İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4134
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :7
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4134
Şikayetçi:
 Arıtım Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti, Barbaros Bulvarı Hüsnü Savman Sok. Çelik Apt. No:40/9 Beşiktaş/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:21 06053 Opera/Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.11.2007 / 31767
Başvuruya konu ihale:
 2007/8192 İhale Kayıt Numaralı “Avşa (Balıkesir) İçmesuyu Amaçlı Deniz Suyundan Ters Ozmoz Yöntemi ile Arıtma Tesisi Projelendirilmesi Yapımı ve İşletilmesi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 06.09.43.0132/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından 13.03.2007 tarihinde  pazarlık usulü ile yapılan “Avşa (Balıkesir)  İçmesuyu Amaçlı Deniz Suyundan Ters Ozmoz  Yöntemi ile Arıtma Tesisi Projelendirilmesi Yapımı ve İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak Arıtım Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti’nin 25.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.11.2007 tarih ve 31767 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihaleye mali teklif verdikleri, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden bir tanesinin idari şartnamenin 36.1 maddesi ile idarece kendilerine gönderilen 03.08.2007 tarih ve 33455 sayılı mali teklif isteme yazıları gereğince alt yüklenici çalıştırılacağına veya çalıştırılmayacağına dair beyan verilmediğinin olduğu, oysaki kendilerinin alt yüklenici çalıştırmayı düşünmedikleri, bu nedenle alt yüklenici listesini sunmadıkları, alt yüklenici çalıştırılmayacağına ilişkin beyanın ihale dokümanında istenilmediği, idarece gönderilen mali teklif isteme yazısında istenildiği, idari şartnamede istenilmeyen bu beyanın mali teklif isteme yazısı ile istenilemeyeceği ve değerlendirme dışı bırakma gerekçesi yapılamayacağı bu durumun ihale mevzuatına aykırı olduğu,  

 

            2) İdarece teknik tekliflerindeki işletme faaliyeti ile mali teklifteki işletme maliyetlerinin farklılık bulunmasının da idari şartnamenin 36.3.1 maddesi ile ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 inci maddesi gereğince, diğer değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak belirtildiği, idarece şikayet başvurusu inceleme kararında, işletme maliyetindeki farklılıkların haklı gerekçelere dayandığının ancak idareye sunulmadan önce isteklinin idareyi bilgilendirmesi ve idareden olumlu görüş alınması gerektiği düşüncesiyle değerlendirme dışı bırakma gerekçesinin yerinde olduğunun belirtildiği, oysaki, teknik teklifteki işletme maliyetleri ile mali teklifteki işletme maliyetleri arasında farklılık olmasının çok doğal olduğu ve değerlendirme dışı bırakma gerekçesinin yerinde olmadığı, şöyle ki;

 

-Teknolojik doğruları ortaya koyma ve ekipmanların nihai fiyatlarının alınması ile oluşan yeni ekipman maliyetleri nedeni ile farklılıkların oluştuğu, teknolojik doğruları ortaya koyarken tek amacın tesisin nihai ve en doğru işletme maliyetinin bulunması olduğu, idarenin de şikayet başvurusu cevap yazısında belirttiği üzere işin özgün ve karışık nitelikte olması gibi teknik özellikleri nedeniyle farklılıkların olduğu, işin tek boyutlu olmadığı, örneğin arıtma binası ileriye yönelik olarak normalden daha büyük yapıldığı ve teknik teklifte tüm binanın aydınlatılması ile ilgili teknik değerler verildiği, oysaki mali teklifteki işletme maliyetinde sadece şu anda aydınlatılacak kısım için teknik değerlerin verildiği, aynı şekilde teknik teklifteki işletme maliyetinde verilen klima hesaplarının klimanın genel özelliklerine dayalı olarak verildiği, oysaki mali teklifteki işletme maliyeti hesabında elektrik sarfiyatının sadece klimanın çalıştırılacağı yaz aylarına göre hesaplandığı, bu iki örneğin teknik teklifteki ve mali teklifteki işletme maliyetlerinin değişmesi gerektiğini kanıtladığı,

 

-Mali tekliflerinde yer alan işletme maliyetinin kurulacak tesisin işletme maliyeti olduğu,   idarenin öngördüğü  klor ve elektrik verileri esas alınırsa, işletme   devresinde kullanılmayacak olan klor ve elektriğin bedelinin Avşa Belediyesinden alınarak haksız kazanç sağlanacağı,  bu nedenle işletme maliyetinde oluşan farklılıkların tamamen teknolojik ve ekipmanların nihai güncel fiyatlarının alınmasının sonucu olduğu, idarenin 13/08/2007 tarih 34292 sayılı mali tekliflerin toplanması ile ilgili erteleme yazısında yabancı tedarikçiler tatilde olduğu için ekipman fiyatlarının alınması amacıyla ek süre verildiği, dolayısıyla idarenin kartuş ve membran gibi ekipman fiyatlarının yeniden alınmasının doğal olduğunu kabul ettiği, serbest piyasa koşullarında membran, kartuş, vb gibi malzemelerin fiyatlarının firmalardan teknik teklif işletme maliyetleri dokümanında sabitlemelerini istemenin ve bu fiyatları mali teklifte de kullanmaya zorlamanın serbest rekabet ilkesine aykırı olduğu, çünkü bu malzemelerin ana teklifte de ciddi bir yekün tuttuğu, aynı fiyatların kullanılmasının firmaların fiyatlarını deşifre etmesi niteliğinde olacağı, firmaların alım güçlerini ve geçmiş başarılarını kullanarak nihai mali teklifin gerek ana sistemi oluşturan icmal tablosu bölümünde gerekse işletme maliyeti bölümünde bu malzemelerle ilgili en düşük fiyatlara ulaşmalarının ve bu fiyatları kullanmalarının en doğal hakları olduğu,

 

            -İdarenin şikayete vermiş olduğu cevaplarda mali teklif isteme yazısının 4734 sayılı Kamu İhale Kurumunun tekliflerin değerlendirilmesini düzenleyen 37 nci maddesi hükmü doğrultusunda değerlendirildiğinde bir ihale dokümanı niteliğinde olduğu, ancak ihale ilanı ve ihale şartnamesi ve zeyilnameler dışında hiçbir dokümanın ihale dokümanı sayılamayacağı, mali teklif isteme yazısının bir zeyilname de olmadığı,  ayrıca cevaplarda "Teknik teklif görüşmeleri sürecinde isteklilerin idareye sunmuş oldukları teknik teklif dosyası bir bütünlük içerisinde görülmüş, bu görüşmeler neticesinde gerek idari şartnamede ve gerekse özel ve teknik şartnamede yer almasına ihtiyaç duyulan hususlara 03/08/2007 tarih ve 33455 sayılı mali teklif isteme yazısında yer verildiği" ifadesinin yer aldığı,  bu da firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde yeni değişiklikler yapıldığını ve şartnamede olmayan birçok yeniliklerin ihale dokümanı olmayan mali teklif isteme yazısında belirtildiğini gösterdiği, sadece bu ifadeden dahi şartnamelere göre hazırlanan teknik teklif işletme maliyetinin mali  teklif isteme yazısında yer verilen değişikliklere göre mali teklifte yenilenmesi gerektiğinin anlaşıldığı,

 

            -Ayrıca ihale dokümanlarında teknik teklifteki işletme maliyetinin aynısının mali teklifte de verilmesini öngören hiçbir maddenin bulunmadığı, bulunamayacağı, çünkü teknik teklifte varılan teknolojik mutabakatın başka, mali teklifteki işletme maliyeti hesabının başka olacağı, idarenin 25/10/2007 tarih ve 43271 sayılı yazısında “Sonuç Olarak” bölümünün  (g)  şıkkında  "İdari  şartnamenin  35.3   maddesi   gereğince  görüşmeler  sonucunda netleştirilen teknik teklifin mali teklif aşamasında hiçbir suretle değiştirilmeyeceği esas olup, mali tekliflerin bu bakış açısıyla değerlendirildiği" ifadesinin yer aldığı, idari şartnamenin teknik tekliflerin sunulması ve teknik görüşmeler ile ilgili 35.3 maddesinde; “Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine ihale komisyonu bu şartları karşılayabilecek isteklilerden , gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içeren son tekliflerini vermelerini ister."  düzenlemesine yer verildiği, görüldüğü gibi bu maddede işletme maliyetlerinin teknik ve mali teklifle aynı olması gerektiği ile ilgili hiçbir bilginin olmadığı, tam tersi madde 35.3’te "Teknik görüşmelerde netleşen şartları karşılayabilecek isteklilerden gözden geçirilerek  şartlar netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı fiyat tekliflerini de içeren son tekliflerini vermelerini ister" ifadesinin yer aldığı, mali teklif isteme yazısının da burada belirtildiği gibi bazı şartları değiştirdiği

           

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 10.09.2007 tarihli ihale komisyonu kararında “Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.1. maddesi "İhale Komisyonunun belirlediği süre içinde istekliler geçici teminat ve teklif mektubu ile idarece istenen diğer belgelerden oluşan tekliflerini sunarlar." hükmü ile İdarece, istekliden 03.08.2007 tarih ve 33495 sayılı mali teklif isteme yazısında "İdari Şartnamenin 28,maddesinde belirtilen iş kalemlerinin alt yüklenicilere yaptırılmasının düşünülmesi halinde alt yüklenici listesi, şayet ihale konusu tüm işlerin firmanızca yapılması halinde bu yöndeki beyan mali teklif eki olarak verilmelidir." hükmü gereğince alt yüklenici çalıştıracağına veya alt yüklenici çalıştırmayacağına dair beyanını vermediği” hususunun değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde; “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir…” hükmü,

 

Bu çerçevede ihale konusu işe ait İdari Şartnamenin “Teklifi Oluşturan Belgeler” başlıklı 24 üncü maddesinde; “Bu şartnamenin 28 inci maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi” düzenlemesine,

           

            “Alt Yükleniciler” başlıklı 28 inci maddesinde “İstekliler, ihale kapsamında yer alan; hamsu iletim hattı, hamsu besleme deposu ve terfi merkezi, arıtma tesisi binası, 250m³ lük temiz su deposu ve terfi merkezi,taşkın, tahliye ve konsantrasyon suyu hatlar, enerji nakil hattı, RMU’lu beton trafo köşkü, modüler hücreli trafo ve ve AG ana panosu ünitelerinin proje yapımı ve/veya inşaat işlerini alt yüklenicilere yaptırabilirler. Alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak vereceklerdir.

İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini de İdarenin onayına sunması gerekir.

Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ayrıca İdarece istekliden 03.08.2007 tarih ve 33495 sayılı mali teklif isteme yazısında "İdari Şartnamenin 28.maddesinde belirtilen iş kalemlerinin alt yüklenicilere yaptırılmasının düşünülmesi halinde alt yüklenici listesi, şayet ihale konusu tüm işlerin firmanızca yapılması halinde bu yöndeki beyan mali teklif eki olarak verilmelidir." hususunun belirtildiği görülmüştür.

 

 Anılan düzenlemeler uyarınca ihaleye teklif veren isteklilerden işin tamamında veya bir kısmında alt yüklenici çalıştırmak isteyenlerin ihaleye teklif verme aşamasında alt yükleniciye yaptıracakları işlerin listesini sunmalarının zorunlu olduğu, alt yüklenici çalıştırmak istemeyen isteklilerin ise alt yüklenici çalıştırılmayacağına ilişkin olarak herhangi bir beyanname sunmalarının zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla başvuru sahibi tarafından alt yüklenici çalıştırılmasının düşünülmediği durumlarda sunulması idari şartname uyarınca sunulması zorunlu olmayan bir belgenin, idarece mali teklif isteme yazısı ile tüm işlerin firmaca yapılması halinde bu yöndeki beyanın mali teklif eki olarak verilmesinin zorunlu tutularak, verilmemesi halinin değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak belirlenmesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmüştür.  

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

İhale ilanında belirtilen 13.03.2007 tarihinde adayların yeterlik dosyalarının alındığı, 13.04.2007 tarihli yeterlik değerlendirme sonuç tutanağı ile yeterlilik değerlendirmesine katılan adaylardan Nirosoft Industries Ltd. (Ali Fuat YÜCEL), PWT Wasser Und Abwassertechnık Gmbh ve DOOSAN Hydro Tecnology Inc. yeterli bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmalarına, yeterli bulunan Arıtım Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Artaş End. Tes. Taah. ve Tic. A.Ş., Deniz Su Atıksu Arıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş., MPE Müh. İnş. Taah.ve Dış Tic.A.Ş., Bünyamin DEMİRCİOĞLU ve Tahal Consulting Engineering Ltd.’nin teknik tekliflerini sunmalarına karar verildiği,

 

            İdarenin 17.04.2007 tarihli yazısı ile yeterli bulunan isteklilerin 07.05.2007 tarihine kadar teknik tekliflerini sunmaya davet edildiği,

           

             Tahal Consulting Engineering Ltd. tarafından 16.04.2007 tarihli yazı ile teknik teklif sunum tarihinin uzatılması talebinde bulunulması üzerine, idarece 24.04.2007 tarihli yazı ile isteklilere teknik teklif teslim tarihinin 21.05.2007 tarihine uzatıldığının bildirildiği,

 

21.05.2007 tarihinde isteklilerin teknik tekliferinin alındığı, 30.05.2007 tarihli yazı ile isteklilerin teknik görüşmeye davet edildiği, 11.06.2007-13.06.2007 tarihleri arasında teknik teklif değerlendirmesi yapıldığı, bu görüşmeler sonucunda 02.07.2007 tarihli tutanak ile, bütün istekliler için geçerli olan genel hususlarda ve her bir istekli için ayrı ayrı belirtilen münferit hususlarda belirtilen şekilde teknik tekliflerin revize edilmesinin uygun görüldüğü,  04.07.2007 tarihli yazı ile,  görüşme sonucunda üzerinde mutabık kalınan genel hususlar ile  her bir aday için tekliflerinde gerekli düzeltme ve ilave yapılacak hususlar düzenlenerek teknik tekliflerinin 17.07.2007 tarihine kadar verilmesi gerektiğinin bildirildiği,

 

11.07.2007 tarihli yazı ile, düzeltme ve ilavelerin öngörülen sürede  yapılarak revize edilmiş teknik tekliflerin idareye teslim edilmesinin mümkün olamayacağı göz önüne alınarak öngörülen tarihin 23.07.2007 tarihine uzatılmasının uygun olacağının isteklilere bildirildiği,

 

27.07.2007 tarihli tutanak ile; isteklilerce sunulan revize edilmiş teknik teklifler ile istenilen hususların çoğunlukla yerine getirildiği ancak mali tekliflerin verilmesine engel teşkil etmeyen bir kısım hususların gözden kaçtığı, bu nedenle kamu yararına yönelik geniş katılımlı rekabet ortamı yaratılmasını teminen isteklilerden mali tekliflerinin yanında teknik teklif aşamasında idarece yerine getirilmesi istenen hususların tümünden kendilerinin sorumlu olacağına dair taahhütname verilmesi ve tutanakta belirtilen diğer hususlar dikkate alınarak fiyat tekliflerini içeren mali tekliflerin istenmesinin uygun görüldüğü, 03.08.2007 tarihli yazı ile isteklilerin 20.08.2007 tarihine kadar mali tekliflerini sunmaya davet edildiği,

 

Tahal Consulting Engineering Ltd. tarafından 09.08.2007 tarihli yazı ile fiyat içeren mali teklif sunum tarihinin uzatılması talebinde bulunulması üzerine, 13.08.2007 tarihli yazı ile isteklilere mali teklif sunulması tarihinin 05.09.2007 olarak uzatıldığının bildirildiği ,

 

05.09.2007 tarihinde isteklilerin mali tekliflerinin alındığı, mali tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, 05.09.2007 tarihli “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmamalarına İlişkin Tutanak”ta Arıtım Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Artaş End. Tes. Taah. ve Tic. A.Ş., MPE Müh. İnş. Taah.ve Dış Tic.A.Ş. ve Tahal Consulting Engineering Ltd.’nin teknik teklif aşamasında yıllık işletme maliyeti belgesi istendiği, ancak teknik teklif dosyalarında taahhüt ettikleri bazı kalemler ile mali tekliflerinde belirttikleri değerlerin birbirinden farklı olduğu gerekçesiyle (ayrıca Artaş End. Tes. Taah. ve Tic. A.Ş.’nin idari şartnamede alt yükleniciye yaptırılacağı belirtilen işler dışındaki desalinizasyon ünitelerini yapacak olan firmanın taahhütnamesini verdiği gerekçesiyle) tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

10.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Deniz Su Atıksu Arıtım İnş. San. ve Tic. A.Ş. olarak belirlendiği, Arıtım Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Artaş End. Tes. Taah. ve Tic. A.Ş., MPE Müh. İnş. Taah.ve Dış Tic.A.Ş. ve Tahal Consulting Engineering Ltd.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, kararın İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından 13.09.2007 tarihinde onaylandığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 10.09.2007 tarihli ihale komisyon kararında belirtilen Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi’ni düzenleyen 41. maddesinin 41.1.1 maddesindeki İşletme Giderleri Bölümünde "aşağıdaki tablo 1´de yer alan unsurlar esas alınarak bulunan 10 yıllık işletme maliyeti için hesaplanmış Net Bu Günkü Değer ile teklif edilen bedelin (ilk yatırım maliyeti) toplanması ile bulunan bedel, ekonomik olarak en avantajlı teklif kabul edilecektir." hükmü gereğince, Teknik teklif aşamasında istekli bir yıllık işletme maliyeti belgesini vermiş olup, kimyasal madde miktarı, enerji tüketim miktarı ve bakım onarım giderleri hususlarında mutabık kalınmıştır.

 

Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.1. maddesi "İhale Komisyonunun belirlediği süre içinde istekliler geçici teminat ve teklif mektubu ile idarece istenen diğer belgelerden oluşan tekliflerini sunarlar." hükmü ile İdarece, istekliden 03.08.2007 tarih ve 33495 sayılı mali teklif isteme yazısının 2.d maddesinde "yukarıda belirtilen personel giderleri, kimyasal madde tüketimi ve enerji tüketim giderleri hesap kriterleri ile teknik teklifinizde önerilen bakım onarım giderleri birlikte dikkate alınmak suretiyle bulunacak yıllık işletme maliyeti üzerinden bir m3 su için işletme maliyeti hesaplanacaktır." hükümleri esas alınarak yıllık işletme maliyeti belgesi istendiği ancak istekli teknik teklif dosyasında taahhüt ettiği;

 

1-Çıkış sodyum hipoklorit tüketim miktarı 36 kg/gün iken mali teklifte 14,40 kg/gün olarak alındığı,

2-Kimyasal yıkamada kullanılacak maddeler için idarece mali teklif isteme yazısında belirtilen birim fiyatın kullanılmadığı,

           

            3- Enerji tablosunda;

a)Membran yıkama ve durulama pompaları sayısı bir iken mali teklifte üç olarak alındığı,

            b)İç aydınlatma için önerilen enerji tüketimi 40 kwh/gün iken 16 kwh/gün olarak alındığı,

c)Dış aydınlatma için önerilen enerji tüketimi 16 kwh/gün iken 14,4 kwh/gün olarak alındığı, d)Havalandırma için önerilen enerji tüketimi 84 kwh/gün iken 88,8 kwh/gün olarak alındığı

e)Klima için önerilen enerji tüketimi 4 kwh/gün iken 0,655 kvvh/gün olarak alındığı

Bunun sonucu olarak tesiste toplam enerji miktarının 12.471,0952 kwh/gün yerine 12.473,7602  kwh/gün olarak alındığı,

 

4-Sarf malzemelerinden;

A-a)Kartuş filtre adeti 140 iken mali teklifte 120 olarak alındığı

b)Kartuş filtre birim fiyatı 6,9 dolar iken mali teklifte 5,00 dolar olarak alındığı, bunun sonucu olarak kartuş filtre maliyetinin 966 ,00 dolardan 600,00 dolar olarak değiştiği,

B-Membran birim fiyatının 687,00 dolar iken mali teklifte 625,00 dolar olarak alındığı, bunun sonucu olarak membran maliyetinin 296.784 dolardan 270.000,00 dolar olarak değiştiği,

 

5-Diğer giderler içinde yer alan bakım, onarım ve yedek parça giderinin 15.000,00 dolar iken mali teklifte 6.000,00 dolar olarak alındığı” tespit edilmesinin de diğer değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olduğu görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı  41.1 maddesinde ;”Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışındaki unsurlarında dikkate alınması suretiyle belirlenecektir.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar esas alınacaktır.

 

41.1.1-İşletme Giderleri;

Aşağıdaki tablo-1´de yer alan unsurlar esas alınarak bulunan 10 yıllık işletme maliyeti ile teklif edilen bedelin(ilk yatırım maliyeti) toplanmasıyla bulunan bedel, ekonomik olarak en avantajlı teklif kabul edilecektir.

 

Tablo. Yıllık İşletme Maliyeti

Gider Cinsi

Birim Fiyat ($]

Miktar ve Birimi

Toplam Maliyet

Enerji Tüketimi

 

…………..kWh/yıl

 

Kimyasal Madde

1. Kimyasal

 

…………..kWh/yıl

 

 

 

2, Kimyasal

 

…………..kWh/yıl

 

 

 

3. Kimyasal

 

…………..kWh/yıl

 

Personel Gideri

Mühendis

 

…………..kWh/yıl

 

 

 

Tekniker

 

…………..kWh/yıl

 

 

 

İşçi

 

…………..kWh/yıl

 

Bakım      ve      Onarım Giderleri

 

…………..kWh/yıl

*

TOPLAM

 

…………..kWh/yıl

 

 

*Bakım   ve   onarım   giderleri   istekliler  tarafından   detaylandırılacak (yedek  parça,membran ve kartuş filtre v.b.gibi) yıllık bazda fiyatlandırılacaktır.

 

Tablo-1 ile ilgili olarak:

a) Bu Tabloda yer alan enerji, kimyasal v.b. tüm harcamaların doğruluğunun yüklenici tarafından taahhüt edildiği kabul edilecektir.

b) Yukarıdaki özet tabloya ilave olarak her madde ile ilgili olarak açıklayıcı ve detay bilgi de mutlaka teknik teklifte yer alacaktır.

c) Tabloda hesaplarda elektrik birim fiyat bedeli olarak 0,09 $/Kwh olarak alınacaktır.

d) Elektrik dışındaki diğer giderler için birim fiyatlar istekliler tarafından önerilecektir. İsteklilerin önerdikleri fiyatlar esas alınmak suretiyle ortalama bir fiyat bulunarak değerlendirme yapılacaktır.

e) İşletme giderleri hesaplanırken enerji gideri, kimyasal madde gideri, personel gideri, ayrı   ayrı   hesaplanarak   tabloya   yerleştirilecek   ve   toplam   yıllık   işletme   gideri bulunacaktır.

f) Özel ve Teknik Şartnamesinde belirtilen bütün kimyasallar için işletme maliyeti  belirlenecektir.

g) 1 m3  suyun  işletme  maliyeti  hesaplanırken  bir yıl  süresince  tesisin  tam kapasite (4000m3/gün) ile çalıştırılacağı kabul edilecektir.

Tekliflerin değerlendirilmesi:

Yıllık toplam işletme maliyeti hesaplandıktan sonra reel faiz oranı%10 alınarak 10 yıllık işletme gideri için Net Bugünkü Değer(Net Present Value) hesaplanacaktır. Bu değer, ilk yatırım maliyetine ilave edildikten sonra bulunan değer, isteklinin teklifi olacaktır. Ekonomik olarak en avantajlı teklifin belirlenmesinde bu rakam esas alınacaktır.

 

Net bugünkü değerin (Net Present Value) hesabı:

n=10 yıl

İ=0,1 (%10 yıllık faiz)

P= Yıllık işletme maliyeti

Sonuç ;

Ekonomik olarak en avantajlı teklif=Teklif Edilen bedel +NPV dir.

Not: Ancak geçici kabul öncesi yapılan 30 günlük işletmeye alma çalışmaları sırasında;1 m3 suyun üretilmesi ve 2500m3’lük şebeke deposuna terfi edilmesi için gerekli sarfiyatın taahhüt edilen enerji tüketim miktarının %15 fazlasına kadar yapıldığının belgelenmesi halinde geçici kabul işlemine başlanır.

1 m3 arıtılan ve şebeke deposuna iletilen su için sarf edilen enerji miktarının taahhüt edilen enerji miktarına nazaran sapması bir yıllık işletme süresincede takip edilecektir.

İşletme süresi sonunda Im3 sn için sarf edilen enerji miktarı (kwh)

Toplam Enerji Miktarı / Toplam Üretilen Su Miktarı formülasyonu ile bulunacak değer, taahhüt edilen değerle karşılaştırılacaktır. Bu değer taahhüt edilen miktarın en fazla % 15 geçebilecektir. Bu aşan miktarın %15’i geçmesi halinde kesin kabul yapılmayacaktır. % 15´e kadar olan artışların bedeli, yukarıdaki NPV hesabıyla ve toplam yıllık işletme maliyeti üzerinden 10 yıllık karşılığı isteklinin tahakkuk edecek hakedişlerinden veya teminatından kesilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            İsteklilerin mali tekliflerini sunmaya davet edildiği 03.08.2007 tarihli mali teklif isteme yazısında isteklilerin mali tekliflerini sunarken dikkat etmeleri gereken hususların belirtildiği personel giderleri ve kimyasal maddelerle ilgili olarak;

3-İdari Şartnamenin 41.1.1 inci maddesine göre düzenlenecek olan yıllık işletme maliyeti hesap tablosu içinde yer alan :

a)Personel Giderleri hesabında, personel sayısı ve ücretlerinin:

-Mühendis kadrosunda = 1 makina+1 Elektrik Mühendisi olmak üzere her mühendis için 1065,00 .- $/ay kişi olarak,

-Teknisyen kadrosunda= 1 makina+1 elektrik+1 kimya veya çevre teknisyeni olmak üzere her teknisyen için 775,00 .- $/ay kişi olarak dikkate alınmalıdır.

            b)Tesiste proses gereği kullanılması önerilen kimyasal maddelerin iş mahalline nakli dahil Birim Fiyatları: (Teknik teklifinizde önerilen miktarların sabit kalması kaydıyla)

b-1) Sodyum Hipoklorit için   : 0,190 $/Kg

b-2) Sülfirik asit için               : 0,148 $/Kg

b-3) Sodyum Metasülfit için   :0,442 $/Kg

b-4) Antiskalant için              :5,026 $/Kg

b-5) Agujuaparle için                         :0,400$/Kg

b-6) Kimyasal yıkama için     :5,835 $/Kg

b-7) Kalsiyum Hidroksit için :0,090 $/Kg

b-8) Karbondioksit için          :0,350 $/Kg    

b-9) Hidroklorik asit için       :0,200 $/Kg

b-10) Kalsiyum Karbonat için           :0,270$ /Kg

b-11) Koagülant için              :0,600 $/Kg olarak dikkate alınmalıdır.

c-) Enerji tüketimi hesabında;

Temiz su terfi pompaları dahil olmak üzere teknik teklifinizde önerilen ve proses gereği enerji harcayan diğer tüm unsurların şebekeden çekmiş oldukları fiili güçleri dikkate alınacaktır.

d-)Yukarıda belirtilen personel giderleri, kimyasal madde tüketimi ve enerji tüketimi giderleri hesap kriterleri ile teknik teklifinizde önerilen bakım onarım giderleri birlikte dikkate alınmak suretiyle bulunacak yıllık işletme maliyeti üzerinden 1 m3 su için işletme maliyeti hesaplanacaktır.”

 

            Şeklinde belirlemeler yapıldığı ve isteklilerden bu belirlemeler doğrultusunda mali tekliflerin verilmesinin  istenildiği görülmüştür.

           

            İdarece bu belirlemeler doğrultusunda idari şartnamenin anılan maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülen 10 yıllık işletme maliyetinin nasıl hesaplanacağına ilişkin düzenlemelere yer verildiği, bu düzenlemelerde elektrik birim fiyatı sabit tutularak diğer giderler için birim fiyatların istekliler tarafından önerileceğinin, isteklilerin önerdikleri fiyatlar esas alınmak suretiyle ortalama bir fiyat bulunarak değerlendirme yapılacağının, toplam yıllık işletme giderinin enerji gideri, kimyasal madde gideri, personel giderinin ayrı   ayrı   hesaplanmak suretiyle bulunacağı ve bulunan değerlerin tabloya yansıtılıp her maddenin açıklanarak teknik teklifte yer alması gerektiğinin düzenlendiği,  

           

            21.05.2007 tarihinde alınan teknik tekliflerin, 11.06.2007-13.06.2007 tarihleri arasında isteklilerle görüşülmesi sonucunda düzenlenen 02.07.2007 tarihli tutanak ile tespit edilen bütün istekliler için geçerli olan genel hususlarda ve her bir istekli için ayrı ayrı belirtilen münferit hususlarda belirtilen şekilde nihai teknik tekliflerin isteklilerce verildiği, isteklilerin tamamının teknik tekliflerinin uygun görülmesi üzerine başvuru sahibi dahil isteklilerin tamamından 03.08.2007 tarihli yazı ile mali tekliflerinin verilmesinin istenildiği, bu yazıda 1 yılık işletme maliyeti içerisinde yer alan personel giderlerinden mühendis ve teknisyen ücretlerinin ve kimyasal madde birim fiyatlarının teknik teklifte önerilen miktarların sabit kalması kaydıyla belirlendiği,

 

            Bunun üzerine isteklilerce 05.09.2007 tarihinde başvuru sahibi Arıtım Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Artaş End. Tes. Taah. ve Tic. A.Ş., MPE Müh. İnş. Taah.ve Dış Tic.A.Ş. ve Tahal Consulting Engineering Ltd.’nin sunulan mali teklifleri ekinde yer alan yıllık işletme maliyetine ilişkin  fiyatların,miktarların ve değerlerin teknik teklif dosyalarında taahhüt ettiklerinden farklı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            Anlaşılmıştır. 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.” hükmü,

 

İdari şartnamenin Teknik Tekliflerin Sunulması ve Teknik Görüşmeler” başlıklı 35.1 maddesinde “İhale komisyonunun belirlediği süre içinde istekliler, ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyat içermeyen teknik tekliflerini sunarlar.

35.2-Bu aşamada ihale komisyonu, İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine, her bir istekli ile görüşme yapar.

35.3-Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine ihale komisyonu, bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içeren son tekliflerini vermelerini ister. düzenlemesi yer almaktadır

           

4734 sayılı Kanunun pazarlık usulünü düzenleyen 21 inci maddesinin başvuruya konu ihalenin yapıldığı (e) bendine ilişkin usul ve esasın belirlendiği anılan fıkrası ve yukarıda belirtilen bu fıkraya dayanılarak yayımlanan tip idari şartnameye uygun idarece ihale konusu iş için hazırlanan idari şartname  uyarınca; isteklilerce  öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyat içermeyen ilk tekliflerinin sunulacağı, teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenileceği hüküm altına alındığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda idarece idari şartnamenin 41.1.1 maddesi gereğince ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak olan yıllık işletme maliyetini oluşturan enerji gideri, kimyasal madde gideri, personel gideri ve bakım onarım giderlerinin fiyatlandırılmasının teknik teklif aşamasında istenilmesi ve mali teklif aşamasında isteklilerce mali teklifleriyle birlikte sunulan yıllık işletme maliyetini oluşturan maliyet kalemlerinin fiyatlarının teknik teklifle birlikte sunulun  yıllık işletme maliyetini oluşturan maliyet kalemlerinin fiyatlarının farklı olması (Kartuş filtre birim fiyatı 6,9 dolar iken mali teklifte 5,00 dolar olarak alındığı, bunun sonucu olarak kartuş filtre maliyetinin 966 ,00 dolardan 600,00 dolar olarak değiştiği, membran birim fiyatının 687,00 dolar iken mali teklifte 625,00 dolar olarak alındığı, bunun sonucu olarak membran maliyetinin 296.784 dolardan 270.000,00 dolar olarak değiştiği, diğer giderler içinde yer alan bakım, onarım ve yedek parça giderinin 15.000,00 dolar iken mali teklifte 6.000,00 dolar olarak alındığı)  hususlarının değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi yapılmasının anılan düzenlemelere aykırı olduğu görülmüştür.

 

Ancak idarece teknik görüşmeler esnasında yıllık işletme maliyetini oluşturan maliyet kalemlerinin miktarlarının ve değerlerinin istekliyle birlikte netleştirilmesinin uygun olduğu, netleştirilen işletme maliyetine ilişkin değerlerin ve miktarların mali teklif ekinde değiştirilmesinin ihale mevzuatına uygun olmayacağı, bu nedenle başvuru sahibinin yukarıda belirtilen idarenin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden (Çıkış sodyum hipoklorit tüketim miktarı 36 kg/gün iken mali teklifte 14,40 kg/gün olarak alındığı,Membran yıkama ve durulama pompaları sayısı bir iken mali teklifte üç olarak alındığı, iç aydınlatma için önerilen enerji tüketimi 40 kwh/gün iken 16 kwh/gün olarak alındığı, dış aydınlatma için önerilen enerji tüketimi 16 kwh/gün iken 14,4 kwh/gün olarak alındığı, havalandırma için önerilen enerji tüketimi 84 kwh/gün iken 88,8 kwh/gün olarak alındığı,klima için önerilen enerji tüketimi 4 kwh/gün iken 0,655 kvvh/gün olarak alındığı,kartuş filtre adeti 140 iken mali teklifte 120 olarak alındığı) işletme maliyet kalemlerini oluşturan miktarların ve değerlerin değiştirilme gerekçesinin isteklilerin idari şartnamenin 41.1 maddesinde yer alan “1 m3  suyun  işletme  maliyeti  hesaplanırken  bir yıl  süresince  tesisin  tam kapasite (4000m3/gün) ile çalıştırılacağı kabul edilecektir.” düzenlemesi uyarınca yıllık işletme maliyetine ilişkin teklif verdikleri dikkate alındığında yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan idarece teknik görüşmeler sonucunda tespit edilen şartlara göre teklif veren ve teknik teklifleri yeterli görülerek genel ve münferit şartlar belirlenerek, son teknik teklifler verildikten sonra, mali teklif istenme yazılarında 1 yılık işletme maliyeti içerisinde yer alan personel giderlerinden mühendis ve teknisyen ücretlerinin ve kimyasal madde birim fiyatlarının idarece sabitlenerek istenilmesi ve bu belirlenen ücretlere ve birim fiyatlara mali teklifte uyma zorunluluğu getirilmesi ve bu husususun teklif değerlendirmesine esas teşkil edilerek isteklilerin fiyatları belirleme serbestliğine müdahale edilmek suretiyle  idarece kendisinin belirlediği fiyatları öngörmeyen isteklilerden başvuru sahibi Arıtım Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Artaş End. Tes. Taah. ve Tic. A.Ş., MPE Müh. İnş. Taah.ve Dış Tic.A.Ş. ve Tahal Consulting Engineering Ltd.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak belirlenmesi 4734 sayılı Kanunun pazarlık usulünün usul ve esaslarını düzenleyen anılan maddesine ve “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan rekabet ilkesine aykırıdır.

 

Ayrıca;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 29 uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır… ” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece isteklilerin mali tekliflerini sunmaya davet edildiği 03.08.2007 tarihli mali teklif isteme yazısında;

 

“2-Teknik tekliflerin isteklilerle karşılıklı görüşülmesi aşamasında;

a) Arıtma binası içerisinde asgari seviyede amaca hizmet edecek büyüklükte bir laboratuvar mekanı oluşturulmasının ve burada ham su girişinden itibaren arıtılmış su elde edilmesi sürecinin her aşamasında prosesten alınacak su numunesi üzerinde ihtiyaç duyulacak analizlerin yapılmasına imkan sağlayacak laboratuvar malzemelerine yer verilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla AVŞA-İNŞ-3 poz no´lu "Ön Arıtma-Ters Ozmoz-Son Arıtma ye Diğer Müştemilatları İçeren Arıtma Tesisi Binası Yapılması" işine ait Özel Birim Fiyat Tarifinin son paragrafından önce gelmek üzere "Tesise ham su girişinden itibaren çıkış ürün suyu elde edilmesi sürecinin her aşamasında prosesten alınacak numune üzerinde gereken analizlerin yapılabilmesi için düzenlenecek laboratuarda kullanılacak olan; taşınabilir tip, -2/0 ile -16,0 pH ölçüm aralığı, ± 2000 mV, (-5 ile  +100)°C sıcaklık; ±2 mV, ± 0,01 pH hassasiyette; otomatik ve manuel kalibrasyon yapabilme özelliğine sahip; 2 adet yedek elektrodu ve 4, 7, 10 tampon çözeltileri ile birlikte 1 adet pH metre; Taşınabilir tip, dijital sıcaklık ayarlı; 0-19,99 mS, 0-l99,9mS (0-19,99, 0-199,9, 0-1999) uS ölçüm aralığında; kalibrasyon çözeltileri, elektrot vs bağlantı parçalarıyla birlikte l adet İletkenlik ölçüm cihazı; Mikroprosesor kontrollü dijital göstergesi, manometresi, basınç ayar vanası, filter tutucusu, giriş vanası ve 50 mikronluk ön filtresi ile beraber otomatik SDI test kiti, 0.45 mikron 47 mm filtre kağıtları, Booster pompası (230 VAC) ile birlikte 1 adet SDI kiti; 0,1-1,0 ppm Cl2 ölçüm yapabilen (0,1 ppm aralıklı) klor diski ve tabletleri ite birlikte 1 adet Komparatör, l atfet Sertlik kiti, farklı hacimde S adet Beher, farklı hacimde 5 adet Erten, farklı hacimde 5 adet cam pipet, 3 adet cam baget, 3 adet pisetten ibaret (Cihazlar İSO, TSE ve EC belgeleri ile birlikte verilecek, cam malzemeler borosilikat camdan olacaktır) Laboratuar malzemelerinin temin edilmesi ve laboratuar odasında montajlarının yapılarak çalışır hale getirilmesi, işletme süresi olan 1 (bir) yıl boyunca cihazlar için gerekli olan sarf malzemelerin temin edilmesi" ifadesi ilave edilmiş olup, mali teklifinizde bu ilave dikkate alınmalıdır,

b) Proseste kullanılacak yüksek basınç pompaları ve enerji geri kazanım ünitesi için makul miktarda yedek parçanın, ters ozmoz hatlarındaki membranlar ile ön arıtma çıkışındaki kartuş filtreler ve kimyasal yıkama/durulama tankı öncesindeki kartuş filtreler için makul miktarda yedek membran ve kartuş filtrenin 1 (bir) yıllık işletme sonunda ve kesin kabul öncesinde Belediyesine teslim edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla AVŞA-MEK-2 poz no´lu "Ön Arıtma-Ters Ozmoz-Son Arıtma Ünitelerine ait Mekanik-Enstrüman-Elektrik İşlerinin Yapılması" işine ait Özel Birim Fiyat Tarifinin son paragrafından önce gelmek üzere;

"Proseste kullanılacak;

Yüksek Basınç Pompaları için; 1 adet Kit Gasket, 1 adet BalI Bearing, 2 adet Oil For Pulley Head, 7 adet V-Belt, 1 adet Shaft Seal, 1 adet Shaft With Thrust Bearing, l adet Thrust Bearing, 1 adet Kit Wear Parts, 1 adet BalI Bearing For Motor (ön yatak), 1 adet BalI Bearing For Motor (arka yatak), 1 adet Kit Bearing Grease Lub´ın

Enerji Geri Kazanım Ünitesi için; 1 adet O-Ring Kit’ in yedek parça olarak,

Üç hat olarak teşkil edilecek olan ters ozmoz hatlarında kullanılacak toplam membran miktarının %10´ unun yedek membran olarak,

Ön arıtma çıkışında teşkil edilecek olan kartuş filtrelere (her hat için 2 şer adet olmak üzere) toplam 6 adet kartuş filtrenin, Kimyasal yıkama/durulama tankı önünde teşkil edilecek olan kartuş filtreler için ise 4 adet kartuş filtrenin yedek kartuş filtre olarak,

Taahhüt kapsamındaki 1 (bir) yıllık işletme sonunda ve kesin kabul öncesinde Belediyesine teslim edilmesi" ifadesi ilave edilmiş olup, mali teklifinizde bu ilave dikkate alınmalıdır.

c) Enerji tüketimi hesabında;

Temiz su terfi pompaları dahil olmak üzere teknik teklifinizde önerilen ve proses gereği enerji harcayan diğer tüm unsurların şebekeden çekmiş oldukları fiili güçleri dikkate alınacaktır.

d-)Yukarıda belirtilen personel giderleri, kimyasal madde tüketimi ve enerji tüketimi giderleri hesap kriterleri ile teknik teklifinizde önerilen bakım onarım giderleri birlikte dikkate alınmak suretiyle bulunacak yıllık işletme maliyeti üzerinden l m3 su için işletme maliyeti hesaplanacaktır.

4-Teknik teklifinizde kullanılacağı önerilen her bir kimyasal maddenin yıllık tüketim miktarlarına yönelik garantiler ile; temiz su terfi pompaları dahil olmak üzere fiilen çekilen güce göre kwh/m3 cinsinden hesaplanan Im3 su için enerji tüketimine yönelik garanti yeniden verilecektir.

5-Tesiste kullanılacak olan blower ve kompresör bir asil bir yedek olacak şekilde Mali Tekliflerde dikkate alınacaktır.

6-Her bir pompa veya pompa grubuna ait kumanda panosunun; gerek manuel gerekse PLC üzerinden pompa motorlarına komut verebilecek şekilde olacağı kabul edilerek Mali Teklifler hazırlanacaktır.

7-Teknik teklifinizde müstakbel ihtiyaca göre ön görülen trafo gücü; 1. kademe ihtiyaca göre ön görüleni jeneratör gücü dikkate alınarak Mali Teklif hazırlanacaktır.

Teknik Teklif görüşmelerinde üzerinde mutabık kalınan ve yukarıda belirtilen tüm hususların gereği yerine getirilmek kaydıyla,

İdari şartnamenin 28 inci maddesinde belirtilen iş kalemlerinin Alt Yüklenicilere yaptırılmasının düşünülmesi halinde alt yüklenici listesi, şayet ihale konusu tüm işlerin firmanızca yapılması halinde bu yöndeki beyan Mali Teklif eki olarak verilmelidir.” ifadelerine de yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Bu durumda idarece idari şartname, özel ve teknik şartnameler, özel birim fiyat tariflerinde ve 11.06.2007-13.06.2007 tarihleri arasında isteklilerle görüşülmesi sonucunda düzenlenen 02.07.2007 tarihli tutanak ile tespit edilen genel ve münferit hususlarda netleştirilmiş şartlarda yer almadığı halde, nihai teknik teklifleri alındıktan sonra, 03.08.2007 tarihli mali teklif isteme yazısı ile alt yükleniciler ile ilgili idari şartnamedeki düzenlemeden farklı yeni bir düzenleme yapılması ve yukarıda yer alan şekilde mali teklifi etkileyecek nitelikte yeni teknik şartların getirilmesi dolayısıyla netleştirilmiş teknik şartların yeniden değiştirilerek mali tekliflerin buna göre verilmesinin istenmesinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan 29 uncu maddesi gereğince ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu ve ancak söz konusu maddedeki düzenlemelere uygun olarak zeyilname düzenlenmek suretiyle değişiklik yapılacağı ve aynı Kanunun 21 inci maddesinin yukarıda anılan “Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.”  hükmüne aykırı olduğunu anlaşılmıştır.  

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            c) Kanunun 62 nci maddesinde yer alan kurallara aykırılık bulunup bulunmadığı,

 

            İdarenin ihale dokümanı içerisinde isteklilere vermiş olduğu teklif mektubu eki cetvelde yer alan işler incelendiğinde, proje, inşaat, mekanik, elektrik ve işletme imalat bölümlerinden oluştuğu, bu bölümlerinden kısımlara ayrılarak iş kalemi olarak birim fiyat teklif cetvelinde düzenlendiği anlaşılmıştır. Ancak iş kalemi olarak gösterilen imalatların, AVŞA-İNŞ-3 Ön arıtma-ters ozmoz-son arıtma ve diğer müştemilatları içeren arıtma binası yapılması ve  AVŞA-İNŞ-4 250 m³ temiz su deposu ve terfi merkezi binası yapılmasında olduğu gibi iş kalemi niteliğinde değil iş grubu niteliğinde olduğu, sözkonusu iş gruplarının içerisinde birçok iş kaleminin yer aldığı görülmüştür.

 

            Ayrıca ödemelerin ilerleme yüzdelerine bağlı olarak ödeneceğinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, konuya ilişkin ihale işlem dosyasındaki bilgiler ve belgeler değerlendirildiğinde teklif türünün birim fiyat olarak değil de anahtar teslim götürü bedel teklif olarak belirlemesinin uygun olacağı anlaşılmıştır.

 

f) Zeyilnameye ilişkin işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

İdarenin 17.04.2007 tarihli yazısı ile yeterli bulunan isteklilerin 07.05.2007 tarihine kadar teknik tekliflerini sunmaya davet edildiği,

 

Tahal Consulting Engineering Ltd. tarafından 16.04.2007 tarihli yazı ile teknik teklif sunum tarihinin uzatılması talebinde bulunulması üzerine, idarece teknik teklif teslim tarihinin 21.05.2007 tarihine uzatıldığını bildiren 24.04.2007 tarihli yazıların isteklilere iadeli taahhütlü olarak gönderildiği,

 

04.07.2007 tarihli yazı ile,  görüşme sonucunda üzerinde mutabık kalınan genel hususlar ile  her bir aday için tekliflerinde gerekli düzeltme ve ilave yapılacak hususlar düzenlenerek teknik tekliflerinin 17.07.2007 tarihine kadar verilmesi gerektiğinin bildirildiği,

 

Düzeltme ve ilavelerin öngörülen sürede yapılarak revize edilmiş teknik tekliflerin idareye teslim edilmesinin mümkün olamayacağı göz önüne alınarak öngörülen tarihin 23.07.2007 tarihine uzatılmasının uygun olacağının isteklilere bildirildiği 11.07.2007 tarihli yazıların isteklilere iadeli taahhütlü olarak gönderildiği,

 

03.08.2007 tarihli yazılar ile isteklilerin 20.08.2007 tarihine kadar mali tekliflerini sunmaya davet edildiği, ancak Tahal Consulting Engineering Ltd. tarafından 09.08.2007 tarihli yazı ile fiyat içeren mali teklif sunum tarihinin uzatılması talebinde bulunulması üzerine, mali teklif sunum tarihinin 05.09.2007 tarihine ertelendiğinin bildirildiği 13.08.2007 tarihli yazıların isteklilere iadeli taahhütlü olarak gönderildiği,

 

Tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esas olmakla beraber, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde teklif verme gününden önceki en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanında değişiklik yapılması durumunda zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün ertelenmesine imkan bulunmaktadır.

 

Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede, idarece zeyilname düzenlenmeksizin öncelikle 07.05.2007 olarak belirlenen teknik teklif sunum tarihinin 21.05.2006 tarihine ertelenmesi, ardından tekrar teknik teklif aşamasında olmak üzere nihai tekliflerin verilmesi için belirlenen 17.07.2007 tarihinin 23.07.2007 olarak değiştirilmesi ve son olarak 20.08.2007 olarak belirlenen mali teklif verme tarihinin 05.09.2007 tarihine ertelenmesi şeklinde telif verme tarihlerinin 3 defa ertelenmesi  Kanunun yukarıda anılan hükmüne aykırılık teşkil etmektedir 

 

          ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

            İhale ilanının 4.4 maddesinde ve İdari şartnamenin 15.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Ters ozmoz yöntemiyle deniz suyundan endüstriyel kullanma suyu veya içme ve kullanma suyu temini amaçlı arıtım tesisi yapmış olmak.” düzenlemesine yer verilmiştir.

         

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; “…Benzer iş : İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine,  teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle  benzer özellikteki  işleri ifade eder” hükmü,

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde; “…İhale konusu işin Benzer İş Grupları Listesinde bulunan hiçbir gruba dahil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise, bu husus bir tutanağa bağlanacak, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.

Aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendis ve mimarların ihale konusu işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ilan ve idari şartnamede ayrıca belirtilmesi gerekmektedir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ hükmü gereğince, idare tarafından düzenlenen 13.11.2006 onay tarihli Tutanakta; “İdarelerince ihalesi yapılacak olan “Avşa (Balıkesir)  İçmesuyu Amaçlı Deniz Suyundan Ters Ozmoz  Yöntemi ile Arıtma Tesisi Projelendirilmesi Yapımı ve İşletilmesi” ihalesinde ihale konusu işin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan benzer iş gruplarından hiç birine girmediği” tespiti yapılmıştır .

 

İdarece benzer iş tanımlamasının işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılması gerekmektedir.

 

Başvuru konusu ihalede, idarece ihale konusu işin, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin Benzer İş Grupları Listesinde bulunan hiçbir gruba dahil olmadığı, içme suyu temin edilmesine yönelik ters ozmoz arıtma sisteminin özgün niteliğine uymadığından bahisle benzer iş tanımlaması yapılmıştır. Oysa ihale konusu işin anılan tebliğin “İçmesuyu, Atık Su Arıtma İşleri” başlıklı 4 üncü Grup Altyapı işlerine girdiğinin açık olduğu, ancak idarece ihale ilanında ve idari şartnamede benzer iş tanımının ihale konusu işin kendisi olarak belirtilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği görülmüştür.

           

Söz konusu aykırılığın teklif değerlendirmesine esastan etkiyecek nitelikte olduğu, nitekim ihaleye katılan isteklilerden DOOSAN Hydro Tecnology Inc.’in değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden biri olarak sunulan iş deneyim belgesinde işin adı tanımında belirtilen işin deniz suyu arıtılmasına ait olmadığı, kuyudan alınan hamsuyun arıtılmasına ait olduğunun gösterildiği anlaşılmıştır.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

                                                            GEREKÇEDE KARŞI OY

                                                                  

              

                   İncelemeye konu 2007/8192 İKN’ li ihale ilgili olarak Kurulun  “İhale işlemlerini ve İhale Kararının İptali” kararına katılmakla birlikte, iptal gerekçeleri arasında yer alan:

               

               4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esas olmakla beraber, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece  tespit edilmesi veya  isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde  teklif verme günüden önceki en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek  şekilde ihale dokümanında değişiklik yapılması durumunda  zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için  ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün  ertelenmesi mümkün bulunmaktadır.”

 

              “Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede, idarece zeyilname düzenlenmeksizin öncelikle 07.05.2007 olarak belirlenen teknik teklif sunum tarihinin 21.05.2006 tarihine ertelenmesi, ardından tekrar teknik teklif aşamasında olmak üzere nihai tekliflerin verilmesi için belirlenen 17.07.2007 tarihinin 23.07.2007 olarak değiştirilmesi ve son olarak 20.08.2007 olarak belirlenen mali teklif verme tarihinin 05.09.2007 tarihine ertelenmesi şeklinde teklif verme tarihlerinin 3 defa ertelenmesi Kanunun yukarıda  anılan hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.” Şeklindeki gerekçeye katılmıyorum.

 

              Çünkü:

                                                                                                                                                                                                   

              4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (e) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan söz konusu ihale, ön yeterliklerin belirlenmesi, teknik tekliflerin alınması ve mali tekliflerin alınmasından oluşmak üzere üç aşamada yapılmaktadır. Pazarlık Usulü ile ihale yönteminde  istekliler öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyat içermeyen ilk tekliflerini sunarlar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda  şartların netleşmesi üzerine şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması, teknik ve mali özelliklerinin gerekli netlikte belirlenememesi nedeniyle seçilen bu ihale usulü, yukarıda izah edildiği üzere üç aşamada yapılmakta ve özelliği gereği her aşamada zeyilname yayımlama, açıklama yapma ve süreç öteleme gerekliliği duyulabilmektedir.Bu nedenle; “İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin” 20 nci maddesinin (f) bendi gereğince zeyilnameye ilişkin işlemlerin tek bir aşamada yapılan açık ihaleye göre incelenmesi   ve değerlendirilmesi 4734 sayılı Kanunun 21-(e) maddesinin mantığına ve ruhuna uygun düşmemektedir.

 

           Kaldı ki; 4734  sayılı yasanın 29 uncu maddesindeki “ son teklif verme gününden en az  on gün öncesinde” ifadesinden ;  ön yeterlik için teklif verilmesi, teknik yeterlilik için teklif verilmesi tarihlerinin değil ihalenin üçüncü aşamasındaki son teklif olan  mali tekliflerin” alınma tarihinin kastedildiği, ihale tarihi olarak  bu tarihin ön görüldüğü, anlaşılmaktadır. Aksine bir görüş diğer teklif verme tarihlerinin ihale tarihi olduğu kabulünü gerektir ki, bu görüşün hukuki bir kaos yaratacağı da kuşkusuzdur.

 

                            

 

 

 

              Başlangıçta özetlenen ve Kurul Kararının gerekçeleri arasında yer alan değerlendirme; ihalenin “Açık İhale Usulü” kurallarına göre yapıldığı varsayımına dayandığı gibi, değerlendirmede ihalenin 4734 sayılı kanunun önemli istisna hükümlerinden bir olan  21. maddesinin (e) bendine göre “Pazarlık Usulü” ne göre yapıldığı hususunun  da göz ardı edildiği, görülmektedir.

 

           Y ukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu ihalede yayımlanan zeyilnameler, açıklamalar ve süreç ötelemeleri, yeterliğe müracaatı, teknik ve mali teklif vermeyi engellememiş bilakis adayların ihaleye daha sağlıklı hazırlanmasına ve rekabetin artmasına yardımcı olduğundan;  bu konuda idare tarafından  yapılan işlemlerin mevzuata aykırı olmadığı , dolayısıyla  söz konusu düzenlemelerin  ihalenin iptaline gerekçe olmayacağı, bu nedenle de  “ihalenin iptal gerekçeleri arasında bu hususa yer verilmemesi gerektiği” ek gerekçesi ile karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul