İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4131
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :1
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4131
Şikayetçi:
 Cahit BÜYÜKER - Zeren İnşaat Taah. San. ve Ltd Şti. İş Ortaklığı Karşıyaka Mah. Asfalt Cad. No:52 Doğanşehir/MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Caddesi No:140 23069 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31517
Başvuruya konu ihale:
 2007/125738 İhale Kayıt Numaralı “Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2007 tarih ve 06.0936.G023/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ IX. Bölge Müdürlüğünce 18.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Cahit BÜYÜKER - Zeren İnşaat Taah. San. ve Ltd Şti. İş Ortaklığının 17.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.11.2007 tarih ve 31517 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu  ihaleye sundukları teklifin ekonomik açıdan daha avantajlı olmasına karşın firmalarının özel ortak Zeren İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim (iş bitirme) belgesinin benzer işlerle ilgili deneyimine uygun olmadığından ve iş belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılamayacağına ilişkin taahhütnamenin uygun hazırlanmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin bu işleminin hatalı olduğu, sundukları yeterlik belgelerinin hakedişler incelendiğinde şartnameye uygun olduğu, TSE ve İSO belgelerinin tünel ve benzer işe ait kriterleri taşıdığı,

 

İş denetleme belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılamayacağına ilişkin taahhütnamenin ise başvuruda bulunmaya yetkili kişi, iş ortağı tarafından imzalanmış olduğu, imzayı atan kişinin Cahit BÜYÜKER adına imza atmaya yetkili olduğuna dair yetki belgesinin dosyada mevcut olduğu, dolayısıyla idarenin bu eleme gerekçesinin de yerinde olmadığı,

 

2) Anahtar teknik personel olarak inşaat mühendisinin öngörülmesi ve 5 yıllık deneyim aranmasının rekabeti azalttığı,

 

3) İhalenin  en yüksek teklifi  veren ve iş deneyim ile teknik personelle ilgili şartları taşımayan Ferit Kaya uhdesinde bırakıldığı, bu kişinin teklifinin kendi tekliflerinden 580.000,00 YTL daha fazla olduğu ve aynı zamanda yaklaşık maliyetin üstünde olmasına karşın idarece aritmetik hatalar düzeltilerek teklifin yaklaşık maliyetin altına çekildiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari şartnamenin 4.3.1 maddesinde “İstekli, son on beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %70’i oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.”,

 

Anılan şartnamenin 7.4 ve ihale ilanının 4.4 maddesinde ihalede Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ eki benzer iş grupları listesinde yer alan A/II,III ve IV iş gruplarının benzer iş olarak kabul edileceği,

 

Düzenlenmesi öngörülmüştür.

           

Benzer iş grupları listesinin A/II,III ve IV iş gruplarında sırasıyla büyük su yapıları, regülatörler, tersip bendleri, nehir ıslahı işleri, sedde ve dolgu işleri, sulama ve drenaj tesisleri, grup içme suyu inşaatı, kapalı drenaj işleri, su tünelleri, derivasyon  ve enerji tünelleri, galeriler, demiryolu ve karayolu tünelleri, içme suyu, arıtma, damıtma ve /veya tasfiye tesisleri ile atık su arıtma tesisleri işleri yer almıştır.

 

Başvuru sahibinin ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verdiği, iş ortaklığının pilot ortağının Cahit BÜYÜKER, özel ortağının ise Zeren İnş.Taah. San. ve Ltd. Şti. olduğu, idare tarafından özel ortak Zeren İnşaat Taah. San. ve Ltd Şti.’nin iş deneyim (iş bitirme) belgesinin ihale ilanının 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesi gereğince benzer işlerle ilgili deneyimine uygun olmadığı gerekçesiyle iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Özel ortak Zeren İnşaat Taah. San. ve Ltd Şti. tarafından, Karayolları VIII. Bölge Müdürlüğünden alınan 25.11.2004 tarihli  alt yüklenici iş bitirme belgesi sunulmuş olup, belgede işin adı sanat yapıları, toprak işleri olarak belirtilmiştir.

 

İş ortaklığında yer alan pilot ortak Cahit BÜYÜKER tarafından ise  02.03.2006 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü-Kayseri tarafından düzenlenen iş denetleme belgesi sunulmuş olup, söz konusu belgede işin adı Bor-Altunhisar (Altunhisar Çevre Yolu Dahil) Çiftlik Yolu Yapımı olarak belirtilmiştir.  

 

Her iki iş deneyim belgesinin de A/II,III ve IV iş gruplarında öngörülen işleri kapsamadığı bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi iş ortaklığı, pilot ortak Cahit BÜYÜKER’e ait iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin adı geçene vekaleten Mahmut ZEREN tarafından imzalandığı, sol alt köşede belge sahibinin ad-soyad/unvan kaşesinin bulunduğu ancak imzanın bulunmadığı, böylece standart forma (KİK027.2/Y) uygun hazırlanmadığı gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakılmıştır.  Başvuru sahibinin ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verdiği, Cahit BÜYÜKER’in iş denetleme belgesini pilot ortak sıfatıyla sunduğu ve iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin, bu belgenin şirketin yarı hissesinden fazlasına sahip ortağa ait olması halinde verilmesinin gerekli olduğu dikkate alındığında, idarenin zaten verilmemesi gereken taahhütnamenin  standart forma uygun bir şekilde düzenlenmediği gerekçesi mevzuata uygun bulunmamakla birlikte, yukarıda yapılan açıklama göz önüne alındığında sonuç olarak başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin  değerlendirme bırakılmasına dair idare işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Öte yandan, iş ortaklığının pilot ortağı Cahit BÜYÜKER adına Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü-Kayseri tarafından düzenlenen belge incelendiğinde;  belgenin iş denetleme belgesi olarak verildiği, ilgilinin unvanının bölge müdür yardımcısı olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Yönetme Belgesi” başlıklı 54 üncü maddesinin (c) alt bendinin (2) numaralı alt bendinde; “4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm doğrultusunda bölge müdür yardımcıları için iş yönetme belgesinin düzenlenmesi gerektiği hükme bağlanmış olduğundan, söz konusu belgenin iş denetleme değil yönetme belgesi olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu itibarla, anılan belge, yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenmediğinden iptalinin gerektiği değerlendirilmektedir.

 

2) Başvuru sahibi tarafından, ihaleye katılım şartları arasında anahtar teknik personel olarak inşaat mühendisinin öngörülmesi ve 5 yıllık deneyim aranmasının rekabeti azalttığı iddia edilmiş ise de; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; 

 

İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir...” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca yapım işleri ihalelerinde asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi durumunda; anahtar teknik personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması gerekmektedir. Dolayısıyla idare tarafından anahtar teknik personel olarak 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi öngörülmesi mevzuata uygun olup, başvuru sahibinin bu hususun rekabeti azalttığına dair iddiasının yerinde bulunmamıştır.  

 

            3) İhale üzerinde bırakılan istekli Ferit KAYA’nın teklif mektubu eki cetveli incelendiğinde bazı iş kalemlerine ilişkin miktar ve birim fiyatlarının çarpımında aritmetik hata yapıldığı, ihale komisyonu tarafından bu hataların teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak  düzeltildiği ve sonuç olarak teklifinin 2.575.126,40 YTL olarak belirlendiği ve anılan istekli tarafından idarece re’sen yapılan düzeltme sonucunda bulunan fiyatın kabul edildiği anlaşılmıştır.  

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin son fıkrasında; “En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü yer almıştır.

 

            İdare tarafından Kanunun 37 nci maddesine uygun bir şekilde birim fiyatlar esas alınarak aritmetik hataların düzeltilmiş olması dikkate alındığında, idarenin işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır. Ayrıca, anılan isteklinin iş deneyim ve teknik personelle ilgili şartları taşımadığı da iddia edilmiş ise de, ihale işlem dosyasında mevcut belgelere göre bu iddianın da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           ı) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          1) İhale ilanının 4.3.2.a ve idari şartnamenin 7.3.2.a maddelerinde ihalede yeterlik kriteri olarak şantiye şefi ve yardımcısı olarak üzere 5 yıl deneyimli iki inşaat mühendisinin anahtar teknik personel olarak öngörülmüş ve bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olmalarının zorunlu kılınmış, özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresinin  hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; 

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

          Ahmet ATALAR isimli isteklinin anahtar teknik personel olarak gösterdiği İbrahim GENCER’in deneyim süresine ilişkin 10.09.2007 tarihli meslek odası belgesinde 31.03.2003 tarihinde odaya kaydolduğu belirtilmiştir. Bu belgenin 5 yıl deneyimi tevsik edici nitelikte bulunmadığı, 5 yıl deneyimi tevsik edici başka bir belge de sunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken teklifinin geçerli kabul edilmesi, mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

  2) Bahar Yapı Endüstri ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel olarak gösterdiği Özgür BAHAR’ın deneyim süresine ilişkin 13.09.2007 tarihli meslek odası belgesinde 30.10.2003 tarihinde odaya kaydolduğu belirtilmiştir. Bu belgenin 5 yıl deneyimi tevsik edici nitelikte bulunmadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar adı geçenin anılan firmada daha uzun süredir çalıştığına dair sigortalı hizmet dökümü sunulmuş ise de bu belgenin inşaat mühendisi deneyimini tevsik etmediği, Yönetmeliğin 41 nci maddesi uyarınca özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle tevsik edilmesi gerektiği dikkate alındığında anılan isteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken teklifinin geçerli kabul edilmesinde  mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

3) Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca anahtar teknik personelin  ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.

 

          Yapılan inceleme sonucunda, TUNÇ İnş. ve Tic. Ltd. Şti’nin teklif dosyasında yer alan ve anahtar teknik personel olarak taahhüt ettiği  Taha Yusuf EMİROĞLU’na ilişkin olarak verdiği Sosyal Sigortalar Kurumu prim ödeme belgesinde anılan kişinin işe başlama tarihi olarak 18.09.2007 belirtilmiştir. Dolayısıyla adı geçen anahtar teknik personelin işe başladığı tarihin ihale tarihi olması karşısında bu isteklinin belirtilen husus nedeniyle  teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

          4) İhale komisyonu tarafından Doğan İnş. Malz. Haf. Nak. İş Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., DNZ İnş. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti., TUNÇ İnş. ve Tic. Ltd. Şti., CEKAR İnş. Taah. Tur. Day. Tük. Mal. ve Tic. Ltd. Şti., İlyas BULUT, Şimşek İnş. Nak. Elk. Oto Plas. Tic. San. Ltd., Basri YILDIRIM, Hami ÇETİNTAŞ ve Osman KARABULUT’un  ihale ilanının diğer hususlar bölümünde belirtilen ve zorunlu olan “İstekliler teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvellerini vereceklerdir” düzenlemesi gereğince, özel teknik şartnamenin 9. maddesi 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e ve 1.f şıklarında belirtilen hususların bir veya birkaçına uygun analizler  hazırlamadıkları  gerekçesiyle teklifleri geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılmışlardır. 

 

          Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti Yapım İşine Ait Özel Teknik Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 9 uncu maddesinde;

 

   “1.İstekliler tekliflerinin ekinde; aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; vereceklerdir. Bunun için,

            a)İsteklilerce teklif fiyatını oluşturan analizlerin içerisinde yer alan malzemeler için üretici veya satıcı firmadan alınmış proforma faturanın aslı veya üretici firmanın teklif fiyat bildirme yazısının aslı ve ekipmanlar için de kendi malı olması halinde, kendi malı olduğuna dair ruhsat veya faturası, kendi malı  olmaması halinde  kira kontratı ve maliyetine ait belgeler,

     b) Proforma faturada belirtilen satış bedelinin ait olduğu birim fiyat tarifindeki hangi teknik özellikleri kapsayıp kapsamadığı ve varsa satış bedeline dahil olmayan unsurlar hakkında üretici firmanın yazılı açıklaması,

    c) Teklif fiyatı veren üretici firmanın TSE ve İSO belgelerinin bir fotokopisi, verilmelidir.

         d)Teklif birim fiyat cetvelinde yer alan tüm pozların ait olduğu birim fiyat tariflerine uygun olarak teklif kapsamında yer alan iş kalemlerinin metrajlarını-imalat ve işçilik miktarlarını-cinslerini-birimini-fiyatlarını ve tutarlarını gösteren ayrıntılı analizleri, analiz tekniğine uygun olarak hazırlanmalı ve analiz tanziminde işçi çalıştırılması esas alınmalıdır. İşçilik fiyatları asgari ücretin altında olmamalıdır. Analiz tekniğine uygun olmayan analizler ile işçilik bedeli için alt yüklenici anlamına gelen proforma fatura veya teklif fiyat yazısı verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

           e)Her bir iş kalemine ait analizlerde, müteahhit karı ve genel giderler karşılığı olarak sıfır veya eksi tutarı olan teklifler kabul edilmeyecektir.

f) İçeriği açıklanan teklif fiyat esas alınarak, satın alınan dosya içinde verilen teklif birim fiyat cetvelindeki ölçü birimi ve miktarı değiştirilmeden çarpılarak verilen teklif bedelinin yeniden hesaplanması yapılacaktır.” düzenlemesi öngörülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.”hükmü yer almıştır.

 

            Diğer taraftan, tekliflerin hangi sırayla ve ne şekilde değerlendirileceği 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi, bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının incelenmesi, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması en son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının  kontrol edilmesi gerekmektedir. 

 

            İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten Kanunun 38. maddesi uyarınca diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit etmesi, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi ve imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ile teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirmesi gerekmektedir.

 

            İncelen ihalede ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak Kanunda belirtilen usul ve esaslara uyulmadan tekliflerin değerlendirildiği, Kanunun öngördüğü aşırı düşük teklif tespit çalışmasının yapılmadan, böylece isteklilerin tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntılar hakkında yazılı açıklama istenmeden  ihalenin sonuçlandırıldığı görülmüştür.

 

Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir.  İdare tarafından hazırlanan Özel Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesinde bu belgelerin “Aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere” istenildiği belirtilmiş ise de bu düzenleme Yönetmelik hükmüne uygun bir düzenleme değildir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlığı altında yer alan açıklamalarda bu belgelerin Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını dahi sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmelerinin  anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyeceği  ve bu maddeye aykırı olacağı, bu nedenle, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesinin  gerektiği belirtilmiştir.

 

Bu belgelerin aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tek başına yeterli olmayacağı açıklanmış iken, henüz aşırı düşük teklif sorgulaması bile yapılmadan isteklilerin teklifleri ekinde verilen analizlerin isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesine esas alınması ve herhangi bir açıklama ve belgelendirme istenilmeksizin analizlerde yanlışlık, eksiklik olduğu, alt analizlerin yapılmadığı, analizlere fiyatların yanlış geçildiği ve proforma faturaların konulmadığı gibi gerekçelerle yukarıda belirtilen isteklilerin tekliflerinin geçersiz sayılarak, değerlendirme dışı bırakılmalarına dair idare işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, raporun (B) bölümünün ı/1,2 ve 3 üncü bentlerinde tespit edilen hususlar nedeniyle Ahmet ATALAR, Bahar Yapı Endüstri ve Tic. Ltd. Şti. ve TUNÇ İnş. ve Tic. Ltd. Şti’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ı/4 üncü bentte yapılan açıklamalar doğrultusunda  Doğan İnş. Malz. Haf. Nak. İş Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., DNZ İnş. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti., CEKAR İnş. Taah. Tur. Day. Tük. Mal. ve Tic. Ltd. Şti., İlyas BULUT, Şimşek İnş. Nak. Elk. Oto Plas. Tic. San. Ltd., Basri YILDIRIM, Hami ÇETİNTAŞ ve Osman KARABULUT’un tekliflerinin de değerlendirmeye alınmak suretiyle bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

          İncelemeye konu ihaleye ait Özel Teknik Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 9 uncu maddesinde;

 

   “1.İstekliler tekliflerinin ekinde; aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; vereceklerdir. Bunun için,

            a)İsteklilerce teklif fiyatını oluşturan analizlerin içerisinde yer alan malzemeler için üretici veya satıcı firmadan alınmış proforma faturanın aslı veya üretici firmanın teklif fiyat bildirme yazısının aslı ve ekipmanlar için de kendi malı olması halinde, kendi malı olduğuna dair ruhsat veya faturası, kendi malı  olmaması halinde  kira kontratı ve maliyetine ait belgeler,

     b) Proforma faturada belirtilen satış bedelinin ait olduğu birim fiyat tarifindeki hangi teknik özellikleri kapsayıp kapsamadığı ve varsa satış bedeline dahil olmayan unsurlar hakkında üretici firmanın yazılı açıklaması,

    c) Teklif fiyatı veren üretici firmanın TSE ve İSO belgelerinin bir fotokopisi, verilmelidir.

         d)Teklif birim fiyat cetvelinde yer alan tüm pozların ait olduğu birim fiyat tariflerine uygun olarak teklif kapsamında yer alan iş kalemlerinin metrajlarını-imalat ve işçilik miktarlarını-cinslerini-birimini-fiyatlarını ve tutarlarını gösteren ayrıntılı analizleri, analiz tekniğine uygun olarak hazırlanmalı ve analiz tanziminde işçi çalıştırılması esas alınmalıdır. İşçilik fiyatları asgari ücretin altında olmamalıdır. Analiz tekniğine uygun olmayan analizler ile işçilik bedeli için alt yüklenici anlamına gelen proforma fatura veya teklif fiyat yazısı verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

           e)Her bir iş kalemine ait analizlerde, müteahhit karı ve genel giderler karşılığı olarak sıfır veya eksi tutarı olan teklifler kabul edilmeyecektir.

f) İçeriği açıklanan teklif fiyat esas alınarak, satın alınan dosya içinde verilen teklif birim fiyat cetvelindeki ölçü birimi ve miktarı değiştirilmeden çarpılarak verilen teklif bedelinin yeniden hesaplanması yapılacaktır.” düzenlemesi öngörülmüştür.  Aynı düzenleme idari şartnamenin diğer hususlar başlığı altında da yer almıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 34. maddesinin dördüncü fıkrasında; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.”hükmü yer almıştır.

 

            Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir.  İdare tarafından hazırlanan Özel Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesinde bu belgelerin “Aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere” istenilmiş, aynı düzenleme idari şartnamede de yer almıştır. Bu düzenleme Yönetmelik hükmüne uygun bir düzenleme değildir. Bu düzenleme uyarınca 9 istekli değişik gerekçelerle  değerlendirme dışı bırakılmıştır. Yönetmeliğe aykırı bir şekilde düzenlenen ihale dokümanı ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını etkilemektedir. Bu nedenle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle,çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

DSİ IX. Bölge Müdürlüğü tarafından 18.09.2007 tarihinde yapılan 2007/125738 İKN´li “Malatya-Doğanşehir Söğüt Göletiile ilgili Kuruma yapılan başvuruya ilişkin olarak;

 

          Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti Yapım İşine Ait Özel Teknik Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 9 uncu maddesinde;

 

   “1.İstekliler tekliflerinin ekinde; aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; vereceklerdir. Bunun için,

            a)İsteklilerce teklif fiyatını oluşturan analizlerin içerisinde yer alan malzemeler için üretici veya satıcı firmadan alınmış proforma faturanın aslı veya üretici firmanın teklif fiyat bildirme yazısının aslı ve ekipmanlar için de kendi malı olması halinde, kendi malı olduğuna dair ruhsat veya faturası, kendi malı  olmaması halinde  kira kontratı ve maliyetine ait belgeler,

     b) Proforma faturada belirtilen satış bedelinin ait olduğu birim fiyat tarifindeki hangi teknik özellikleri kapsayıp kapsamadığı ve varsa satış bedeline dahil olmayan unsurlar hakkında üretici firmanın yazılı açıklaması,

    c) Teklif fiyatı veren üretici firmanın TSE ve İSO belgelerinin bir fotokopisi, verilmelidir.

         d)Teklif birim fiyat cetvelinde yer alan tüm pozların ait olduğu birim fiyat tariflerine uygun olarak teklif kapsamında yer alan iş kalemlerinin metrajlarını-imalat ve işçilik miktarlarını-cinslerini-birimini-fiyatlarını ve tutarlarını gösteren ayrıntılı analizleri, analiz tekniğine uygun olarak hazırlanmalı ve analiz tanziminde işçi çalıştırılması esas alınmalıdır. İşçilik fiyatları asgari ücretin altında olmamalıdır. Analiz tekniğine uygun olmayan analizler ile işçilik bedeli için alt yüklenici anlamına gelen proforma fatura veya teklif fiyat yazısı verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

           e)Her bir iş kalemine ait analizlerde, müteahhit karı ve genel giderler karşılığı olarak sıfır veya eksi tutarı olan teklifler kabul edilmeyecektir.

f) İçeriği açıklanan teklif fiyat esas alınarak, satın alınan dosya içinde verilen teklif birim fiyat cetvelindeki ölçü birimi ve miktarı değiştirilmeden çarpılarak verilen teklif bedelinin yeniden hesaplanması yapılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenlemeye paralel düzenleme  idari şartnamenin diğer hususlar başlığı altında da yer almıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 34. maddesinin dördüncü fıkrasında; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” hükmü yer almıştır.

 

            Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. İdare tarafından hazırlanan Özel Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesinde bu belgelerin “Aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere” istenilmiş, aynı düzenleme idari şartnamede de yer almıştır. Bu düzenleme Yönetmelik hükmüne uygun bir düzenleme değildir. Bu düzenleme uyarınca 9 istekli değişik gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Yönetmeliğe aykırı bir şekilde düzenlenen ihale dokümanı tekliflerin değerlendirilmesine etki ederek ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını engellemiştir.

 

Bu sebeple; Söz konusu aykırılığın düzeltici işlem ile giderilmesi mümkün olmadığından ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul