İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4135
  • Toplantı No: 2007/078
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/078
Gündem No :8
Karar Tarihi:17.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4135
Şikayetçi:
 RM Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. İnönü Caddesi Keskin İşhanı No:36 K:3 ARTVİN
 İhaleyi yapan idare:
 Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Artvin İl Müdürlüğü Çayağzı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:25 08000 ARTVİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33351
Başvuruya konu ihale:
 2007/150623 İhale Kayıt Numaralı “Artvin İli Arhavi İlçesi Şehir Şebekesi Elk.Tesis Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş Artvin İl Müdürlüğü’nce 23.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Artvin İli Arhavi İlçesi Şehir Şebekesi Elk.Tesis Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak RM Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.11.2007 tarih ve 33351 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en avantajlı teklifi sundukları halde, anahtar teknik personele ait meslek odası kayıt belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak söz konusu belgenin tamamlanabilir belge niteliğinde olması nedeniyle tekliflerinin  değerlendirmeye alınması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin teklifinin, anahtar teknik personelin deneyim süresinin meslek odası üye kayıt belgesi ile tevsik edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde;

 

“İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin  olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Anahtar Teknik Personel” başlıklı 7.3.2.1 inci maddesinde; isteklilerden 1 adet elektrik veya elektronik mühendisini bünyesinde çalıştırıyor olması istenmekte olup, “Koordinatörün, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması zorunludur.

           

            Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle ; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

             

Söz konusu düzenleme ihale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 nci maddesinde de yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası incelendiğinde, idari şartnamenin 7.3.2.1 inci maddesi gereğince istenen, anahtar teknik personelin işe alındığını gösterir sosyal güvenlik kurumu onaylı belgenin sunulduğu, ancak anahtar teknik personelin deneyim süresini gösteren herhangi bir belgenin teklifte yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 62. maddesinde;

 

İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan bu tespitler ve mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri çerçevesinde; başvuru sahibinin teklifinde anahtar teknik personelin deneyim süresini tevsik eden, meslek odası kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesinin yer almadığı, teklifindeki bu eksikliğin bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği ve sonradan tamamlattırılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul