31162 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 223. Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2006/148405 İKN´li “Gümüşhane Merkez Harşit Çayı ve Yan Dereler Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine teklif verdikleri, haklarında kamu davası açıldığının öğrenilmesi üzerine idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesine karar verildiği, ihale tarihinde başvuru sahibi hakkında açılmış kamu davası bulunmadığı, hakkında kamu davası açıldığının başvuru sahibi tarafından ihale tarihinden sonra Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2006/159 Esas sayılı dosyasında 17.11.2006 tarihli tensip zaptı ve duruşma gününün kendilerine tebliği ile öğrenildiği, dolayısıyla geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  DSİ 22. Bölge Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve 598/8148 sayılı yazısında isimleri ilgili listede verilen müteahhitler hakkında TCK 235 de yer alan ihaleye fesat karıştırmak suçu ile ilgili olarak kamu davası açıldığı, bu nedenle idarece yapılmış ve yapılacak olan ihalelerin gözden geçirilmesi ve listede isimleri olan şahıs ve şirketlerin kanun çerçevesinde irdelenmesi istenmiştir. Söz konusu yazıda hakkında kamu davası açıldığı belirtilen Hasan Güven’in şahıs şirketi olan Güven İnş. ve Tic. Koll. Şti. Hasan Güven ve Ortağı adına başvuru konusu ihaleye katıldığının ve Hasan Güven’in anılan şirketin % 90 hissesine sahip olup, tek başına şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunun anlaşılması üzerine, idarece 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Güven İnş. ve Tic. Koll. Şti. Hasan Güven ve Ortağı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin Kuruma başvuru tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge 223 Şube Müdürlüğü tarafından 2 yıl ihalelere katılmaktan yasaklandığı, başvuru sahibi hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10.07.2006 tarihinde Kamu Davası açıldığı, bundan dolayı başvuru konusu ihalede başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedildiğinin idarenin 30.01.2007 tarih ve 711 sayılı yazısı ile başvuru sahibine bildirildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XV- İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar” kısmında “G. Teminatların Gelir Kaydedilmesi” başlığı altında;

 

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi, gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale tarihinden önce 10.07.2006 tarihinde Kamu Davası açıldığından, anılan hüküm uyarınca geçici teminatının gelir kaydedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul