İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4179
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :5
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4179
Şikayetçi:
 Tuğlu İnşaat Abdullah TUĞLU, Çakmak Mah. Alemdağ Cad. No:418 Kat:5 Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Barış Mah. Anibal Yolu Üzeri Dr.Zeki Acar Cad. No:1 Gebze/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35339
Başvuruya konu ihale:
 2007/137267 İhale Kayıt Numaralı “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Ek Yemekhane Binası Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 06.10.00.0170/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nce 15.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Ek Yemekhane Binası Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Tuğlu İnşaat Abdullah TUĞLU’nun 31.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.11.2007 tarih ve 35339 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.1 ve 59.1 maddesi düzenlemesi gereği tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak idare tarafından bu düzenlemelere daha önceki yaptığı ihalelerde yer verdiği halde analizleri eksik belge olarak değerlendirmediği, analizlerin tamamlatılıp tamamlatılmayacağı konusuna açıklık getirilmesi ve idarenin diğer uygulamaları yanlış değilse bu uygulamanın yanlış olduğunun taraflarına bildirilmesi talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

15 isteklinin teklif vermiş olduğu inceleme konusu ihalede; 23.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ve eklerinden, başvuru sahibi, Güney İnş., İlke Yapı, Haldız İnş ve Met-Ay Proje’nin tekliflerinde analizlere yer vermediği gerekçesiyle, Konca İnş.’ın teklifinde 7.1.k maddesi düzenlemesi ile istenilen belgeye yer vermediği gerekçesiyle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve Genel İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği ve ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, ihalede yaklaşık maliyet ve ödenek durumu dikkate alınarak ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklifin belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslim götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise; teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebilir” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri ihale dokümanında belirtilen inceleme konusu ihaleye ilişkin 12.09.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanı ile İdari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı bölümü “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklifleri ekinde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vereceklerdir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Bu düzenleme ile idare tarafından yukarıda ifade edilen Yönetmelik hükmü doğrultusunda, isteklilerin yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere isteklilerden teklifleriyle birlikte teklif bedelini gösteren hesap cetveli ile teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ilişkin analizleri vermeleri istenilen şikayete konu ihalede, başvuru sahibinin teklifinde analizlere yer vermediği ve bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul