İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4176
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :2
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4176
Şikayetçi:
 S M T İnşaat Mühendislik Mim. Elekt. Elektro San. ve Tic. Ltd. Şti., Kale Mahallesi No:62/B Finike/ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi,Tuzcular Mahallesi Balıkpazarı Sk. No:3 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35416
Başvuruya konu ihale:
 2007/140998 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Finike Bağyaka İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.12.2007 tarih ve 06.10.02.0085/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’nce 05.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Antalya Finike Bağyaka İlköğretim Okulu İnşaatı ihalesine ilişkin olarak S M T İnşaat Mühendislik Mim. Elekt. Elektro San. ve Tic Ltd Şti’nin 13.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet [başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35416 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Antalya İl Özel İdaresi tarafından “Antalya Finike Bağyaka İlköğretim Okulu İnşaatı İşi”’nin 05.10.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihale ile ilgili olarak idarenin 31.10.2007 tarih ve 3169 sayılı yazısında, firmaları tarafından sunulan anahtar teknik personelin inşaat mühendisi olduğuna dair diplomasının teklif dosyasında yer almaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, teklif dosyası kapsamında anahtar teknik personel olarak sunulan inşaat mühendisinin inşaat mühendisleri odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin bulunduğu, idarenin bu husustaki uygulamasının Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinden ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı olduğu, söz konusu ihalede en düşük teklifin firmaları tarafından sunulduğu, inşaat mühendisleri odasından alınan belgeden sunulan personelin inşaat mühendisi olduğunun anlaşıldığı, meslek odalarının da kamu kurumu niteliğinde kuruluşlar olduğu, bu nedenle diplomanın bilgi eksikliği kapsamında tamamlattırabileceği, sırf diploma nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarının kamuyu zarar uğrattığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Antalya İl Özel İdaresi tarafından “Antalya Finike Bağyaka İlköğretim Okulu İnşaatı İşi”’ nin 05.10.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye ilişkin 13 adet ihale dokümanının satın alındığı, 11 istekli tarafından teklif verildiği, ihale konusu işin içeriğinin 18 derslikli ilköğretim okulu inşaatı işi  olduğu belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda tüm teklif zarflarının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak sunulduğunun belirlendiği, bunun üzerine teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı ve belge kontrolünün yapıldığı, zarf açma ve belge kontrol tutanağının düzenlendiği, teklif fiyatlarının hazır bulunanlar önünde okunduğu ve  ilk oturumun kapatıldığı anlaşılmıştır.

 

Kapalı oturumda ihale komisyonu tarafından belgelerin detaylı olarak incelendiği, Seçkin Kaya’nın anahtar teknik personelin deneyim süresinin yetersiz olması nedeniyle, Ar-Çe İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olması nedeniyle, SMT İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personelin diplomasının sunulmaması nedeniyle, M.Tevfik Kurtuluş’un anahtar teknik personelinin oda kayıt belgesinin bulunmaması nedeniyle, Ender İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin   geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Daha sonra Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen prensiplere uygun olarak sınır değerin hesaplandığı, teklifi hesaplanan bu sınır değerin altında yer alan Demiroğlu İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, söz konusu istekli tarafından süresi içerisinde idareye sunulan tekliflerinin detayına ilişkin belgelerin incelendiği, sunulan açıklamaların kabul edilmeyerek 30.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin F.Coşkun Aşıkoğlu üzerinde bırakıldığı, Mar İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği  tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde, söz konusu ihalede firmaları tarafından sunulan anahtar teknik personelin inşaat mühendisi olduğuna dair diplomasının teklif dosyalarında yer almaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, teklif dosyası kapsamında anahtar teknik personel olarak sunulan inşaat mühendisinin inşaat mühendisleri odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin bulunduğu, buna rağmen idarece firmalarının değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yer alan belge ve bilgilerden;  başvuru sahibi tarafından anahtar teknik personel olarak inşaat mühendisi Abdullah Karalar’ın, elektrik mühendisi olarak Melih Türkoğlu’nun, makine mühendisi Atabey Ünal’ın  sunulduğu tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin teklif dosyasında Abdullah Karalar’ın oda kayıt belgesi ile ihale tarihi firmalarının bünyesinde çalıştığına ilişkin SSK belgesinin sunulduğu, ancak diplomasının sunulmadığı, diğer iki anahtar personelin oda kayıt belgesi, diploması ve isteklinin bünyesinde ihale tarihi itibarıyla çalıştığına ilişkin SSK belgelerinin sunulduğu, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Abdullah Karalar’a ilişkin diplomanın sunulmaması nedeniyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde;

 

“İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin  olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).” hükmü bulunmaktadır.

 

Şikayet konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “ Aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar personele ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen şekil ve içeriğe sahip bilgi ve belgeler;

 

 Nitelik                                                             Adet

1. İnşaat Mühendisi En az 5 yıl deneyimli        1

2. Makine Mühendisi En az 5 yıl deneyimli     1

3. Elektrik mühendisi En az 5 yıl deneyimli     1

  

Anahtar personelin en az beş yıl deneyimli inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi olması, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. (Standart form KİK039.0/Y)” düzenlemesine,

 

İhaleye ilişkin ilanın 4.3.2 nci maddesinde; “Bu personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şarttır. İlgilinin diploması, meslek odası kayıt belgesi ile isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen tespitler, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ve mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde ihalelerde anahtar teknik personel istenmesi durumunda meslek odası kayıt belgesi ve isteklinin bünyesinde ihale tarihi itibarıyla çalışıyor olduğunu gösteren  ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgelerin sunulması gerektiği   belirtilmiş, diploma sunulması gereken belgeler arasında belirtilmemiştir. İşe ilişkin idari şartnamede de anılan Yönetmeliğine uygun olarak düzenleme yapılmış, anahtar teknik personele ilişkin diploma sunulması gereken belgeler arasında sayılmamıştır.  Söz konusu işe ilişkin ilanda da ilgilinin diploması, meslek odası kayıt belgesi ile tevsik edilir denildiği için bu düzenlemeden ilgilinin diplomasını sunmasına gerek olduğu sonucu da çıkmamaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin anahtar teknik personel inşaat mühendisi olarak sunduğu kişiye ilişkin diplomasını sunmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibinin teklifi kapsamında şirket ortaklarından Hilmi Açıkyürek’e ilişkin 17.06.1994 tarihli diplomanın sunulduğu belirlenmiştir. 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde; “ Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.

 

Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin tüzel kişilik olduğu anlaşıldığından, söz konusu ihaleye ilişkin iş deneyim belgesi olarak diplomasını sunması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak her ne kadar başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü iddialar yerinde bulunsa da, sunmuş olduğu iş deneyim belgesi başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirdiğinden itirazen şikayet başvurusu uygun bulunmanıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul