İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4099
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :94
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4099
Şikayetçi:
 Erol EMRAL Yavuz Selimiye Bulvarı Canbakkal İşhanı No:151 3/6 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Yıldızlı- Akçaabat/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.11.2007 / 32883
Başvuruya konu ihale:
 2007/116209 İKN|li “ 925-01 K. K. Nolu İyidere- İkizdere D. Y. Sel Hasarlarının Giderilmesi İçin San.Yap. ve Üst Yapı İşleri İşleri”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 06.0956.0085/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları  10. Bölge Müdürlüğü’nce 10.09.2007  tarihinde  Açık  İhale Usulü ile yapılan “ 925-01 K. K. Nolu İyidere- İkizdere D. Y. Sel Hasarlarının Giderilmesi İçin San.Yap. ve Üst Yapı İşleri İşleri”   ihalesine ilişkin olarak Erol EMRAL’ın 22.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.11.2007 tarih ve 32883 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye firmaları tarafından teklif verildiği, teklif değerlendirmesi aşamasında idare tarafından kendilerine gönderilen yazıyla tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendirildiği ve açıklama talep edildiği, idareye aşırı düşük teklif sorgulamasına esas olmak üzere sundukları açıklamaya gelen yanıtta, sunulan açıklamanın yeterli bulunmadığının taraflarına tebliğ edildiği, bunun üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevap yazısında, Danıştay 13 üncü Dairesinin 11.12.2006 gün ve E: 2006/2125, K: 2006/3910 sayılı kararına atıf yapılarak, ilgili ihalede iş deneyim belgesine esas olmak üzere sunulan İnşaat Mühendisliği diplomasının geçersiz olmasından ötürü tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığının bildirildiği ancak idari şartnamenin 7.5 inci maddesine göre ilgili diplomanın geçerli sayılması gerektiği, idarenin bir olaya özgü olan Danıştay kararına atıf yaparak tekliflerini değerlendirme dışı bırakmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunduğu iddia edilmektedir.       

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1. Başvuru sahibinin dilekçesinde idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olmadığı iddia edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 64 üncü maddesinde de aynı hususlar yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “tekliflerin alınması ve değerlendirmesi” başlıklı 8 inci bölümünün (H) başlığının (a) bendinde yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesiyle ilgili düzenleme yapılmıştır. Buna göre ihale komisyonu  bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra ilgili maddede açıklanan formül yardımıyla aşırı düşük teklif sınır değerini hesaplayacak ve teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirilen isteklilerden açıklama talep edecektir.

 

            Başvuruya konu ihalede, ihale komisyonu geçerli olarak kabul edilen 5 teklif olduğunu belirlemiş ve aşırı düşük teklif sınır değeri tespit ederek bu bedelin altında teklif veren iki istekliden açıklama istemiştir. Teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilen başvuru sahibi 21.09.2007 tarihli dilekçesiyle teklifine ait maliyet bileşenleri ve bunlara ait birim fiyat analizlerini ihaleyi yapan idareye sunmuştur. Başvuru sahibinin açıklamalarından yapılan tespitlerin sadece isteklinin beyanını yansıttığı, fiyat olarak ifade edilen değerleri ispatlayan proforma fatura veya benzeri belgelerin eklenmediği ve yapım işinin teklif edilen fiyatla gerçekleşmesini mümkün kılan ekonomik yöntemlerin, avantajlı koşulların ve özgün çözümlerin sunulan açıklamalarda bulunmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla idarenin yaptığı teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemi kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.   

 

            2. İdarece daha sonraki aşamada tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 11.10.2006 gün ve K:2006/3910 sayılı  kararı gereği diplomalarının iş deneyimi olarak kullanılamayacağına ilişkin yapılan değerlendirmenin doğru olmadığı, idarenin bir olaya özgü olan Danıştay kararına atıf yaparak tekliflerini değerlendirme dışı bırakmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunduğu iddia edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan belge ve bilgilerden başvuru sahibince teklif dosyası kapsamında inşaat mühendisliği diplomasını sunduğu, teklif dosyası kapsamında başka bir iş deneyim belgesinin sunulmadığı belirlenmiştir.   

           

            İhale komisyonunca ilk aşamada başvuru sahibinin diplomasının iş deneyim belgesi olarak değerlendirildiği, güncellenen tutarın idarece istenen asgari iş deneyim tutarını karşıladığının belirlendiği ve söz konusu isteklinin değerlendirmeye alındığı, ancak daha sonraki aşamada aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı 28.09.2007 tarihli ihale komisyon kararından anlaşılmaktadır.

 

            İhalenin değerlendirme aşamasında daha sonra Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen 11.10.2006 gün ve E:2006/2125, K:2006/3910 sayılı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda;  Erol Emral, Oktay Çapkın, İbrahim Turgut ve Zeki Güngör’ün faaliyete başladıkları ilk yıl olmadığı Ticaret Odası Kayıt tarihinden tespit edilmesi nedeniyle,  ihalede düzeltici işlem tesis edildiği ve anılan isteklilerin diplomalarını iş deneyim belgesi yerine kullanamayacakları nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde; “Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar Türk Lirası (yüzonbeşbinbeşyüzyirmibeş Yeni Türk Lirası)  olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.” hükmü,

 

            Bu hususa ilişkin olarak da Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde; “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz. Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.” hükmü  bulunmaktadır.

           

            Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen 11.10.2006 gün ve E:2006/2125, ,K:2006/3910 sayılı kararda; “4734 sayılı Yasanın 62. maddesinin  (h) bendi hükmünün  anılan Yasanın 10/b-2 maddesini ortadan kaldırmadığı, tüm mühendis ve mimarlar için yeterlik koşulu aranmayacağı anlamına gelmeyeceği, tek istisnanın işe başlanılan ilk yıl için olduğu açıktır.

 

            Olayda ise, davacı Muzaffer Şen- Mahmut Şen Ortak Girişiminde Muzaffer Şen’in işe başladığı ilk yıl olmadığı, daha önce aynı idareye karşı bazı yapım işlerinde taahhüt üstlendiği anlaşıldığından, bu istisnadan yararlanamayacağı açıktır.”  ifadesine yer verilmiştir.  

           

            Anılan karar üzerine idarece Erol Emral, Oktay Çapkın, İbrahim Turgut ve Zeki Güngör’ün faaliyete başladıkları ilk yıl olmadığının Ticaret Odası Kayıt tarihinden tespit edilmesi nedeniyle düzeltici işlem tesis edildiği ve anılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir. 

 

            Yukarıda belirtilen tespitler, mevzuat hükümleri ve Danıştay’ın anılan kararı birlikte değerlendirildiğinde; işe başlanılan ilk yılın Ticaret Odası’na kayıt olduğu kabulüyle idarece yukarıda belirtilen isteklilerin diplomalarını iş deneyim belgesi olarak kullanamayacakları yönünde yapılan değerlendirme uygun bulunmamıştır. Çünkü işe başlanılan yıl ibaresinden yüklenici sıfatıyla ilk işe başlanıldığı yılın anlaşılması gerekmektedir. Ancak işe başlanılan yıl kavramından ne anlaşılması gerektiği hususunda mevzuatta ve Danıştay kararında uygulamayı yönlendirici bir ifade bulunmadığından, idarenin bu hususta Ticaret Odası kayıt tarihini esas alarak değerlendirme yapması objektif bir değerlendirme kriteri olarak görülmüştür.

            Şikayet konusu ihalede işe başlanılan yılın Ticaret Odası’na kayıt tarihi sayılmasıyla diplomaları kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakılan istekliler açısından herhangi bir hak kaybı oluşmadığı görülmüştür. Çünkü 28.09.2007 tarihli ilk komisyon kararında, gerçek kişi olarak başvuruda bulunan ve diplomalarını iş deneyim belgesi olarak sunan isteklilerin diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu karardan sonra aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibinin teklifinin detayına ilişkin sunduğu açıklamalar uygun bulunmamıştır. İhale üzerinde bırakılan istekliden daha düşük teklif veren diğer isteklinin de açıklama sunmadığı belirlenmiştir.    

 

                Yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda; başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile
karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul