İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4133
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :6
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4133
Şikayetçi:
 Gülgün İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Turan Güneş Bulvarı No:70/1 Çankaya /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlığı,Beşevler Kampusü B Blok ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.11.2007 / 32071
Başvuruya konu ihale:
 2006/127234 İhale Kayıt Numaralı “2006/D2/G1-Eğitim Kampüsü Yapımı-1 Adet 32 Ders. İ.Ö.O, 1 Adet 16 Ders. Lise Binası Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 06.09.46.0170/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

         Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlığı’nca 29.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2006/D2/G1-Eğitim Kampüsü Yapımı-1 Adet 32 Ders. İ.Ö.O, 1 Adet 16 Ders. Lise Binası Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Gülgün İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 02.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  08.11.2007 tarih ve 32071 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 29.09.2006 tarihinde ihalesi yapılan MEB 2006/D2/G1 Eğitim kampusu İnşaatları yapımı işinin 26.05.2007 tarihinde yasaklılık kaydının bulunmadığı teyidi alınarak kesinleşen ihale kararı ile firmalarında kaldığının 28.05.2007 tarihinde bildirildiği, 08.08.2007 tarihinde sözleşmeye davet edildiği, 17.08.2007 tarihinde sözleşme imzalanabilmesi için mevzuat gereği olan belgelerin idareye sunulduğu, ancak 08.09.2007 tarihinde firmalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklandığı, bu karar için Ankara 16. İdare Mahkemesine başvuruda bulunulduğu ve 23.10.2007 tarihli karar ile “yürütmenin durdurulmasına” karar verildiği ve Kamu İhale Kurumu yasaklılar listesinden firmalarının adının çıkartıldığı söz konusu süre içerisinde sözleşme yapılmayarak 18.09.2007 tarihinde yasaklı olması gerekçesiyle mevzuat hükümleri çerçevesinde kesin teminat mektuplarının iade edildiğinin bildirildiği, firmalarının yasaklılık tarihinden çok öncesinde idare tarafından sözleşme imzalanması gerekirken imzalanmadığı, bu yönüyle 02.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmasına rağmen idare tarafından bu başvuruya herhangi bir cevap verilmeden  ve Ankara 16. İdare mahkemesinin kararını beklemeden 15.10.2007 tarihinde Ahmet Çanga İnş. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandığı, mahkeme kararı gereği 23.10.2007 tarihi itibari ile firmalarının yasaklılığının bulunmaması sebebiyle imzalanan sözleşmenin iptal edilerek firmalarıyla sözleşme imzalanması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

4374 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda olduğu hükme bağlanmıştır.

 

29.09.2006 tarihinde yapılan ihalenin 25.05.2007 tarihli komisyon kararı ile en düşük teklifi veren başvuru sahibi Gülgün İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve alınan kararın ihale yetkilisi tarafından aynı tarihte uygun görüldüğü, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı teyidinin ise, Kamu İhale Kurumu internet sayfasından 28.05.2007 tarihinde yasaklılar listesinde kaydının olmadığına ilişkin teyidin alındığı tespit edilmiştir. Bu durumda idare tarafından anılan Kanunun 40 ncı maddesinin yukarıda ifade edilen hükmüne aykırı işlem tesis edilerek ihalenin karara bağlandığı anlaşılmıştır.

 

Kesinleşen ihale kararının 28.05.2007 tarihinde başvuru sahibi dahil tüm isteklilere bildirildiği, bu bildirimden sonra 08.08.2007 tarihinde sözleşmeye davet yazısının başvuru sahibine elden tebliğ edildiği, 17.08.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) ve bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgeler ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı idareye sunduğu, idare tarafından 23.08.2007 tarih ve 7080 sayılı yazı ile Asya Katılım Bankası A.Ş.’nden başvuru sahibinin idareye sunmuş olduğu 16.08.2007 tarih ve 344981 seri no’lu kesin teminat mektubunun taraflarınca düzenlenip düzenlenmediğinin sorulduğu ilgili kurum tarafından 24.08.2007 tarihli yazı ile söz konusu teminat mektubunun Kızılay Şubesince düzenlendiğinin bildirildiği, anılan yazının 06.09.2007 tarihinde idare kaydına alındığı, 24.08.2007 tarih ve 7158 sayılı yazı ile SSK Ankara Sigorta İl Müdürlüğünden yazı tarihi itibari ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunup bulunmadığının sorulduğu ilgili kurum tarafından 06.09.2007 tarih ve 114745 sayılı yazı ile 04.09.2007 tarihi itibari ile “kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu” bulunmadığı şeklinde cevap verildiği, anılan yazının 13.09.2007 tarihinde idare kaydına alındığı, 24.08.2007 tarih ve 7138 sayılı yazı ile Ankara Vergi Dairesi Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğünden vergi borcunun bulunup bulunmadığının sorulduğu ilgili idare tarafından 05.09.2007 tarih ve 32067 sayılı yazı ile 05.09.2007 tarihi itibari ile vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmadığı şeklinde cevap verildiği, anılan yazının 14.09.2007 tarihinde idare kaydına alındığı, 18.09.2007 tarih ve 7850 sayılı yazı ile başvuru sahibinin 08.09.2007 tarihi itibari ile kamu ihalelerinden bir yıl süreli yasaklanmış olması sebebiyle Kamu ihale Kanunu ve Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili maddeleri gereğince idare kaydında bulunan teminat mektubunun iade edileceğinin bildirildiği ve bu yazının başvuru sahibine aynı tarihte elden tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 02.10.2007 tarihinde idareye 28.05.2007 tarihinden 08.09.2007 tarihine kadar geçen sürede idarenin sözleşme yapmasındaki sorumluluğunun yerine getirilmediği yönünde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayet başvurusu üzerine herhangi bir işlem tesis etmediği, başvuru sahibinin 01.11.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayetçinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu hakkında cevap almadan veya 30 gün beklenilmeden Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması sebebiyle şikayet başvurusunun bir örneğinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere 02.11.2007 tarih ve 2373-14537 sayılı yazı ekinde idareye gönderildiği, idare tarafından gönderilen ve 03.12.2007 tarihinde Kurum kaydına alınan belgelerden Kurum tarafından gönderilen şikayet başvurusu üzerine herhangi bir işlemin yapılmadığının anlaşıldığı ve 25.05.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Ahmet Çanga İnş. ve Tic. ltd. Şti .ile 15.10.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı  alınan hallerde 3 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi hallerinde, 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Öncelikle başvuru sahibince 02.10.2007 tarihinde yapılan şikayet başvurusu üzerine 30 gün içinde karar verilmeyerek başvurunun zımnen reddedildiği, bu sürenin bitimini takip eden ve Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenilmeden 15.10.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

        

       Kamu İhale Genel Tebliğin “İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar” başlıklı XV bölümünün “Teminatların Gelir Kaydedilmesi” başlıklı G maddesinde;

 

“İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

 

Gerekmektedir.

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenleme ile ihale tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı, kesinleşen ihale kararının alınmış olması halinde alınan kararın iptal edilerek diğer geçerli teklifler değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilerek ihale sürecinin tamamlanacağı ve bu durum hakkında diğer isteklilere bildirim yapılacağı açıklanmıştır.

 

Şikayete konu ihalede ise, sözleşme imzalanması aşamasında ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olduğunun anlaşılması üzerine anılan isteklinin 17.08.2007 tarihinde idareye sunmuş olduğu kesin teminat mektubunun iadesine karar verilmiş ve bu durum 18.09.2007 tarihinde istekliye bildirilmiş ve ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi ile 15.10.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Ancak 25.05.2007 tarihinde alınan kesinleşen ihale kararının iptali ile bu durumun diğer isteklilere bildirimine ve yeniden ihale kararı alınarak ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci avantajlı teklif sahibi belirlenmesine ilişkin ihale kararının alınmadığı ve alınan bu karardan sonra mevzuata uygun diğer işlemlerin tesis edildiği ve ilk ihale kararı ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilmesi için gereken işlemlere ait idare tarafından herhangi bilgi ve belge gönderilmediğinden idarece Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan hükmüne aykırı işlem tesisi edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yasaklılık işleminin kaldırılmış olduğu ve 23.10.2007 tarihi itibari ile Kurumun yasaklılık listesinde kaydının bulunmadığının beyan edilmiş olması sebebiyle bu husus 10.12.2007 tarihinde İstatistik ve Sicil İnceleme Dairesine sorulmuş ilgili Dairenin göndermiş olduğu yazıdan, başvuru sahibinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 08.09.2007 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süreli olarak tüm ihalelerden yasaklandığı, başvuru sahibinin anılan işlemi dava konusu ettiği, yasaklılık işleminin iptaline ilişkin olarak Ankara 16 ncı İdari Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiği, anılan kararın Kuruma başvuru sahibi tarafından bildirimi üzerine 26.10.2007 tarihi itibari ile Kurumun yasaklılık listesinden adının çıkarıldığı, 11.12.2007 tarihi itibari ile yasaklılık kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda idare tarafından yukarıda mevzuata aykırı olduğu açıklanan ihale işlemlerinin iptal edilerek yeniden ihale kararı alması gerektiği, ayrıca sözleşme imzalanması aşamasında idareye sunulması zorunlu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin belgelerin belgelerin düzenlendiği tarih itibari ile değil idari şartnamenin 42 nci maddesi düzenlemesi ile isteklilerin tekliflerinde yer vermiş oldukları 10 uncu madde taahhütnamesinde ifade edilen 29.09.2006 “ihale tarihi” itibari ile durumlarını tevsik edici nitelikte olması hususunun sağlanması gerektiğinin dikkate alınarak ihale sürecinin tamamlanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ancak idare tarafından gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde;

 

1) 02.06.2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasına “Kendi başına proje bütünlüğü olan ve benzer nitelikli birden fazla yapım işinin paket halinde bir arada ihale edilmesinin öngörülmesi durumunda, her bir iş için ayrı teklif alınmasını sağlamak üzere kısmi teklif alma yoluyla ihale yapılabilir. Bu durumda ilanda ve ihale dokümanında işin teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik şartları ayrı ayrı gösterilir. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadıkları teklif verdikleri kısımlara ilişkin olarak ayrı ayrı değerlendirilir. Bu şekilde yapılan ihaleler sonucunda, her bir kısım için ayrı sözleşme düzenlenir.” şeklinde düzenleme eklenmiştir. Söz konusu düzenleme ile kendi başına proje bütünlüğü olan ve benzer nitelikli birden fazla yapım işinin paket halinde bir arada ihale edilmesinin idarelerce öngörülebileceği karar verilmesi durumunda ise her bir iş için ayrı teklif alınmasını sağlamak üzere kısmi teklif alma yoluyla ihale yapılabileceği açıklanmıştır.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde; şikayete konu ihalenin adının “2006/127234 İhale Kayıt Numaralı MEB/2006/D2/G1 İhale Paketi” ve bu ihale kayıt numarası adı altında ihaleye çıkılan işin Bahçeli/ANKARA da yapılacak 1 adet 32 derslikli İÖO ve Karadenizereğlisi/ZONGULDAK da yapılacak 1 adet 16 Derslikli Lise binaları ile altyapı ve çevre saha işlerini kapsadığı belirtilmiştir.

 

Şikayete konu ihale kapsamında yapılacak işin 32 derslikli İlköğretim Okulu ve 16 derslikli Lise binası olmak üzere kendi başına proje bütünlüğü olduğu ancak işin yapılacak yerlerin İç Anadolu ve Batı Karadeniz olmak üzere farklı coğrafi bölgelerde olduğu hususu dikkate alındığında her bir işin ayrı ayrı mevzuatta belirlenen ihale usul ve esaslarına göre ihale edilebileceği gibi anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan düzenlemesi ile söz konusu işin bir arada ihale edilebilmesine imkan tanınmıştır. İdare tarafından kendi başına proje bütünlüğü olan ve benzer nitelikli iki yapım işinin bir arada ihale edilmesi öngörülmüş ancak anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan düzenlemesi doğrultusunda her bir iş için ayrı teklif alınmasını sağlamak üzere kısmi teklif alma yoluyla ihale yapılması yerine idari şartnamenin 20 nci maddesinde yer alan “20.2 - Kısmi teklif öngörülmemektedir.” şeklindeki düzenleme ile isteklilerin kısmi teklif verebilmeleri imkan tanınmayarak tek bir iş olarak ihaleye çıkıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin;

 

“7.3.2. a ) İstenen teknik personel tablosu:

 

Sıra NO

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Anahtar Personel Sayısı

Taahhüt Personel Sayısı

1

Proje Koordinatörü  (Merkez)

İnş.Yük.Müh. / İnş.Müh.,

Yük.Mimar / Mimar

 

1 Adet

 

    ---

2

Proje Müdürü (Her paket İş için)

İnş.Yük.Müh. / İnş.Müh.,

Yük.Mimar / Mimar

 

1 Adet

 

     --

3

Şantiye Şefi  

İnş.Yük.Müh. / İnş.Müh.,

Yük.Mimar / Mimar

 

3 Adet

 

        ---

4

 

Mimar   

 

Yük.Mimar / Mimar

 

 3 Adet

  

    ---

5

Elektrik Müh. (Her Paket İş için)

Elektrik Yük.Müh./ Elektrik Müh

 

 

1 Adet

 

     -----

   

6

Makine Müh. (Her Paket İçin)

Makine Yük. Müh./ Makine Müh.

 

 

 

1 Adet

 

   -----

 

7

Makine Teknisyeni/teknikeri

Makine Teknisyeni/Teknikeri

 

   -----

 

 

3 Adet

8

Elektrik Teknisyeni/teknikeri

Elektrik Teknisyeni/Teknikeri

 

   -----

 

 

3 Adet

9

Avukat (Merkez))

Avukat

 

-----

 

 

1 Adet

 

Ayrıca 7.3.3 maddesinin;

 

“7.3.3- Taahhüt olarak istenen yapı araçları tablosu:

 

Cinsi

Adedi

Asgari Şart (Taahhüt)

Asgari Kapasite

Endüstriyel kalıp

5000 m2

5000 m2

 

Ekskavatör

     1

       1

 

Kamyon

     1

       1

10 Ton

Vibratör

     1

       1

2,5 HP

Motopomp

     1

       1

20 PS

Boru İskele Takımı

10000 m2

10000 m2

  -

Traktör Kepçe     

     1

      1

  -

İnş. Asansörü

      1

      1

 

 

şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemeler ile ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında yüklenici bünyesinde şantiyede görev yapacak teknik personel olarak üçer adet teknisyen veya tekniker ile 1 adet merkezde olmak üzere teknik personel istenildiği, söz konu personeller ile Ankara ve Zonguldak olmak üzere farklı iki coğrafi bölgelerde yer alan ihale konusu işin yürütülmesinin istenildiği, ayrıca teknik personel olarak istihdam edilecek personellerden birinin avukat olması gerektiğinin düzenlendiği bu personelin teknik personel olmadığı, idari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde her iki projenin işe başlama tarihlerinin farklı olduğuna ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı, işin süresinin ise yer teslim tarihinden itibaren 240 takvim günü olarak belirtildiği bilgisi ile  yüklenicinin işin yürütülmesi aşamasında şantiyede bulundurması istenilen makine ekipmana için birer adet istenildiği, işin farklı iki bölgede yapılacağı hususun dikkate alındığında bunun mümkün olamayacağı,

 

Aynı şekilde idari şartnamenin 13 ncü maddesinde yer alan ;

 

“13.1.isteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

 

13.2-İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

                                               

          13.3-İdare, istekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

 

          13.4-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” düzenlemesi doğrultusunda hareket etmek isteyen isteklilerin tekliflerini hazırlamak üzere iki farklı bölgeye gitmeleri gerektiği, bu durumun da istekliler açısından ekstra zaman ve maliyet yükümlülüğü getireceği açıktır.

         

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı  41 nci maddesinde ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin olarak ihale dokümanında düzenleme yapılabileceği ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebileceği yüklenici bünyesinde istihdam edilmesi istenilen personelin anahtar teknik personel ve teknik personel olarak ayrıldığı, anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Şikayete konu ihalede idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yer alan düzenlemeden ihale konusu işin yerine getirilmesinde yüklenici adına şantiyede görev yapacak şantiye şefi unvanlı 3 adet personelin anahtar teknik personel olarak belirlendiği, teknik personel mesleki unvanına haiz olmayan avukatın teknik personel olarak istihdamının istenildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; idarece ihaleye ilişkin ilanda ve idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve / veya iş guruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımlandığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makinaları işletme giderleri, All-Risk sigorta giderleri, Tapu, Ruhsat, Harç giderleri, SSK payı, vergiler, proje giderleri, vs.) sözleşme giderleri (Damga Vergisi, Sözleşme karar pulu, KİK payı, Kesin Teminat masrafları vs.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve eklerinin başvuru dosyası içerisinde ayrı bir dosya olarak verilmesi ZORUNLUDUR.” ifadesine yer verdiği tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından ihale işlem dosyası eksik gönderildiğinden isteklilerin söz konusu belgelere tekliflerinde yer verip vermediği yönünden bir inceleme yapılamamıştır.

 

Ancak söz konusu belgelere Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında idare tarafından sütun açılmadığı tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

İdari Şartnamede ve işe ait ihale ilanında bunların dışında “gerçek piyasa fiyatlarının proforma fatura veya teklif mektuplarını, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (şantiye giderleri, personel giderleri, iş makineleri, işletme giderleri, ALL-RİSK sigorta giderleri, harç giderleri, SSK payı, vergiler v.s.), sözleşme giderleri (damga vergisi, sözleşme karar pulu, KİK payı, kesin teminat masrafları v.s.)” ile ilgili belgelerin de istendiği,

 

İdari Şartnamede yapılan düzenleme ile istenen belgelerin, Uygulama Yönetmeliğinin cevaz verdiği sınırların ötesinde olduğu, bir aşırı düşük teklif açıklamasının bütün unsurlarının, tekliflerinin aşırı düşük teklif olup olmadığı henüz belli olmayan bütün isteklilerden teklif  kapsamında istenmesinin bu bağlamda mümkün olmadığı,

 

Anılan düzenlemenin söz konusu belgeleri süresinde temin edemeyen kişilerin teklif vermesini engelleyeceği ve isteklilerin teklif maliyetini artırıcı nitelikte olması nedeniyle, bahse konu belgelerin tekliflerin sunulması aşamasında istenmesinin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine de aykırı olduğu, dolayısıyla tespit edilen bu aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

         

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul