İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4103
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :98
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4103
Şikayetçi:
 Atatek İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., 1456 Sokak Kat.3/304 No:16 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çaybaşı Mahallesi 1581. Sok. No:3 2 Nolu Hizmet Binası DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 34994
Başvuruya konu ihale:
 2007/131639 İhale Kayıt Numaralı “Acıpayam Gölcük YİBO Pansiyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 06.0995.0075/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 28.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Acıpayam Gölcük YİBO Pansiyon İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Atatek İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 34994 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- Tekliflerinin idarece aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, 05.10.2007 tarihinde postaya verilen  aşırı düşük teklif sorgulaması  yazısının kendilerine  18.10.2007 tarihinde tebliğ edildiği, söz konusu yazıda, tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde açıklamaların sunulması gerektiğinin bildirildiği, ancak kendileri tarafından 22.10.2007 tarihinde idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece süresinde verilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak  gösterilen bu hususun doğru olmadığı, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği,

 

2- İdare tarafından kendilerine gönderilen 05.10.2007 tarihli zarfın içinden iki ayrı ihaleye ait aşırı düşük fiyat teklifi sorgulama yazısının çıktığı ve “teklif zarfı alındı” belgesinin gerek olmadığı gerekçesiyle teklif veren bütün isteklilere verilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1- İdareden temin edilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuruya konu ihaleye 13 isteklinin katıldığı, ihalenin ilk oturumunda  ihale komisyonu tarafından, tüm tekliflerin geçerli teklif olarak belirlendiği, aşırı düşük teklif sınır değerinin  1.087.521,27  YTL olarak belirlendiği, bu değerin altında kalan ve başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu 5 istekliye gönderdiği 04.10.2007 tarihli yazılarda, “ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi ve İdari Şartnamenin 34 üncü maddeleri gereğince, yazımızın tebliğinden itibaren 5 gün içinde cevaplamanızı rica ederim  ifadesine yer verdiği, söz konusu yazının başvuru sahibine 18.10.2007 tarihinde tebliğ edildiği, bunun üzerine başvuru sahibinin aynı tarihli yazı ile idareye, aşırı düşük teklif sorgulama yazısının kendilerine yeni tebliğ edildiği, dolayısı ile tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde açıklamalarını sunacaklarını bildirdiği ve 22.10.2007 tarihinde idare kayıtlarına giren açıklamalarını sunmuş olduğu tespit edilmiştir.

 

            İhale komisyonunca düzenlenen 22.10.2007 tarihli değerlendirme sonuçlarına ilişkin tutanakta, Atatek İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Aslan Kardeşler İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin süresi içinde açıklamalarını sunmadığı nedeni ile İdari Şartnamenin 34.2 maddesine göre değerlendirme dışı bırakılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

 

            İhale komisyonunun 02.11.2007 tarihli kararında ise, “Sınır değerin altında kalan tekliflerin sorgulanması ve değerlendirilmesi sonucunda; Atatek İnş. San. Tic. Ltd. Şti.- Yusan İnş. Tic. Ltd. Şti. - Aslan Kardeşler İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgusuna cevap vermediklerinden teklifleri değerlendirme dışı bırakılmıştır. LTO İnş. Turz. Nak. Haf. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ve Mustafa TURAN’nın aşırı düşük teklife verdikleri cevapları yeterli bulunmadığından teklifleri değerlendirme dışı bırakılmıştır.” şeklinde karar verdiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi tarafından 15.11.2007 tarihli dilekçe ile idareye yapmış olduğu şikayet başvurusuna cevaben idarece gönderilen 22.11.2007 tarihli yazıda,  başvuru sahibinden aşırı düşük teklif sorgusu istenmek üzere gönderilen 04.10.2007 tarihli yazının 05.10.2007 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verildiği, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 41 ve İdari Şartnamenin 34 üncü maddesi gereğince yazıların postaya verildiği tarihten itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren (5) gün cevap verme süresi olmak üzere (12) günlük süre içerisinde söz konusu yazının cevaplanması ve idare kayıtlarına giriş yapması gerektiği, Tebligat Kanununa göre yurt içinde iadeli taahhütlü postaya verilen iletilerin 7 günlük süre içinde karşı tarafa tebliğ edildiğinin varsayıldığı, 05.10.2007 tarihinde postaya verilen iletinin en geç 12.10.2007 tarihinde karşı tarafa tebliğ edilmesi gerektiği, posta işletmelerinin söz konusu iletinin tebliğinde gecikmiş olmasından idarenin sorumlu olmadığı belirtilmiştir.

 

            İdarelerce ihale süreci içinde, isteklilere yapılacak tebligat sürelerine ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun sadece “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesi ve “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde tebliğ edilmiş sayılma süreleri düzenlemiş olup, idarece isteklilere yapılacak diğer tebligat işlemlerinde bir süre belirtilmemiştir. Bu durumda , başvuru konusu hususa ilişkin olarak, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazının istekliye tebliğ edildiği günden itibaren idarenin öngördüğü (5) günlük sürenin başlaması gerekmektedir.

 

Ayrıca idarenin, başvuru sahibinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklamaları idareye sunacağı  sürenin dolduğu yönündeki görüşüne dayanak olarak belirttiği, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve 31 inci maddelerinde yer aldığı üzere, ancak  adresi meçhul olanlara ilanen tebligat yapılması durumunda, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hüküm altına alınmış olduğundan, idarece şikayet başvurusuna cevaben gönderilen yazıda idarece belirtilen hususun söz konusu duruma uygun olmadığı, başvuru sahibinin adresinde bir sorun olmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Bununla birlikte, idarece işe ait idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinin, başvuruya konu ihalede isteklilerin teklifleri kapsamında, 1adet inşaat mühendisi ve/veya mimar, 1 adet makine mühendisi ve 1 adet elektrik mühendisi  olmak şartıyla toplam 3 adet anahtar teknik personele ait bilgi ve belgelerin sunulmasının istendiği, söz konusu maddenin devam eden bölümlerinde, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması, özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığın  gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edileceği, bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağı şeklinde düzenlendiği,

 

Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde ise; Atilla ERDENER (İnşaat Mühendisi), Şaban UĞURTAŞ  (Makine Mühendisi), Mehmet BAŞGEZER (Elektrik Mühendisi) olmak üzere 3 adet anahtar teknik personel gösterildiği, söz konusu üç kişiye ait mezuniyet belgeleri ve meslek odası üye kayıt belgelerinin sunulmuş olduğu, isteklinin bünyesinde çalıştığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgelere ilişkin olarak ise (prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığın  gösteren), sadece Mehmet BAŞGEZER adına “Tekrar İşe Giriş Bildirgesi”nin sunulmuş olduğu Atilla ERDENER’ in şirket müdürü olması sebebiyle   sunulmasına gerek olmadığı, ancak  Şaban UĞURTAŞ  (Makine Mühendisi) için söz konusu belgenin teklif dosyasında bulunmadığı ve ihale komisyonunca düzenlenen Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında, sadece anahtar teknik personel taahhütnamesi için bir sütun açılmış olduğu, tevsik eder diğer belgeler için sütun açılmadığı   görülmüştür. Bu haliyle başvuru sahibine ait teklifin geçerli kabul edilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu ortaklık hisse beyanı formunda, “Erdener Mühendislik Atilla Erdener” de %100 oranında ortaklığa sahip olunduğunun beyan edildiği görülmüştür. 

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII. Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar F) “ İş Deneyim Belgesinin Başka Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık  ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı bölümünün (b) ve (c) bentlerinde; “ b) Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

 

            c) Kuruma yapılan şikayetlerden ve gönderilen yazılardan, uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname doldurulurken bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Beyanname doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 

1- 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı oldukları başka şahıs veya sermaye şirketleri hakkında da yasaklama verilmesini gerektiren haller belirtilmiştir. İdareler tarafından ihale üzerinde kalan istekli hakkında yasaklama kararı verirken, söz konusu maddelerde belirtilen durumdaki diğer ortak ve/veya ortaklıkların tespiti önem arz etmektedir. Bu amaçla İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık Ve/Veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname’nin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen duruma uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

 

2- Buna göre,  ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise  varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir.

 

3- İhalelere katılmaktan yasaklama kararı  bu beyannamede beyan edilen ortaklıklar veya sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu  sermaye şirketleri hakkında da  verilecektir.

 

4- Bu Beyannamede tüzel kişi istekliler, kendi ortak veya hissedarlarını beyan etmeyeceklerdir.

 

5- Beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde Beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretlenecek ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablo doldurulmayacaktır.

 

6- İdareler, Beyannamede belirtilen ortaklıkların da ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumun İhale Kontrol Sisteminde yapılan açıklamalara uygun olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde başvuru sahibinin “Atatek İnş. San. Tic. Ltd. Şti.” olarak bir tüzel kişilik olduğu ve  tüzel kişi olarak  varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini beyanname’de belirtmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin sunmuş olduğu ortaklık hisse beyanının mevzuata uygun düzenlenmediği anlaşıldığından bu nedenle de teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, her ne kadar başvuru sahibinin iddia konusu hususa ilişkin yapılan incelemede iddiasının yerinde olduğu tespit edilmiş olsa da yukarıda tespit edilen diğer mevzuata aykırılıklar nedeniyle itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

 

2-  İdare tarafından kendilerine gönderilen 05.10.2007 tarihli zarfın içinden iki ayrı ihaleye ait aşırı düşük fiyat teklifi sorgulama  yazısının çıktığı ve “teklif zarfı alındı” belgesinin gerek olmadığı gerekçesiyle teklif veren bütün isteklilere verilmediği iddiasına yönelik olarak ihale işlem dosyasında yapılan incelemede, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıların başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu 5 istekliye gönderildiği ve isteklilerce tebellüğ edildiği,  kendilerine gönderilen zarfın içinden iki ayrı ihaleye ait aşırı düşük teklif sorgulama yazısının çıkması hususuna ilişkin dosyada bir bilgi ya da belgeye rastlanmadığı, kaldı ki böyle bir durumun kabulü halinde dahi bu hususun esasa etkili olmayacağı, “teklif zarfı alındı” belgesinin gerek olmadığı gerekçesiyle teklif veren bütün isteklilere verilmediği iddiasına yönelik olarak ise,  iddianın ihale teklif zarfı alındı belgesinin tüm istekliler adına düzenlenmiş olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddialarını doğrulayacak bir husus tespit edilmemiştir.   

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul