İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4182
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :8
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4182
Şikayetçi:
 İdris Yücel İnş. Taah. Tem. İşl. Gıda Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Ticaret Odası İş Merkezi Kat.4 Merkez/BAYBURT
 İhaleyi yapan idare:
 Bayburt Valiliği İl Özel İdare,Tuzcuzade Mah. Vali Nihat Üçyıldız Cad. Özel İdare İşhanı Kat:5 Merkez/BAYBURT
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 34990
Başvuruya konu ihale:
 2007/141922 İhale Kayıt Numaralı “Bayburt İl Özel İdaresi Vilayetler Hizmet Birliği Vhb-Tip 1 208 Kişilik Yurt Binası Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 06.09.93.0170/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bayburt İl Özel İdaresi’nce 15.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bayburt İl Özel İdaresi Vilayetler Hizmet Birliği Vhb-Tip 1 208 Kişilik Yurt Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İdris Yücel İnşaat Taah. Tem. İşl. Gıda Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 34990 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; proje ve mahal listesi dikkate alınarak hesaplanan metrajlar üzerinden tekliflerini verdikleri ihalede, metrajları çok düşük belirlenen Özka İnş. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı, bu firma tarafından verilen proforma faturaların doğruluğunun faturaları veren firmalardan teyidi alınmadan değerlendirme yapıldığı, firmalarının ve ihale üzerinde bırakılan firmanın yazılı açıklamalarında yer verdikleri elektrik proforma faturasının aynı firmaya ait olmasına rağmen farklı fiyatlarda olduğu, bu hususun idare tarafından sorgulanması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde 115 ton demir ve 1100 m3 beton imalatlarını eksik verdiği iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Dokuz isteklinin teklif vermiş olduğu inceleme konusu ihalede; 06.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ve eklerinden, tüm tekliflerin geçerli teklif olduğu değerlendirilerek Kamu İhale Genel Tebliğinde öngörülen şekilde yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak sınır değerin 1.876.133,84 YTL olarak belirlendiği ve bu değerin altında teklif veren başvuru sahibi ile Bayburt Öz-Ka İnş. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’inden tekliflere ilişkin maliyet bileşenleri hakkında belgelendirmek suretiyle yazılı açıklama yapılması istenildiği, her iki isteklinin de yazılı açıklamasının uygun görüldüğü ve ihalenin en düşük teklifi veren Bayburt Öz-Ka İnş. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilerek isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, 38 nci maddesinde ise 37 nci maddeye göre değerlendirilen tekliflerin, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların tespit edileceği ve bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteneceği ve belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirerek bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, öncelikle geçerli tekliflerin tespit edilip diğerlerinin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra, yaklaşık maliyet ve geçerli teklifler dikkate alınarak, aşırı düşük teklif sınırının belirlenmesi ve bu sınırın altında kalan tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması mevzuat gereği olduğundan bahse konu ihalede tekliflerin tamamının geçerli teklif olarak belirlenerek diğer işlemlere geçildiğinden bu aşamaya ilişkin olarak idarece tesis edilen işlemlerin incelenmesi gerekmekte olup yapılan inceleme neticesinde;

 

1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslim götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise; teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebilir” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri ihale dokümanında belirtilen inceleme konusu ihaleye ilişkin 20.09.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanı ile İdari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı bölümü “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklifleri ekinde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vereceklerdir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Bu düzenleme ile idare tarafından yukarıda ifade edilen Yönetmelik hükmü doğrultusunda, isteklilerin yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere isteklilerden teklifleriyle birlikte, teklif bedelini gösteren hesap cetveli ile teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ilişkin analizleri vermeleri istenilen şikayete konu ihalede;

 

a) İhale üzerinde bırakılan Bayburt Öz-Ka İnş. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde, 1.698.207,00 YTL tutarındaki anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ekinde, inşaat işleri, kalorifer- sıhhi müşterek diğer tesisat işleri ve elektik tesisat işlerinden oluştuğuna ilişkin teklif icmal sayfası, inşaat işlerine ilişkin metraj ve fiyatların yer aldığı hesap cetveli, kalorifer- sıhhi müşterek diğer tesisat işleri ve elektik tesisat işleri için malzeme ve işçilik dahil Yapı Sanat ve Yıldaş Elt. İnş. Ltd. Şti.’nden alınan teklifler ile idare tarafından verilen pursantaj cetvellerine yer verildiği, inşaat, elektrik ve makine tesisat işlerinden oluşan şikayete konu ihalede, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinde elektrik ve makine tesisat teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlara ilişkin teklif bedeli hesap cetveli ile analizlerine yer vermediği, bu haliyle anılan isteklinin teklifinin ihaleye katılmak için gereken belgelere ilişkin asgari yeterlik kriterini sağlamadığı anlaşılmıştır.

 

b) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibinin 1.719.849,00 YTL tutarındaki anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ekinde, inşaat işleri, kalorifer sıhhi, müşterek tesisat işleri, havalandırma tesisatı, otomatik tesisat, brülör ve yangın tesisatı ile kuvetli akım-zayıf akım-telefon santralleri-diesel elektrojen grupları, yıldırımdan korunma tesisat iş kalemlerinden oluşan elektik tesisat  işlerinden oluştuğuna ilişkin icmal sayfası, inşaat işlerine ilişkin iş kalemleri ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların yer aldığı hesap cetveli, kalorifer sıhhi, müşterek tesisat işleri, havalandırma tesisatı, otomatik tesisat, brulör ve yangın tesisatı iş kalemleri için idarenin vermiş olduğu pursantaj oranlarının yer aldığı liste için Yapı sanat firmasından alınan teklifler ancak söz konusu belgelerde iş kalemlerine ilişkin miktar ve bu miktarlara ilişkin fiyatların yer almadığı yangın tesisatı, kuvvetli akım-zayıf akım-telefon santralleri-diesel elektrojen grupları, yıldırımdan korunma tesisat iş gruplarından oluşan elektik tesisat işleri için miktar ve bu miktarlara ilişkin fiyatların yer aldığı malzeme ve işçilik dahil Yıldaş Elt. İnş. Ltd. Şti.’nden alınan teklife, ayrıca teklif mektubu ekinde toplam 71 adet iş kalemi olarak tanımlanan inşaat işlerinden BS. 25 betonu, ince ve kalın nervürlü demir imalatları, ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ve düz yüzeyli beton ve betonarme kalıp iş kalemleri için analiz yapıldığı, 300x300x9 mm parlak granit seramik karolarla fugalı duvar veya çepe ve döşeme yapılması, 400x400x9 mm parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme yapılması, betonarme döşeme , iskele, çatı kalıp kerestesi, ısı yalıtımlı ve yalıtımsız doğrama imalatı ve montajı, beyaz çimentolu suni mermer plaklarla döşeme kaplama yapılması, 3cm renkli mermer plaka dış denizlik yapılması, 3 cm renkli mermer parapet yapılması, mermer merdiven ve sahanlık yapılması, kontraplek presli çam kapı kanadı yapılması iş kalemleri için firmalardan aldığı fiyatlara yer verildiği, bu haliyle kalorifer sıhhi, müşterek tesisat işleri, havalandırma tesisatı, otomatik tesisat, brulör ve yangın tesisatı iş kalemleri için miktarlar ve bu miktarlara ait birim fiyatların yer aldığı listeye ve inşaat iş grubunu oluşturan iş kalemlerinden bir çok imalat için analizlere teklifinde yer vermediği görülmüştür.

 

c) Bes-Ka İnş. İth. İhr. Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.’nin 1.945.000 YTL tutarındaki anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ekinde, inşaat işleri, kalorifer sıhhi, müşterek tesisat işleri, havalandırma teisatı, otomatik tesisat, brulör ve yangın tesisatı ile kuvvetli akım-zayıf akım-telefon santralleri-diesel elektrojen grupları, yıldırımdan korunma tesisat iş kalemlerinden oluşan elektik tesisat işleri, şantiye genel giderleri, sigorta ve vergiler, firma karından oluşturduğu teklifine ilişkin icmal sayfası, 71 iş kaleminden oluşan inşaat işlerine ilişkin iş kalemlerine  ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların yer aldığı hesap cetveli ile ekinde bu iş kalemlerinden sadece 300x300x9 mm parlak granit seramik döşeme ve duvar kaplaması yapılması,  400x400x9 mm parlak granit seramik döşeme yapılması, iç ve dış sıva yapılması, 8,5 ve 13,5 tuğla duvar yapılması, 150 ve 250 demirsiz beton imalatları için analiz yapıldığı, renkli mermer basamak ve döşeme, denizlik işleri,laminant kaplamalı iç kapı kanadı yapılması, BS25 hazır beton,inşaat demiri, kireç, çimento, galvanizli saç, kapı kasası yapılması, kutu profilden kör kasa yapılması, demir kapı ve pencere yapılması, çeşitli demir işlerin yapılması işleri için firmalardan alınan tekliflere, kuvvetli akım-zayıf akım, telefon tesisatı, toplam tesisat ve jeneratör grubu içinde firmadan alınan yapım taahhütnamesine teklifinde yer verdiği , bu haliyle teklif mektubu ekinde kalorifer sıhhi, müşterek tesisat işleri, havalandırma tesisatı, otomatik tesisat, brulör ve yangın tesisatı, kuvvetli akım-zayıf akım-telefon santralleri-diesel elektrojen grupları, yıldırımdan korunma tesisat iş gruplarından oluşan elektik tesisat işleri için miktar ve bu miktarlara ilişkin fiyatların yer aldığı liste ile birçok inşaat iş kalemlerine ilişkin analizlere teklifinde yer vermediği görülmüştür.

 

ç) Mehmet ALTIPARMAK’ın inşaat, kalorifer, sıhhi, müşterek tesisat işleri, havalandırma tesisatı, otomatik tesisat, brulör ve yangın tesisatı ile kuvvetli akım-zayıf akım-telefon santralleri-diesel elektrojen grupları, yıldırımdan korunma tesisat iş kalemlerinden oluşturduğu 1.984.280,00 YTL tutarındaki anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ekinde teklif mektubu icmal sayfası ile pursantaj cetveline yer verdiği ancak bu iş kalemlerine ait miktarlar ile bu miktarlara ait birim fiyatlardan oluşan teklif bedeli hesap cetveli ve analizlere yer vermediği görülmüştür.

 

d) Yılmaz Mühendislik Yaşar YILMAZ’ın 2.047.525,99 YTL tutarındaki anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ekinde, inşaat, kalorifer, sıhhi, müşterek tesisat işleri, havalandırma tesisatı, otomatik tesisat, brulör ve yangın tesisatı ile kuvvetli akım-zayıf akım-telefon santralleri-diesel elektrojen grupları, yıldırımdan korunma tesisat iş kalemlerinden oluştuğuna ilişkin icmal sayfası, 71 iş kaleminden oluşan inşaat iş grubunu oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ile bu miktarlara ait birim fiyatların yer aldığı hesap cetveli ve ekinde bu iş kalemlerine ait analizlere yer verdiği, ancak teklif icmal sayfasında yer alan kalorifer, sıhhi, müşterek tesisat işleri, havalandırma tesisatı, otomatik tesisat, brulör ve yangın tesisatı ile kuvvetli akım-zayıf akım-telefon santralleri-diesel elektrojen grupları, yıldırımdan korunma tesisat gruplarını oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ile bu miktarlara ait birim fiyatların yer aldığı hesap cetvellerine teklifinde yer vermediği görülmüştür.

 

e) Mehmet YÜNGÜL’ün 2.065.000,00 YTL tutarındaki anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ekinde, idare tarafından ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen pursantaj listesini fiyatlandırdığı, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri, iş gruplarına ilişkin miktarlar ve bu miktarlara ait fiyatların belirtildiği teklif bedeli hesap cetveli ile analizlere teklifinde yer vermediği görülmüştür.

 

f) Özsoylar Grup İnş. Turz. Nak. Oto. Teks. Tem. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 2.106.355,00 YTL tutarındaki anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ekinde; inşaat, çevre tanzimi, nakliye dahil inşaat icmal tablosu, kalorifer, sıhhi, müşterek tesisat işleri, havalandırma tesisatı, otomatik tesisat, yangın tesisatı dahil mekanik icmal tablosu ve kuvvetli akım-zayıf akım, trafo tesisatı, konferans salonu seslendirme, yangın ihbar tesisatı, paratoner tesisatı, telefon santrali dahil elektrik tesisatı icmal sayfası ile her bir icmal sayfasında yer verilen iş gruplarını oluşturan iş kalemlerine ilişkin miktarlar ve bu miktarlara ait fiyatların yer aldığı teklif mektubu eki hesap cetvellerine yer verdiği, ancak sadece alüminyum giydirme cephe kaplaması yapılması ve plastik esaslı malzeme ile dış cephe kaplaması yapılması iş kalemine ilişkin analize yer verdiği, diğer iş kalemlerine ilişkin analizlere yer verilmediği görülmüştür.

 

g) Holoğlu İnş.’ın 2.361.000,00 YTL tutarındaki anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ekinde, inşaat işleri, kalorifer sıhhi, müşterek tesisat işleri, havalandırma tesisatı, otomatik tesisat, brulör ve yangın tesisatı ile kuvvetli ve zayıf akım tesisatı, telefon santralleri, diesel elektrojen grupları, yıldırımdan korunma tesisat iş grupları ile firma karı, genel giderler, vergi- SSK giderlerinden oluşturduğu teklifine ilişkin icmal sayfası, inşaat iş grubunu oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bu miktarlara ait birim fiyatların belirtildiği hesap cetveli ve teklifine ait icmal sayfasında yer verdiği inşaat iş grubu haricinde yer alan iş grupları için firmalardan aldığı tekliflere yer verdiği, ancak bu iş grupları için miktar ve bu miktarlara ait fiyatların belirtildiği hesap cetvelleri ile inşaat iş kalemlerine ilişkin analizlere teklifinde yer vermediği görülmüştür.

 

h) 2.499.856,79 YTL tutarında en yüksek teklifi veren Adnan BAYRAM’ın anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu ekinde, inşaat, kalorifer, sıhhi, müşterek tesisat işleri, havalandırma tesisatı, otomatik tesisat, brulör ve yangın tesisatı ile kuvvetli akım-zayıf akım-telefon santralleri-diesel elektrojen grupları, yıldırımdan korunma tesisat iş kalemlerinden oluştuğuna ilişkin icmal sayfası ile bu iş gruplarını oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bu miktarlara ait fiyatların yer aldığı teklif mektubu eki hesap cetveline yer verdiği ancak analizlere yer vermediği görülmüştür.

 

Sonuç olarak dokuz isteklinin teklif vermiş olduğu şikayete konu ihalede, idari şartnamenin “diğer hususlar başlıklı” 59 uncu madde düzenlemesi ile istenilen belgelere ilişkin asgari yeterlik kriterlerini sağlayan isteklinin olmadığı, bu durumda ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olan başvuru sahibi dahil ihale üzerinde bırakılan istekli ve diğer isteklilerin tekliflerinin, yukarıda açıklanan gerekçelerle Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin idarece anılan Kanunun 38 nci maddesi hükmü çerçevesinde tesis ettiği işlemlere ilişkin iddiaları incelenmemiştir.

 

2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

20.09.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 4.3.2. ve idari şartnamenin 7.3.2 maddesi düzenlemesi ile isteklilerin tekliflerinde mesleki unvanları inşaat mühendisi veya mimar ve makine mühendisi olmak şartıyla iki adet anahtar teknik personel bulundurduğuna ilişkin anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü doğrultusunda belge istenilen şikayete konu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibinin teklifinde, 15 yıl deneyimli mimar Gülay Tarım KESKİN ve 25 yıl deneyimli makine mühendisi Hamit KOCABEY’in anahtar teknik personeli olduğunun beyan edildiği “anahtar teknik personel listesi”ne yer verdiği, ancak bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarını sağladığına ilişkin belgeler ile deneyim süresi ilgili belgelere teklifinde yer vermediği tespit edilmiştir. Bu hususun da başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

3) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.Ortak girişimlerde söz konusu taahhütname ile belgelerin yukarıda öngörülen şekilde bütün ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Mehmet YÜNGÜL tarafından teklifinde yer verilen ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamenin ikinci paragrafında “…..ihale tarihi itibari ile…..” ifadesinin yer almadığı, söz konusu taahhütnamenin ilk paragrafında “imza tarihi itibari ile” ifadesinin yer aldığı ancak söz konusu taahhütnamede tarih yer almadığı tespit edilmiştir. Tespit edilen bu hususunda isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d) ihale komisyonu yönünden yapılan incelemede;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün V-(B) maddesinin ikinci fıkrasında “22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan "genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise" ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.

 

Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yapılan incelemede, ihale yetkilisince 12.09.2007 tarih ve 1754 sayılı olur ile ihale komisyonunun başkan dahil beş asil ve yedek başkan dahil üç yedek üyeden oluşturulduğu, asil üyeler arasında muhasebe memuru Ünal ŞENTÜRK’ün adının yer aldığı, ancak yedek üye listesinde mali işlerden sorumlu personelin belirlenmediği , 15.10.2007 tarihinde yapılan ihalede, ihale teklif zarflarının ihale komisyonunca teslim alındığına dair tutanak, isteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanak, zarf açma ve belge kontrol tutanağı, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak sınır değerin tespitine ilişkin tutanaklarda asil üyelerin ad unvan ve imzalarının yer aldığı, ancak 30.10.2007 tarihinde ihale komisyonu tarafından düzenlenen ve 06.11.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararında muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin bulunmadığı, yerine yedek komisyon üye listesinde adı bulunan ziraat mühendisi Mustafa KARACA’nın imzasının bulunduğu, bu durumun yukarıda aktarılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak yapılan inceleme neticesinde geçerli teklif kalmadığı tespit edilen şikayete konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği, aynı zamanda iptal edilme gerekçesi arasında yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işleminde sayılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul