İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4100
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :95
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4100
Şikayetçi:
 Kobalt İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş., Fatma Sultan Mah. Kahalbağı Sokak No:31 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Müftü Mah. Menderes Bulvarı 53080 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31710
Başvuruya konu ihale:
 2007/97597 İhale Kayıt Numaralı “14 Adet Çay İşleme Atölyesi Müştemilatına Ait Betonarme ve Her Türlü Yapılar” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.12.2007 tarih ve 06.09.41.0169/2007-71E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 04.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “14 Adet Çay İşleme Atölyesi Müştemilatına Ait Betonarme ve Her Türlü Yapılar” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Kobalt İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin 11.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.11.2007 tarih ve 31710 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 
Başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B.III Grubunun 24. maddesindeki iş kapsamına girmeyen iş deneyim belgesi ile kapsamı ihale konusu iş ile ilgili olmayan TSE-EN-ISO 9001-2000 belgesini teklif kapsamında sunan isteklinin üzerine ihalenin bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından “ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif kapsamında sunulan ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerinin ihale tarihi itibari ile Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edilmediği, ihale tarihi itibari ile akredite edilmeyen belgelerin geçersiz olduğu” iddiası ile 11.9.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, Kuruma yapılana başvuruda yer verilen iddialara ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca “iddiaların incelenmesi” kapsamında aşağıda yapılmıştır:

 

İhale ilanının 4.3.1 ve İdari Şartnamenin 7.3.2 maddelerinde, isteklilerin ihaleye katılım için teklif edilen bedelin %75’i oranında ihale konusu iş veya benzer iş deneyimine sahip olduklarına ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları gerektiği düzenlenmiştir.

 

İhale ilanının 4.4 ve İdari Şartnamenin 7.4 maddelerinde ise, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) Üstyapı (Bina) Grubu İşlerden B/II ve B/III Grup İşlerden bina ve fabrika inşaatları” ihale konusu iş ile benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde B-II ve B-III Grupları,

 

“II.GRUP İŞLER

1. Radyo-TV istasyonları, kuleleri ve binaları

2. Özelliği olan askeri yapılar

3. Özelliği olan ihtisas hastaneleri

4. Bakanlık binası, borsa binaları

5. Üniversite kampüsleri

6. Kültür ve kongre merkezleri

7. Müze, sergi, kütüphane kompleksleri

8. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market v.b. bulunan)

9. Olimpik spor tesisleri

10. Bilimsel araştırma binaları

11. Havaalanı terminal binaları, havaalanı kontrol kulesi

12. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri

13. Özelliği olan sığınaklar

14. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

III. GRUP İŞLER

1. II.Grup işler

2. Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu,konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eğitim yapıları)

3. Liman binaları (Liman, iskele ve diğer ulaşım yolları daha önce yapılmış ise)

4. İl tipi idari binalar

5. Büyük cezaevleri

6. Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)

7. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

8. Araştırma binaları ve laboratuarlar

9. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

10. Arşiv binalar

11. Banka binaları

12. Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

13. Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz bakım evleri

14. Kaplıca ve şifa evleri

15. Müstakil spor köyleri (kapalı-açık yüzme havuzları, spor salonları, hipodromlar, stat ve stadyumlar)

16. Aqua parklar

17. Rekreasyon merkezleri, büyük parklar

18. Otel ve moteller

19. Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (toplantı, eğlence ve düğün amaçlı),

gençlik merkezleri

20. Fuarlar, satış ve sergi binaları (showroomlar)

21. Misafirhaneler

22. İbadethaneler (Dini yapılar)

23. Organize sanayi bölgeleri

24. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesisler, fabrika ve imalathaneler

25. Villalar, teras evleri ve dağ evleri

26. Çevre düzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya müstakil konutlar

27. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve özel konutlar,

28. İş hanları, ticari bürolar

29. Büyük mağazalar, alışveriş merkezleri

30. Otobüs terminalleri, otogarlar, istasyon binaları

31. Katlı garajlar (yer altı-yer üstü)

32. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”

 

Olarak tanımlanmıştır.

 

Dolayısıyla, ihale dokümanına göre B-III Grubunda belirtilen işlerin benzer iş olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu kararına göre ihale üzerinde kalan Güney İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş bitirme belgesinin, sözleşmesi 9.12.1998 tarihinde imzalanan “98E2.M4.P79 Paket İlköğretim Okulları İnşaatları” kapsamında yapılan “Bayburt Demirözü Güllütepe Pansiyonlu İlköğretim Okulu ile Bayburt Merkez 100.Yıl İlköğretim Okulu” inşaat işleri ile ilgili olduğu, 1.1.2003 tarihinden önce düzenlenmiş 26.1.2000 tarihli iş bitirme belgesinde inşaat sınıfının “IV A” olduğu belirtilmektedir.

 

Gerek iş bitirme belgesinin ait olduğu inşaat işinin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin B-III Grubuna girdiği, gerekse de söz konusu belgede inşaat sınıfının, “Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu, konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eğitim yapıları)”ın yer aldığı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde düzenlenen IV A Grubu yapılar kapsamında olduğunun belirtildiği anlaşıldığından, söz konusu iş bitirme belgesinin değerlendirmeye alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan, ihale ilanının 4.3.2.c ve İdari Şartnamenin 7.3.6 maddelerinde “İsteklilerin Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen TS-EN-ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Belgesine (Sertifikasına) ve TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmaları zorunludur. Bu belgelerin güncel olduğu ve ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 41. maddesinin son fıkrasında, “İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir” hükümleri bulunmaktadır.

 

İhale komisyonu kararına göre ihale üzerinde kalan Güney İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından, 8.3.2007 tarihinde yayınlanan ve sırasıyla 19.1.2010 ve 23.2.2010 tarihine kadar  geçerli olup TÜRKAK markası taşıyan ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerinin sunulduğu anlaşıldığından, söz konusu belgelerin değerlendirmeye alınması İdari Şartnameye ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygundur.

 

Ayrıca, teklif kapsamında sunulan kaliteye ilişkin belgelerin kapsamında, İdari Şartnamede belirlenen B-III benzer iş grubu listesindeki işlerin de bulunduğu “Alt Yapı (İçme suyu, Kanalizasyon, Telekomünikasyon Hatları), Üst Yapı (Kamu Hizmet Binaları, Okullar), Taahhüt Hizmetleri, Konut, İş Yeri İnşaatı, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri” sayıldığından, bu yönüyle de söz konusu belgelerin değerlendirmeye alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul