İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4098
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :92
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4098
Şikayetçi:
 Metin Ragıp Arıkan İnşaat Taahhüt ve Ticaret, Atatürk Mahallesi Orkide Sok. Arıkan Sitesi A Blok No:1/2 Büyükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız Beşiktaş/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33509
Başvuruya konu ihale:
 2007/86636 İKN|li “YTÜ Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Fak. B Blok Derslik ve Laboratuar Binası İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 07.09.68.0075/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nce 06.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “YTÜ Davutpaşa Kampusu Fen Edebiyat Fak. B Blok Derslik ve Laboratuar Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Metin Ragıp Arıkan İnşaat Taahhüt ve Ticaret’in 22.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.11.2007 tarih ve 33509 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle mevcut eski eser tescilli binanın yıkımının sağlanması amacıyla Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından restorasyon projesi ve yıkım kararının onaylanması gerektiği, buna karşın Kurulun ilgili projeyi reddettiği dolayısıyla ihaleye çıkarılan projenin artık uygulanmasının mümkün bulunmadığı, bu haliyle çıkılan ihalenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci, 17 nci maddeleri ile 62 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine aykırı olduğu, ihale komisyonunun ihalenin kendileri üzerine bırakıldığı yönündeki kararının, onay için bir ay bekletildikten sonra ihale yetkilisinin baskısı sonucu değiştirilerek başka bir istekliye verildiği, durumdan rahatsız olan komisyon üyelerinin karara şerh koyarak imzaladıkları, ihale yetkilisi ve ihale komisyonunun ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulundukları, ihale yetkilisinin müdahalesi ile sürecin uzadığı ve teklif geçerlilik ve geçici teminat geçerlilik sürelerinin dolduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalenin 06.08.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, ihale komisyonunca tekliflerin incelendiği ve inceleme sonucunda 4 isteklinin tekliflerinin aşırı düşük olduğunun tespit edildiği, bunun üzerine anılan isteklilerden 08.08.2007 tarihli yazılar ile açıklama talep edildiği, aşırı düşük teklif sorgulamasına yalnızca ÖZ-TES İnş. San. Ltd. Şti. - Hitit İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından 16.08.2007 tarihinde açıklama getirildiği diğer isteklilerin cevap vermediği, verilen açıklamaların ihale komisyonunca yeterli görüldüğü, ihale komisyonunun 24.09.2007 tarihli kararıyla ihalenin ÖZ-TES İnş. San. Ltd. Şti. - Hitit İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonu üyelerinden ikisinin karara “firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta işin yapımına yönelik olarak herhangi bir fiyat ve yapım avantajı olmadığı” gerekçesiyle şerh koydukları, komisyon kararının 25.09.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, ihalenin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamalar uygun görülen istekli üzerinde bırakıldığı, ihale komisyon tutanaklarının incelenmesinden ihalenin üzerinde bırakıldığı isteklinin sonradan değiştirildiği  veya mevzuata aykırı hareket edildiği yönünde bir durumun tespit edilemediği, tutanakların mevzuata uygun olarak düzenlendiği, başvuru sahibinin iddiasını doğrulayacak bir bilgi ya da belgeye rastlanmamış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teklif geçerlilik süresine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde;

 

“Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanının 10 uncu ve idari şartnamenin 25.1 inci maddesinde teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olması gerektiği düzenlenmiştir. İhale işlem dosyasında yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan ÖZ-TES İnş. San. Ltd. Şti. - Hitit İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimine ait teklif mektubunda teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olduğunun belirtildiği, buna göre ihalede teklifler için son geçerlilik tarihinin 03.11.2007 olduğu ve inceleme tarihi itibariyle bu sürenin dolduğu tespit edilmiştir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin olarak idareden temin edilen belge ve bilgiler kapsamında herhangi bir bilgi veya belgenin yer almadığı görülmüştür. Yukarıda anılan Kanun hükmü gereği idarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabileceğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin, geçici teminat geçerlilik sürelerinin dolduğu yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede başvuru sahibinin geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin 11.12.2007 tarihinde dolduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın geçici teminat mektubunun ise 28.02.2008 tarihine kadar geçerli olduğu ve geçerlilik süresinin henüz dolmadığı anlaşılmış olup, bu iddianın da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3- Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede söz konusu iddiaya ilişkin olarak idare tarafından yapılan değerlendirmede;

 

“İhaleye konu inşaatın yapılacağı Tarihi Kışla Binası yanındaki yerin Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu iznine tabi olmadığı gerekçesiyle ihaleye çıkılmıştır. 2000 yılında aynı inşaat mahallinin simetriğine yapılan Kimya Fakültesi Laboratuar binası için de izin alınmamıştır. Ek bina yapılması için izin alınması gerekliliği konusunda uyarılmamız üzerine 28.09.2007 tarihinde Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğüne müracaat edilmiş olup yazışmalar devam etmektedir...” denilmektedir.

 

Yapılan incelemede idarenin değerlendirmesinde yukarıda değinilen başvuruya ilişkin belgenin ihale işlem dosyasında bulunduğu, idarenin Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğüne yazdığı 28.09.2007 tarih ve 2098 sayılı yazıda inşa edilmesi düşünülen bloğa ait bilgilerin ve resminin verildiği, Kurulun 1.8.1990 gün ve 2005 sayılı kararı ile “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil edilen Davutpaşa Kışlası’nın kuzeydoğu kısmına ek derslik binası yapılmasının düşünüldüğü belirtilmiş, yazı ekinde ise uygulama projesinin sunulduğu tespit edilmiştir. İhale işlem dosyasında bu başvuruya ilişkin bir karar yahut cevap yazısı bulunmadığı anlaşılmış olup, idarenin aynı yönde olan değerlendirmesi de göz önüne alındığında söz konusu izinle ilgili olarak sürecin devam etmekte olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin Kurul izniyle ilgili değerlendirmesinde, ilgili iznin alınamaması durumunda sözleşme imzalanmasının ardından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 15 inci maddesine göre Kurulun iznine gerek olmaksızın inşaat sahasının Tarihi Kışla Binasından 100-150 metre öteye taşınabileceği hususu ifade edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde;“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz…” hükmü,

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşmede Değişiklik Yapılması” başlıklı 15 inci maddesinde;

 

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yeri.

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”  hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun gerekli izni için yazışmaların devam ettiği, söz konusu iznin alınamaması durumunda ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 15 inci maddesine göre Kurulun iznine gerek olmaksızın inşaat sahasının Tarihi Kışla Binasından uzakta kampüsün farklı bir noktasına taşınabileceği anlaşıldığından, incelemeye konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesine aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (c) bendi gereğince, başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhale dosyası üzerinde yapılan incelemede söz konusu iddiaya ilişkin olarak idare tarafından yapılan değerlendirmede;

 

“İhaleye konu inşaatın yapılacağı Tarihi Kışla Binası yanındaki yerin Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu iznine tabi olmadığı gerekçesiyle ihaleye çıkılmıştır. 2000 yılında aynı inşaat mahallinin simetriğine yapılan Kimya Fakültesi Laboratuar binası için de izin alınmamıştır. Ek bina yapılması için izin alınması gerekliliği konusunda uyarılmamız üzerine 28.09.2007 tarihinde Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğüne müracaat edilmiş olup yazışmalar devam etmektedir...” denilmektedir.

 

İdarenin değerlendirmesi neticesinde yukarıda değinilen başvuruya ilişkin belgenin ihale işlem dosyasında bulunduğu, idarenin Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğüne yazdığı 28.09.2007 tarih ve 2098 sayılı yazıda  inşa edilmesi düşünülen bloğa ait bilgilerin ve resminin verildiği, Kurulun 1.8.1990 gün ve 2005 sayılı kararı ile “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil edilen Davutpaşa Kışlası’nın kuzeydoğu kısmına ek derslik binası yapılmasının düşünüldüğü belirtilmiş, yazı ekinde ise uygulama projesinin sunulduğu tespit edilmiştir. İhale işlem dosyasında bu başvuruya ilişkin bir karar yahut cevap yazısı bulunmadığı anlaşılmış, idarenin aynı yönde olan değerlendirmesi de göz önüne alındığında söz konusu izinle ilgili olarak sürecin devam etmekte olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin Kurul izniyle ilgili değerlendirmesinde, ilgili iznin alınamaması durumunda sözleşme imzalanmasının ardından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 15 inci maddesine göre Kurulun iznine gerek olmaksızın inşaat sahasının Tarihi Kışla Binasından 100-150 metre öteye taşınabileceği hususu ifade edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde;

 

“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz…” hükmü,

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşmede Değişiklik Yapılması” başlıklı 15 inci maddesinde;

 

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yeri.

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”  hükmü yer almaktadır.

 

Netice itibariyle; incelemeye konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesine aykırı olarak hareket edildiği, söz konusu yapım işinde arsa ile ilgili gerekli iznin alınması süreci tamamlanmadan ve gerekli izinlerin alınmadan ihaleye çıkıldığı, söz konusu iznin alınamaması halinde sözleşme imzalanmasının ardından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 15 inci maddesine göre Kurulun iznine gerek olmaksızın inşaat sahasının taşınabileceği yönünde idarece yapılan değerlendirmenin hatalı olduğu, zira 4735 sayılı Kanun hükümlerinin aynı Kanunun “Amaç” başlıklı 1 inci ve “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesi gereği sözleşmelerin imzalanmasının ardından uygulama kabiliyeti bulacağı, anılan Kanunun 15 inci maddesinde de belirtildiği üzere söz konusu değişikliklerin sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılabileceği, bu aşamada sözleşmenin imzalanmadığı anlaşıldığından ilgili eksikliğin 4735 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gerekçe gösterilerek giderilemeyeceği, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesine aykırılık oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, Kurulun çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul