İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4175
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :1
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4175
Şikayetçi:
 Eyüpoğlu Cesur Temz. Elekt. Oto. Pet. İnş. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Mehtapkent B Blok Kat.1 D.4 Yenişehir Merkez MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenişehir Mah. Ssk Cad 1 47200 Yenişehir Merkez MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.11.2007 / 33849
Başvuruya konu ihale:
 2007/148310 İhale Kayıt Numaralı “Hastanenin Oda ve Koridorlarına PVC Esaslı Yer Döşemesi Yaptırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.12.2007 tarih ve 06.09.71.0026/2007-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 15.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastanenin Oda ve Koridorlarına PVC Esaslı Yer Döşemesi Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Eyüpoğlu Cesur Temz. Elekt. Oto. Pet. İnş. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.11.2007 tarih ve 33849 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mardin Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından Dilek Çelebioğlu adına düzenlenmiş olan “lamine parke döşeme” işine ait iş bitirme belgesinin iptal edilmesi gerektiğinin anılan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgesinin geçersiz olduğu, idareye yapılan şikayet başvurusunda bunun bildirilmesine rağmen, idarece söz konusu belgeye ilişkin tevsik edici belgeler istenilip değerlendirilmeden şikayetin uygun bulunmadığına karar verildiği,

 

            2) Başvuru konusu ihalede kendi firmalarının teklifi ile birlikte üç isteklinin teklifinin geçerli bulunduğu, geçerli tekliflerden ikisi aşırı düşük teklif olduğundan 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca sorgulama yapılması gerekirken, idarece sorgulama yapılmadan ihalenin en düşük teklif sahibi üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdare tarafından, şikayetlerine ilişkin cevabi yazının,  posta zarfı üzerine adreslerinin kasıtlı olarak yetersiz yazılmak suretiyle postaya verildiği, oysa teklif dosyaları içerisinde sunulan adres beyanlarında adreslerinin açık bir şekilde yazılmış olduğu, böylece idarenin işlemine  itiraz süresinin dolarak şikayet haklarını kullanmalarının engellenmek istendiği,

 

            4) Teklifi geçersiz sayılan isteklilerin tekliflerinin hatalı değerlendirildiği,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde; “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; İş bitirme belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler, … gibi belgelerden gerekli gördüklerini, …. isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, ihale üzerinde bırakılan istekli adına Mardin Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan iş bitirme belgesindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla söz konusu belgenin düzenlenmesine esas sözleşmesi ile geçici kabul tutanağının istenmesine ilişkin 24.12.2007 tarihli yazımıza cevaben, anılan idarenin aynı tarih  ve 150/799 sayılı yazısı ile ekinde gönderilen belgelerinin incelenmesinden, söz konusu belgenin 2006/61947 ihale kayıt numaralı mal alımı ihalesinin konusunu teşkil eden lamine parke malzemesinin sözleşme şartlarına uygun olarak zamanında teslim edilmesinden dolayı tedarikçi firmanın isteği üzerine düzenlendiği, söz konusu ihale kapsamında tedarikçiden sadece mal alımı yapıldığından geçici kabul belgesi düzenlenmesine ihtiyaç olmadığı belirtilmiştir.

 

Yüklenici iş bitirme belgesinin, sözleşmesine uygun olarak tamamlanarak geçici kabulü yapılmış yapım işlerinin yüklenicilerine verilen ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca düzenlenen bir belge olduğu, oysa Mardin Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan şikayete konu iş bitirme belgesinin, usulüne uygun düzenlenmiş bir belge olmadığı gibi (Yüklenici İş Bitirme Standart Form - KİK032.0/Y), belge konusu işin bir yapım işi olmayıp lamine parke malzemesi alımından ibaret olduğu anlaşıldığından, anılan idarece bir mal alımına ilişkin yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesi mevzuata aykırı bulunarak düzenlenen belgenin geçersiz olduğuna, bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verilmiştir.

 

Diğer taraftan, kesinleşen ihale kararının tüm isteklilere 18.10.2007 tarihinde posta ile gönderildiği,  ihale üzerinde bırakılan isteklinin 31.10.2007 tarihinde sözleşme yapmaya davet edildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile 02.11.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmakla birlikte, başvuru sahibinin 24.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu halde, idarenin 07.11.2007 tarihli kararının başvuru sahibine 16.11.2007 tarihinde tebliğ edilmesinin ve bu arada 02.11.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanmasının,  4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmüne aykırı olup, ihale üzerinde bırakılan istekli ile imzalanan sözleşme kanuna uygun şekilde düzenlenmediğinden hükümsüz sayılması gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

1) Başvuru konusu ihalede, ihale konusu iş veya benzer sayılabilecek her türlü yer döşeme ve zemin kaplama işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmesine rağmen, başvuru sahibi tarafından teklif dosyasında sunulan Mardin Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mardin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası ile Tesisleri Onarım İşi” ne ait iş bitirme belgesinin konusu onarım işi olması nedeniyle her türlü yer döşeme ve zemin kaplaması işi olmadığından benzer iş kapsamında olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

2) Başvuru konusu ihalede isteklinin iş hacmini gösteren belgeler olarak, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeleri sunması istenmesine rağmen, Diya-Tek Diyaliz Tekstil Medikal Paz. San. Ltd. Şti. tarafından yalnızca 2006 yılına ait gelir tablosu sunulmuş olup, 2004 ve 2005 yıllarına ait gelir tablosu ibraz edilmemiş olduğundan, anılan isteklinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

3) Nefel İnş. Tem. Nak. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Medos İnş. Müh. Müş. Elek. Elektronik Mak. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen “PVC zemin kaplama ve uygulama işi” ne ait yüklenici iş bitirme belgesinde, iş sahibi 4734 sayılı Kanun kapsamındaki bir idare olmayıp özel sektöre yapılan bir iş için düzenlenmiş olduğundan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50 nci maddesindeki “Bir sözleşme kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Gerçek kişi veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.” hükmüne aykırı olarak düzenlenmiş olup, bu nedenle söz konusu belgenin iş deneyiminin tevsik edici belge olarak kullanılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

4) Komyapı Malzemeleri İnş. Taah. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan Ahsel İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen “PVC yer döşemesi temini ve montajı” işine ait alt yüklenici iş bitirme belgesi ile, Koçoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen “PVC zemin kaplama malzeme ve işçilik” işine ait alt yüklenici iş bitirme belgelerinin her ikisinde de, iş sahibi 4734 sayılı Kanun kapsamındaki bir idare olmayıp özel sektöre yapılan bir iş için düzenlenmiş olduğundan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50 nci maddesindeki “Bir sözleşme kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Gerçek kişi veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.” hükmüne aykırı olarak düzenlenmiş olup, bu nedenle söz konusu belgelerin iş deneyiminin tevsik edici belge olarak kullanılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

5) Yerser Zemin ve Yapı İnş. Taah. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan MEGA-TEM Tur. İç ve Dış Ti,c. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen “PVC zemin döşemesi ve zemin düzeltme şapı” işine ait yüklenici iş bitirme belgesinde, iş sahibi 4734 sayılı Kanun kapsamındaki bir idare olmayıp özel sektöre yapılan bir iş için düzenlenmiş olduğundan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50 nci maddesindeki “Bir sözleşme kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Gerçek kişi veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.” hükmüne aykırı olarak düzenlenmiş olup, bu nedenle söz konusu belgenin iş deneyiminin tevsik edici belge olarak kullanılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

6) Bahadır Halıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi ihale komisyonunca oda sicil kaydı, imza sirküsü, ticaret sicil gazetesi ile iş deneyim belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmakla birlikte, anılan istekli tarafından sunulan TBMM Başkanlığı tarafından düzenlenen “2005/97055 ihale kayıt numaralı Laminat parke ve PVC yer döşemesi” işine ait yüklenici iş bitirme belgesi mevzuata uygun düzenmiş bir belge olduğundan bu nedenle anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, ancak anılan istekli tarafından sunulan ortaklık hisse beyanı belgesinde ortak olunan şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olunan sermaye şirketleri yerine anılan firmanın kendi ortaklık yapısı beyan edildiğinden, söz konusu belgenin geçersiz olduğu ve bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verilmiştir.  

 

Yukarıdaki tespitler çerçevesinde incelenen ihalede geçerli teklif kalmadığı tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mardin Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından Dilek ÇELEBİOĞLU adına düzenlenmiş olan “lamine parke döşeme” işine ait iş bitirme belgesinin iptal edilmesi gerektiğinin anılan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul