En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4180
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :6
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4180
Şikayetçi:
 Tamer KÜÇÜKTERZİ İnşaat Müh. Müth., Maraş Cad. Onbaşı İşhanı No:75 K.3 Merkez/TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 RİZE Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Eminettin Mah. Hastaneler Cad. RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.11.2007 / 34603
Başvuruya konu ihale:
 2007/91451 İhale Kayıt Numaralı “Rize Merkez Pazarköy İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 06.09.91.0170/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rize Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 17.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Rize Merkez Pazarköy İlköğretim Okulu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Tamer KÜÇÜKTERZİ İnşaat Müh. Müth.’nin 17.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.11.2007 tarih ve 34603 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 17.08.2007 tarihinde yapılan “Rize Pazarköy İlköğretim Okulu İnşaatı Yapımı” işinde 03.10.2007 tarihli 2007-16471 sayılı kesinleşen ihale kararı yazısı ile ihalenin Bikan Müh. İnş. Taah. Nak. Harf. Tur. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının belirtildiği, 05.10.2007 tarihinde tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin açıklanması talebi ile idareye başvuruda bulunulduğu 15.10.2007 tarihinde firmalarına tebliğ edilen yazıda komisyon tarafından tespit edilen üç hususla ilgili açıklama yapıldığı, piyasa araştırması yapılmadan alt yüklenicilerden teklif alındığı ayrıca demir ve beton fiyatları Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’ndan yapılan piyasa araştırması sonucu, piyasa fiyatlarının çok altında olduğu ve yapılabilirlik durumunun olmadığı gerekçesiyle tekliflerine ilişkin yazılı açıklamalarının uygun görülmediğinin belirtildiği, idareye yapılan şikayet başvurusunun daha önce belirtilen üç gerekçenin yanına beş yeni gerekçe eklenerek reddedildiği, ihale komisyonunun piyasadaki üreticilerden alınan proforma faturaları değerlendirmeye almadığı gibi Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerini de dikkate almadığı, tekliflerindeki birim fiyatlara KDV ve müteahhit karı dahil olmadığı gerçeğini göz önünde bulundurmadığı, tekliflerinde 162,000 YTL kar öngörüldüğü hususunun dikkate alınmadığı, işin Trabzonlu bir firma yerine Rizeli bir firma üzerine bırakılmaya çalışıldığı, ayrıca tekliflerinin tespit edilen sınır değerinin çok ufak bir farkla altında kalması da taraflarınca şüpheyle karşılandığı, ihale komisyonunun dosyaların açılmasından sonra kendi aralarında yapmış olduğu ikinci oturumda nasıl bir değerlendirme ile istekliler arasında eleme yapıldığının bilinmediği, böyle bir durumda, değerlendirme dışı bırakabileceği veya değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye almış olabileceği tekliflerin işin kaderini değiştirebilecek duruma haiz olması nedeniyle, farklı bir sınır değer tespit ederek tekliflerinin elenmesi için de kullanılmış olabileceğinin düşünüldüğü, ihale komisyonu tarafından yazılı açıklamanın dikkate alınmadığı ve analizler üzerinden değerlendirme yapılarak devletin 68.000,00 YTL zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

16 isteklinin teklif vermiş olduğu inceleme konusu ihalede; 02.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ve eklerinden; Miha Grup İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, ihale dokümanında belirtilen ihaleye katılmak için gereken belgelere teklifinde yer vermediği gerekçesiyle, Ak-Le Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, teklif mektubun dördüncü maddesinde “olmadığınızı” ifadesi yerine “olmadığımızı” ifadesine yer verilmiş olması gerekçesiyle, Aksu İnş. Taah. Nak. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise iş deneyim belgesinin asgari yeterlik kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak diğer 13 teklif dikkate alınarak Kamu İhale Genel Tebliğinde öngörülen şekilde yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak sınır değerin 1.947.119,76 YTL olarak belirlendiği ve bu değerin altında teklif veren başvuru sahibi ile Abdi KESİMAL İstanbul İnş. ve Doruk İnş. İth. İhr. Ltd. Şti.’ninden 29.08.2007 tarih ve 14472, 14473 ve 14474 sayılı yazılar ile tekliflere ilişkin maliyet bileşenleri hakkında belgelendirmek suretiyle yazılı açıklama yapılması ve 05.09.2007 tarihine kadar idareye sunulması istenildiği, Doruk İnş. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin idareye yazılı açıklama sunmadığı başvuru sahibi ve Abdi KESİMAL İstanbul İnş. tarafından ön görülen süre içerisinde idareye yazılı açıklamanın sunulduğu, ancak idarece bu açıklamaların yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin tespit edilen sınır değerin üzerindeki ilk teklif sahibi istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilerek isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, 38 nci maddesinde ise 37 nci maddeye göre değerlendirilen tekliflerin, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların tespit edileceği ve bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteneceği ve belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirerek bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, öncelikle geçerli tekliflerin tespit edilip diğerlerinin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra, yaklaşık maliyet ve geçerli teklifler dikkate alınarak, aşırı düşük teklif sınırının belirlenmesi ve bu sınırın altında kalan tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması mevzuat gereği olduğu için 16 isteklinin teklif verdiği ve ihale komisyonu tarafından üç istekliye ait teklifin, ihale dokümanında belirtilen ve ihaleye katılım için gereken belgeler ile bu belgelere ilişkin asgari yeterlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak diğer tekliflerin tamamının geçerli teklif olarak belirleyerek diğer işlemlere geçildiğinden bu aşamaya ilişkin olarak idarece tesis edilen işlemlerin incelenmesi gerekmekte olup yapılan inceleme neticesinde;

 

            1) İdari şartnamenin 20.1 maddesi düzenlemesi ile isteklilerin tekliflerini anahtar götürü bedel üzerinden verecekleri düzenlenen şikayete konu ihalede 2.177.000,00 YTL tutarında teklif veren Ak-Le Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, ihale komisyonu tarafından teklif mektubunun dördüncü maddesinde yer alması zorunlu “En düşük bedelli teklifi yada herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz” cümlesinde “olmadığınız” ifadesi yerine “olmadığımız” ifadesine yer verilmesi gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncü maddesinde,   

 

“Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

………………………………..

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Kanun ve Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükümleri çerçevesinde anılan istekliye ait teklif mektubunun zorunlu unsurları karşıladığı, tekliflerin değerlendirmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin teklif edilen fiyatların en düşük olanının olacağının idari şartnamede belirlendiği, isteklinin idarece belirlenen en düşük bedelli teklifi yada herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını bilip ve kabul etmesinin sonuç doğurmayacağı kanaatiyle Ak-Le Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ancak ihale komisyonu tarafından geçerli teklif olarak değerlendirilen ve sınır değer tespitinde teklifi dikkate alınan Ön-Ka Turz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunun 16.08.2007 tarihinde yapılan “Rize Çayeli Aşıklar Okulu İlave Kat İnşaatı Yapım İşi” ne ait olduğu görülmüştür. Şikayete konu ihalenin 17.08.2007 tarihinde yapılan “Rize Merkez Pazarköy İlköğretim Okulu İnşaatı İşi” olduğu bilgisi dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış olup teklif mektubunun mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden teklifinde yer vermiş olduğu diğer belgeleri incelenmemiştir.

 

2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

24.07.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 4.3.2 maddesinin;

 

“4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler

a) 2 adet Anahtar Teknik Personel

1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Mimar veya İnşaat Mühendisi Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Söz konusu düzenleme ile iki adet anahtar teknik personel öngörüldüğü, ancak iki kişinin mesleğinin inşaat mühendisliği olabileceği gibi biri mimar diğerinin ise inşaat mühendisi olabileceği ve bu belirlemenin isteklilere bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bu hususa ilişkin idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesi ise,

 

“7.3.2.1 Aşağıda belirtilen personel Anahtar Teknik Personel olarak istenmektedir.

Adet                Pozisyonu                   Mesleki Unvanı          Mesleki özellikleri

1

İnşaat Mühendisi

 

 

1

Mimar

 

 

 

Bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

………………………….” şeklinde anılan Yönetmeliğin bu hususa ilişkin 41 nci maddesinde yer alan düzenlemelere yer verilerek düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.1 maddesi düzenlemesi ile ihaleye katılmak için asgari yeterlik kriteri olarak beş yıl deneyimli bir adet inşaat mühendisi ve bir adet mimar anahtar teknik personel istenildiği, söz konusu düzenlemenin ihale ilanın ilgili 4.3.2.1 maddesi düzenlemesi ile örtüşmediği, ancak idareye bu hususa ilişkin olarak şikayet başvurusu olmadığı hususu dikkate alındığında, kesinleşen ihale dokümanının bir parçası olan idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesi düzenlemesi doğrultusunda isteklilerin tekliflerinde bir adet inşaat mühendisi ve bir adet mimar anahtar teknik personele ilişkin tevsik edici belgelere yer vermesi gerektiği değerlendirmiş olup bu doğrultuda yapılan incelemede;

 

En yüksek teklifi veren Ali ERKAN İnş. Müh. tarafından teklifinde, 40 yıl deneyimli inşaat mühendisi Ali ERKAN ve 7 yıl deneyimli inşaat mühendisi Halim ERKAN’ın anahtar teknik personeli olduğunun beyan edildiği “anahtar teknik personel listesi” ile ekinde bu kişilere diğer belgelere yer verildiği, aynı şekilde başvuru sahibi iş ortaklığı, Abdi KESİMAL İstanbul İnş., Candem İnş. Taah. Montaj San. ve Tic. Ltd. Şti., Zeki GÜNGÖR Çağrı İnş. ve Müth. / Turgut İnş. İbrahim TURGUT iş ortaklığı, İntes İnş. Tesis Tic. Ltd. Şti.’nin de tekliflerinde iki adet anahtar teknik personel için inşaat mühendisi unvanlı iki teknik personeli anahtar teknik personel listesinde beyan ettiği ve idare tarafından geçerli teklif olarak değerlendirilerek sınır değer tespitinde dikkate alındığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca Tisa İnş. Tic. ve Turz. Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin yukarıda ifade edilen hükmü gereği 34 yıl deneyimli inşaat mühendisi Bekir Atalay KOÇAK ile 27 yıl deneyimli mimar Yusuf Ahmet KUBALI’nın anahtar teknik personel olarak beyan edildiğine ilişkin anahtar teknik personel listesi ile anılan iki kişinin oda kayıt belgeleri ve diplomalarına yer verildiği, anahtar teknik personel olarak beyan edilen kişilerin isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ile  ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgelere teklifinde yer verilmediği, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik edici belgelerden, anılan kişilerin istekli bünyesinde mimari işlerden ve inşaat işlerinden sorumlu teknik müdür olarak görev yaptıkları ve %1 hisseye sahip oldukları, isteklinin müdürlük görevini yürüten ortağın ise Hüseyin Faruk GÜRBÜZ olduğui bu haliyle anılan kişilerin istekli bünyesinde ihale tarihinden önce işe başladığına ilişkin tevsik edici belgelere teklifinde yer vermediği tespit edilmiştir.

 

Bu durumda yukarıda ad/unvanları belirtilen isteklilerin tekliflerinde idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesi düzenlemesinde belirtilen asgari yeterlik kriterlerini karşılamadığı anlaşıldığından bu isteklilerin tekliflerinin, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

3) Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı F maddesinin (a) bendinde;

 

“a) 4734 sayılı Kanunun "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10 uncu maddesinde, iş deneyim belgelerinin, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamayacağı, bu belgelerin devredilemeyeceği, kiraya verilemeyeceği ve satılamayacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan madde hükmünde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye katılımlarında, belge sahiplerinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi koşulları aranmış, aynı koşullara uygulama yönetmeliklerinde de yer verilmiştir.

 

Aynı şekilde uygulama yönetmeliklerinde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesi hususuna ilişkin olarak, belge sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, sahip oldukları iş deneyim belgelerini bu tüzel kişilerin sadece birine kullandırabilecekleri ifade edilmiştir. Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 10 uncu maddesindeki amir hükmünün uygulanmasını sağlamak amacıyla, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak adına düzenlenmiş iş deneyim belgesini sunmak suretiyle ihaleye katılan tüzel kişiliği haiz aday veya isteklilerin, teklifleri kapsamında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"yi sunacakları hükme bağlanmış ve buna ilişkin olarak bir standart form oluşturulmuştur. (Standart Form — KİK027.2/….)

 

Söz konusu standart form; ihaleye katılımda, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağın birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunması ve bu ortağa ait iş deneyim belgesinin tüzel kişilikçe kullanılması halinde, ortağın hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğinin ve belge sahibinin adına düzenlenmiş bütün iş deneyim belgelerinin, bu tüzel kişilikte söz konusu hisse oranı muhafaza edildiği sürece, sadece aynı tüzel kişiye kullandırılacağının, ihalelere katılabilmelerini sağlamak amacıyla başka tüzel kişilere de ayrıca kullandırılmayacağının taahhüdüne yöneliktir. Dolayısıyla ihaleye katılan tüzel kişinin, gerek yarıdan fazla hissesine sahip ortağının gerekse diğer ortaklarının tüzel kişilikteki hisse oranlarının standart form kapsamında ayrıca beyan edilmesi gerekmemektedir.

 

Anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, “İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname” nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Bu standart form, ihaleye katılan tüzel kişiye kullandırılan iş deneyim belgesi bir gerçek kişiye ait ise bu gerçek kişi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından, bu iş deneyim belgesinin bir tüzel kişiye ait olması halinde ise bu tüzel kişinin yetkili temsilcisi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.

 

Söz konusu standart formun noterden onaylı olması gerekmekte olup, Türkiye Noterler Birliği’nin 2004/36 Sayılı Genelgesinde de belirtildiği üzere bu onay işlemine ilişkin noter harcı olarak maktu harç alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilen şikayete konu ihalede;

 

İhale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Demir Altyapı Kazı Hafr. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde, RİZE Valiliği tarafından Bayındırlık ve İskan Müdürü inşaat Mühendisi Ali SARUHAN adına düzenlenmiş “Rize 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı” işine ait belge tutarı 1.303.629,80 YTL (03.04.1998 sözleşme tarihi) bilgilerini içeren 07.02.2007 tarih ve 6.24/301 sayılı iş yönetme belgesi ile söz konusu iş yönetme belgesinin başvuru sahibi tüzel kişiliğin yarıdan fazla hisseye sahip Ali SARUHAN’a ait olduğuna noter onaysız sadece teklifi veren Demir Altyapı Kazı Hafr. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından imzalı belge ile taahhütnamede bulunması zorunlu bilgileri içeren belge sahibi şirket ortağı Ali SARUHAN’ın vekalet vermiş olduğu Musa DEMİR tarafından imzalı noter onaylı taahhütnameye teklifinde yer verdiği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan düzenlemesi gereği noter onaylı belge sahibi veya vekalet verdiği ve teklif veren istekli veya vekalet verdiği kişi tarafından imzalı “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”ye teklifinde yer vermediği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendi düzenlemesi ile uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulduğu, söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi anılan Beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]” bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerektiği, ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerektiği, bu beyannamede tüzel kişi isteklilerin, kendi ortak veya hissedarlarını beyan etmeyeceği, beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretlenecek ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablo doldurulmayacağı açıklanmıştır.

 

            Demir Altyapı Kazı Hafr. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde “Aşağıda ad soyadı unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak olduğumu ve sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz” ifadesi ile söz konusu beyannamede yer alan tabloda, tüzel kişiliğin %52 hissedarının Ali SARUHAN olduğu ve kendi şirket bilgilerini içeren Ortaklık Hisse Beyannamesine yer verdiği ve bu haliyle sunulan beyannamenin mevzuata aykırı olduğu görülmüştür.

           

            Ayrıca Detay Müh. İnş. Malz. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. teklifinde “Aşağıda ad soyadı unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak olduğumu ve sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz” ifadesi ile söz konusu beyannamede yer alan tabloda, tüzel kişiliğin %98 hissedarının Hüseyin ŞEN olduğu ve kendi şirket bilgilerini içeren Ortaklık Hisse Beyannamesi ile “Aşağıda ad soyadı unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak olduğumu ve sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz” ifadesi ile söz konusu beyannamede yer alan tabloda, adı/unvanı Hüseyin ŞEN/İnşaat Mühendisi, %100 hisse sahibi Hüseyin ŞEN, 6404 Esnaf Sicil bilgilerini içeren ikinci Ortaklık Hisse Beyannamesine yer verdiği ve bu haliyle teklif veren Detay Müh. İnş. Malz. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri olup olmadığı beyan edilmediğinden sunulan beyannamenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu durumda yukarıda açıklanan her iki nedenden dolayı Demir Altyapı Kazı Hafr. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, ayrıca mevzuata uygun ortaklık hisse beyannamesine teklifinde yer vermeyen Detay Müh. İnş. Malz. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci madde hükmü çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

4) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu  maddesinin (d) bendinde isteklilerin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine tekliflerinde yer vermesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu hükme şikayete konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.1.c.2 maddesinde yer verilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında Demir Altyapı Kazı Hafr. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde, 31.01.2007 tarih ve 6735 sayılı tek sayfadan oluşan Ticaret Sicil Gazetesine yer verdiği, söz konusu belgede ortaklarının ad ve adres, tüzel kişiliğin unvan, amaç ve konusuna ait bilgilerin yer aldığı ancak anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü gereği tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri bilgisinin olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu belgenin tek sayfa olması devamının olmaması nedeniyle bu durum idareye sorulmuş idare tarafından da 07.12.2007 tarih ve 20551 sayılı yazı ile isteklinin teklifinde sadece bu belgenin yer aldığı bildirilmiştir. Bu durumda isteklinin idari şartnamenin 7.1.c.2 maddesi düzenlemesine ilişkin asgari yeterlik kriterini karşılamadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında bu hususun da yer alması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak başvuru sahibinin teklifi 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden başvuru sahibinin idarece anılan Kanunun 38 nci maddesi hükmü çerçevesinde teklifi değerlendirme dışı bırakılma işlemine ilişkin iddiaları incelenmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul