İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4132
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :2
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4132
Şikayetçi:
 ZHS İnşaat Proje Müh. Dekr. Tes. Mak. Elek. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 159 Sokak No:10/1 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Akhisar Belediye Başkanlığı Paşa Mahallesi 1 Sok. No:2 Akhisar/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31574
Başvuruya konu ihale:
 2007/138954 İhale Kayıt Numaralı “Gölet Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 06.0939.G023/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akhisar Belediye Başkanlığı tarafından 02.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gölet Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak ZHS İnşaat Proje Müh. Dekr. Tes. Mak. Elek. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  01.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.11.2007 tarih ve 31574 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede benzer iş olarak “A1, B2 ve B4”gruplarının tanımlandığı, firmalarının teklifleri ekinde A1 ve B4 gruplarına ilişkin olarak iki ayrı iş deneyim  ve iş denetleme  belgesi sunduğu, A1 grubu benzer işe ilişkin olarak sundukları iş denetleme belgesinin son 15 yılı kapsamadığı gerekçesiyle idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, A1 grubu benzer işe ilişkin belgelerinin geçersiz sayılması halinde dahi B4 grubu iş deneyim belgesinin değerlendirmeye alınması gerektiği, idare tarafından A1, B2 ve B4 gruplarının tamamına ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği, oysa belirtilen üç gruptan birine ilişkin iş deneyim belgesi sunulmasının yeterli olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: 

 

Akhisar Belediyesi tarafından “Gölet yapımı işi”nin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 02.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye dört isteklinin katıldığı, 02.10.2007  tarihli ihale komisyonu kararı ile; ZHS İnşaat Proje Müh. Dekr. Tes. Mak. Elek. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak  tanımlanan A1 grubuna ilişkin olarak sunduğu iş denetleme belgesinin idari şartnamenin 7.3.1. maddesi uyarınca son onbeş yılı kapsamadığı, Argon İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğuı iş denetleme belgesinin idari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak  tanımlanan A1 grubu iş deneyimini karşılamadığı, Timur Turizm Gıda İnş. Petrol Ürünl. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklif mektubunda imzaların eksik olması ve Özbarlık İnş. Müh. Malz. Teks. Ürün San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş bitirme ve iş denetleme belgelerinin idari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş olarak  tanımlanan A1 grubu iş deneyimini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına, sonuç olarak sunulan tüm tekliflerin yeterli olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 ve ihale ilanının 4.3.1 maddesinde; “İstekli, son onbeş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %70’i oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”,

 

Anılan şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; A1, B2 ve B4 Grubu işlerdir.” ,

 

İhale ilanının 4.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; A1, B2 ve B4 Grubu işler ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; mimar ve inşaat mühendisidir.”

 

düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi ZHS İnşaat Proje Müh. Dekr. Tes. Mak. Elek. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, Turgutlu Belediye Başkanlığından alınan “Kombina ve arıtma tesisi” işine ilişkin 08.03.2007 tarihli iş bitirme, Akhisar Belediye Başkanlığından alınan “Yeni mezbaha tesisi yapım işi”ne ilişkin 16.08.2007 tarihli iş bitirme belgesi, Turgutlu Belediye Başkanlığından alınan “Soğuk hava deposu yapım işi”ne ilişkin 01.06.2007 tarihli iş durum belgesi ve Ruhi KARKIN adına düzenlenmiş DSİ Genel Müdürlüğünden alınan “Atatürk Barajı ve HES İnşaatı” işine ilişkin iş denetleme belgesinin sunulmuş olduğu, sunulan iş bitirme belgelerinin benzer iş grupları listesinin A1 grubunda öngörülen benzer işleri kapsamadığı, iş denetleme belgesinde ise adına belge düzenlenenin 13.06.1983-16.07.1987 tarihleri arasında inşaat mühendisi, 17.07.1987-15.06.1990 tarihleri arasında kalite kontrol şube müdürü olarak görev yaptığının yazılı olduğu, bu durumda bu belgenin idari şartnamede ve ihale ilanında aranan “Son onbeş yıl”a ilişkin iş deneyimini tevsik etmediği anlaşılmaktadır.

 

Argon İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Ahmet Aydın Noyan adına düzenlenmiş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan “Toros itfaiye eğitim tesisleri inşaat işi”ne ilişkin 03.10.2005 tarihli iş denetleme belgesi sunulmuş olup, bu belge benzer iş grupları listesinin A1 grubunda öngörülen benzer işleri kapsamamaktadır.

 

Timur Turizm Gıda İnş. Petrol Ürünl. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklif mektubun imzasız olduğu, böylece mevzuata aykırı olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

Özbarlık İnş. Müh. Malz. Teks. Ürün San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, MSB İzmir İnş. Eml. ve NATO Enf. Blg. Başkanlığı tarafından düzenlenen  “Bodrum Özel Eğitim Merkez Komutanlığı Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı ve Temiz Su Tadilatı İnşaatı” işine ilişkin 15.12.2006 tarihli iş bitirme belgesi ve Sadık DÜNDAR adına düzenlenmiş Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden alınan “Araştırma ve uygulama hastanesi inşaatı” işine ilişkin 18.11.2005 tarihli iş denetleme belgesi sunulmuş olup, her iki belge de A1 grubu benzer iş deneyimini içermemektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ sinden az ve % 100’ ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir…” 

 

Anılan maddenin dört ve beşinci fıkralarında; “İş deneyimini gösteren belgeler, İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

 

Belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.”

 

düzenlemesine,

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde; İdarelerce işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapmasına esas olmak üzere ekte yer alan “Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede sekiz (8) ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli gruplar düzenlenmiş olup bu gruplar da kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır. İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır. Söz konusu belirleme yapılırken ihale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir.”

 

             açıklamasına yer verilmiştir.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Söz konusu ihalede işin niteliği; rekreasyon amaçlı gölet inşaatı olup, işin türü ve miktarı; 48715 m2 gölet alanında çay ocağı ve bahçesi, 3 adet teras, iskele, su dans pisti+teras, köprü, giriş kontrol binası, WC, yel değirmeni, su değirmeni, kafeterya, restoran, arıtma tesisi ve gölet alanı ile çevre düzenleme işi olarak belirlenmiştir. Yapılacağı yer ise kültür park alanı olarak belirlenmiştir. İhale konusu iş, aynı alan üzerinde birden fazla farklı yapım işlerini kapsamaktadır. İdare, tarafından yapılan düzenleme ve idarenin uygulaması birlikte değerlendirildiğinde idarece  Benzer İş Grupları Listesinin iki ana başlığı altında düzenlenen üç ayrı grubu kapsayacak tek veya birden fazla iş deneyim belgesi sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından benzer iş belirlemesinin doğru yapılmadığı, üç grup işin ayrı ayrı iş deneyim belgesi ile tevsik edilmesinin istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla idarenin benzer iş tanımlamasına ilişkin düzenlemesi mevzuata uygun olmadığından ihalenin iptali gerektiği, sonuç olarak, ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 02.10.2007 tarihinde iptaline ilişkin işlemde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul