İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4117
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :117
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4117
Şikayetçi:
 Mustafa ÇELİK, Hürriyet Mahallesi 15.Sokak No: 5 Gölbaşı / ADIYAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Besni Kızılin Lisesi Müdürlüğü, Kızılin Köyü No:2 02366 Besni / ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36718
Başvuruya konu ihale:
 2007/168341 İhale Kayıt Numaralı “Okul Bina Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 06.10.21.0157/2007-55 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Besni Kızılin Lisesi tarafından 01.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Okul Bina Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa ÇELİK’ in 10.12.2007 tarih ve 36718 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Başvuru sahibinin 29.11.2007 tarihli Besni Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru dilekçesinin bir örneğini başlığını değiştirmeden Kamu İhale Kurumu’na gönderdiği ve 10.12.2007 tarih ve 36718 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde özetle;

 

Gerçek kişi olarak katıldığı ihalede en uygun teklifi kendisinin sunduğu, tekliflerin açıklanmasının ardından ihalenin üzerinde bırakıldığının söylendiği, ancak idare tarafından kendisine gönderilen ve 13.11.2007 tarihinde tebellüğ ettiği yazıda; 10 uncu madde taahhütnamesindeki tarih yanlışlığı ve ortaklık hisse beyanındaki eksiklikten dolayı değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, değerlendirme dışı bırakılma sebebinin yerinde olmadığı, 01.11.2007 tarihinde gerçekleşen ihalede komisyon üyelerinin kendi aralarında anlaşmaları gerektiğinin yoksa ihaleyi alan kişinin zarar edeceğinin belirtildiği ancak kendisinin kabul etmediği, işin kendi üzerinde kalmasının engellendiği,

 

iddia edilmektedir.

İncelenen ihalede;

 

Kesinleşen ihale kararına ilişkin idareye şikayet başvurusu için şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarihin 13.11.2007 olduğu, bu tarihten itibaren 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken bulunulmadığı, ayrıca idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan 10.12.2007 tarihinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulduğu,

 

Başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ilk fıkrasındaki; “Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış dilekçelerle yapılır” hükmüne aykırılık taşımasına rağmen dilekçe ve eki belgelerin Kamu İhale Kurumuna hitaben yazılmış zarfla Kuruma gönderilmesi nedeni ile dilekçenin Kuruma hitaben yazıldığının kabul edildiği,

 

Başvuru dilekçesine, idareye sunulan şikayet dilekçesi ve varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmediği görüldüğünden, başvuru dilekçesi ve eki belgelerin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması halinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İlgili idare ve ihale üzerinde bırakılan istekli arasında ihaleye ilişkin sözleşmenin 13.11.2007 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul