İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4183
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :10
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4183
Şikayetçi:
 Kasım Açıkgöz - İnşaat Mühendisi, İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bulvarı 3 Nolu Cad. Bayel İş Merkezi. B Blok Nu:302 Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Aktoprak Alt Kademe Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Mah. Nesimi Cad. Nu:2 Aktoprak/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34184
Başvuruya konu ihale:
 2007/145645 İhale Kayıt Numaralı “1. Kat Asfalt Sathi Kaplama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.12.2007 tarih ve 06.09.83.0176/2007-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aktoprak Alt Kademe Belediye Başkanlığınca 05.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/145645 İhale Kayıt Numaralı “1. Kat Asfalt Sathi Kaplama” ihalesine ilişkin olarak Kasım AÇIKGÖZ’ün 09.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  22.11.2007 tarih ve 34184 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 5/10/2007 tarihinde gerçekleştirilen şikayete konu ihalede ilk oturumda düzenlenen ve talep edilmesi halinde ihaleye katılanlara birer örneğinin verilmesi gereken Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın, taraflarınca ilk oturum kapatılmadan istenmiş olmasına rağmen, ihale komisyonu başkanı tarafından işlerinin yoğun olması nedeniyle 8/10/2007 tarihinde verileceğinin ifade edildiği, bu hususa ilişkin şikayet başvurusunu ihale günü idareye sundukları ve idarenin şikayete 10/10/2007 tarihinde cevap verdiği ve ekine bahse konu tutanakları eklediği ancak, bu yazıda tutanakları isteyip istemediklerinin sorulduğu ve istemediklerini belirttikleri, bu sebepten dolayı komisyonda görev alan personel üyelerin birimlerinde tek olarak çalıştıklarından ve yoğun olan işleri sebebiyle tutanakların verileceğinin söylendiğinin ifade edildiği, oturum kapatıldıktan sonra ulaştırılan tutanakların hiçbir kanuni geçerliliğinin olmadığı, 9/10/2007 tarihinde bu hususu ve idarenin yapmış olduğu diğer aykırılıkları da içeren bir dilekçeyle tekrar şikayet başvurusunda bulundukları, bu başvuruya idarece bir cevap verilmediği,

 

2) İhale dokümanının 1.000,00.-YTL bedel karşılığında satıldığı ve belirlenen bu bedelin çok yüksek olduğu, kaldı ki bu ihalenin idarece daha önce de yapıldığı ancak iptal edildiği, dokümanların aynı olmasına rağmen iptal edilen ihalede doküman bedelinin 100,00.-YTL olduğu,

 

3) İhale dokümanı alma taleplerinin son güne kadar engellendiği ve ihale dokümanını idarede de görme şanslarını denedikleri halde, dokümanının CD içinde olduğu gerekçesiyle taleplerinin reddedildiği, böylelikle ilan ve idari şartnamede yer alan mevzuata aykırılıkların idareye bildirilmesi için ihtiyaç duydukları süreyi kullanmalarına imkan bulunmadığı,

 

4) İhale dokümanı içinde bir proje veya krokinin yer almadığı,

 

5) İhaleye katılım şartı olarak getirilen 100 tonluk bitüm depolama tesisine sahip olma şartının ihale ilanında taahhüt, idari şartnamede ise belgelenmek suretiyle tevsik edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, kaldı ki düzenlemenin rekabeti de engellediği,

 

6) Söz konusu ihalede teknik personele ilişkin olarak diplomaların aslı veya noter onaylı suretlerinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

7) Kesinleşen ihale kararı verilmeden önce idareye şikayet başvurusunda bulunmuş olmalarına rağmen başvuruları dikkate alınmayarak, katılımın engellendiği, şeffaf davranılmadığı, maddi kaynakların ekonomik kullanılmasını engelleyici nitelikte davranıldığı

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ‘Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması’ başlıklı 62 nci maddesinde;

 

“Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

 

Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday ve isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/Y) düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/Y).” hükmüne,

 

Kamu İhale Tebliğinin ‘Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi’ başlıklı XIII. Kısmının ‘Kanunun 36 ncı Maddesine Göre İhalenin Birinci Oturumunda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Açıklamalar’ başlıklı (A) maddesinde;

 

“4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde;

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”

 

Hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Kuruma ulaşan görüş taleplerinden ve şikayet başvurularından, bazı idarelerin bu tutanağı her bir belgenin durumunu belirtecek şekilde düzenlemedikleri, gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile istekliler arasından ihtilaflar ortaya çıktığı görülmüştür.

 

İhaleye katılan isteklilerin hem kendileri hem de diğer istekliler tarafından idareye sunulan belgeler ve teklif tutarları ile geçici teminatlarının durumu konusunda ilk oturumda bilgi sahibi olmaları gerekmekte olup, bu işlemlerin en sağlıklı şekilde yapılması Kanunun 5 inci maddesinde ifade edilen saydamlık, güvenirlik, rekabet ve kamuoyu denetimi ilkelerinin gereğidir. Bu ilkelerin gerçekleşmesini sağlamak üzere uygulama yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu değişiklikler uyarınca, ilk oturumda ihale komisyonu tarafından düzenlenerek imzalanması zorunlu olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının, ihale dokümanında istenen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat uyarınca eklenmesi zorunlu olan belgelerin her birine bir sütun ayrılmış şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bu bağlamda tutanaklarda “ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler”, “katılım belgeleri”, “mesleki ve teknik yeterlik belgeleri” gibi gruplar için değil, istenen her bir belge için ayrı sütunlar ihdas edilecek, ihale aşamasında da her bir belgenin varlığı ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle bu tutanağa işlenecektir.

 

Diğer taraftan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı İle İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Formunun onaylı suretini almak isteyenlere de ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış suretleri verilecek, bu işlemler tamamlanmadan oturum kapatılamayacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ilk oturum kapatılmadan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağının taraflarınca talep edilmiş olmasına rağmen, ihale komisyonu başkanınca iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek daha sonra isteyenlere verileceğinin ifade edildiği ve kendilerine ilk oturum kapatılmadan söz konusu tutanakların verilmediği yönündeki şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısında;

 

“İhale sonrasında Zarf Açma ve Belge Kontrol ve Fiyatlara İlişkin Tutanakların katılanların huzurunda isteyip istemediğiniz sorulmuş olup ihale tutanaklarını istemediğinizi belirttiğiniz, bu sebepten dolayı komisyonda görev yapan personel üyelerin birimlerinde tek tek çalıştıklarından ve yoğun olan işleri sebebiyle tutanakların tarafınıza verileceği söylenmiştir.

 

İstediğiniz Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile Fiyat Teklif Tutanağı ekte sunulmuştur.” denildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin söz konusu tutanakları ilk oturum kapatılmadan talep ettikleri iddiasına karşılık idarenin böyle bir talep olup olmadığı sorulduğu halde, söz konusu tutanakların talep edilmediği yönündeki beyanı, aynı yazıda belirtilen “…komisyonda görev yapan personel üyelerin birimlerinde tek tek çalıştıklarından ve yoğun olan işleri sebebiyle tutanakların tarafınıza verileceği söylenmiştir.” şeklindeki ifadeyle birlikte değerlendirildiğinde, şikayetçi tarafından söz konusu tutanakların istenildiği ancak ihale komisyonunca iş yükünün ağırlığı nedeniyle daha sonra verildiği, bu haliyle idarece gerçekleştirilen işlemin tereddüt yarattığı ve mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

               İdareden 2007/145645 İKN´li şikayete konu ihale ile, şikayet başvurusunda belirtilen 2007/124577 İKN’li ihalenin, ihale doküman bedellerinin tespitine ilişkin bilgi ve belgeler ile, 2007/145645 İKN´li şikayete konu ihale ile, 2007/124577 İKN’li ihalenin ihale doküman bedellerinin farklı belirlenmesine ilişkin gerekçelerin neler olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiş olup, idarenin cevap yazısında; 2007/124577 İKN’li ihaleye ilişkin ihale doküman bedelinin 100,00.-YTL olarak belirlendiği ancak, bu hususa ilişkin evrak veya tutanak düzenlenmediği, doküman bedelinin 4734 sayılı Kanunun 28 nci maddesi göz önünde bulundurularak tespit edildiği, idari şartnamede yapılan bir eksiklik nedeniyle ihalenin iptal edilmesinden sonra gerçekleştirilen şikayete konu bu ihalede de doküman bedelini 100,00.-YTL olarak düşündükleri halde, ilanda sehven 1.000,00.-YTL olarak yayımlandığı, bu hatanın farkına varıldığında düzeltme ilanı yapılması için yeterli sürenin kalmadığının görüldüğü, kaldı ki doküman satın alan firmaların bu hususa itiraz etmeden dosyayı aldıkları ifade edilmiştir.

 

Doküman satış bedeli 1.000,00.-YTL olarak ilan edilen ve satışı bu bedel üzerinden yapılan şikayete konu ihalede ihale dokümanının; idari şartname, teknik şartname, standart formlar, yapım işleri genel şartnamesi ve sözleşme tasarısından oluşmak üzere CD ortamında hazırlandığı ve ihale dokümanı satın alanlara CD verildiği, doküman satış bedeli 100,00.-YTL olarak belirlenen ihalede ise ihale dokümanının idari şartname, teknik şartname, standart formlardan oluştuğu ve basılı ortamda satışa sunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhale onay belgesinde ihale dokümanı satış bedelinin 1.000,00.-YTL olarak belirlendiği, ihale ilanının 6 ncı maddesinde;

 

“İhale dokümanı Aktoprak Belediyesi Meclis Salonu adresinde görülebilir ve 1,000 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.” hükmüne yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 28 nci maddesinde doküman bedelinin, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edileceği hüküm altına alınmış olup, şikayete konu ihalede doküman satış bedelinin 1.000,00.-YTL olarak belirlenmesi mevzuata aykırıdır.

 

3) Başvuru sahibinin, ihale dokümanı alma taleplerinin son güne kadar engellendiği ve ihale dokümanını idarede de görme şanslarını denedikleri halde, dokümanının CD içinde olduğu gerekçesiyle taleplerinin reddedildiği yönündeki üçüncü iddiasına ilişkin değerlendirmenin, ihale işlem dosyası kapsamında yer alan bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılmasına imkân bulunmamaktadır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihalenin 70.000 m2 asfalt sathi kaplama işi olduğu ve ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirildiği, işin yapılacağı yer olarak Suyolu-Göksüncük Mah. arası, Karacaburç Mah.-K. Hamurkesen Mah. Arası ve Kantara yolu güzergâhının belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde;

 

“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan yapım işlerinin ihale edilebilmesi için kesin projenin hazırlanmış olması ve ihale dokümanı kapsamında bulundurulması zorunludur.

 

Ancak, şikayete konu ihaleye ilişkin gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, söz konusu iş için kesin projelerin veya asfalt kaplaması yapılacak sokak ve/veya caddelere ilişkin planların verilmediği, idari şartnamenin işin yapılacağı yeri tanımlayan maddesinde belirtilen bölgeler haricinde, işin yapılacağı yerlerin hangi sokak ve/veya caddeler olduğuna ilişkin bir verinin de bulunmadığı, idari şartnamenin ilgili maddesinde yapılan tanımın ise, başka hiçbir verinin bulunmadığı ihalede yeterli olamayacağı, idarece ihale dokümanı tam olarak hazırlanmadan ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ‘Yapım işleri ihalelerinde idarelerce uyulması zorunlu hususlar’ başlıklı 5 inci maddesinin (g) bendinde;

 

“Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmaması gerekçesiyle teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılması durumunda bu duruma ilişkin açıklayıcı bilgi ve kanıtlayıcı belgeler; işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etüdü gerektirmesi gerekçesiyle teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılmasına karar verilen ihalelerde ise, gerekli arazi ve zemin etütlerinin ihaleden önce yapılamama nedenleri, “Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form”da (Standart Form KİK001.2/Y) belirtilir.” hükmüne yer verilmiş olmasına rağmen, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılması hususuna ilişkin söz konusu belgeye yer verilmediği görülmüştür.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.3. maddesinde; “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: 1- 4 adet damperli kamyon, 2- 1 adet lastik tekerlekli silindir, 3- 1 adet demir bandajlı silindir, 4- 1 adet finişer, 5- 1 adet asfalt süpürme makinesi, 6- 1 adet greyder, 7- 1 adet 20 tonluk distribütör, 8- 1 adet 20 tonluk roley tankı ve Gaziantep sınırları içerisinde 100 tonluk bütüm depolama tesisi ve iş için gerekli olabilecek her türlü makine ve ekipmanı iş başında bulunduracağına dair taahhütname verecektir.” şeklinde düzenleme yapılmış iken, idari şartnamenin makine ve ekipmana ilişkin 7.3.3 maddesinde ise; “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; 4 adet damperli kamyon, 1 adet lastik tekerlekli silindir, 1 adet demir bandajlı silindir, 1 adet finişer, 1 adet asfalt süpürme makinesi, 1 adet greyder, 1 adet 20 tonluk distribütör, 1 adet 20 tonluk roley tankı ve Gaziantep sınırları içerisinde 100 tonluk bütüm depolama tesisi olduğunu belgelenecek, iş için gerekli olabilecek her türlü makine ve ekipmanı iş başında bulunduracağına dair taahhütname verecektir.” şeklinde bir düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebilir (standart formlar KİK041.0/Y, KİK042.0/Y).

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman  fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya  yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemede, isteklilerin teklif verme aşamasında şikayetçi tarafından iddia edildiği haliyle sadece Gaziantep sınırları içerisinde 100 tonluk bitüm depolama tesisi olduğunu kanıtlayıcı belgeleri sunması istenilmekle kalmamış, işin yapımında ihtiyaç duyulan tüm makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartı getirilmiş olup, idari şartnamede yapılan düzenlemenin yukarıda yer verilen Yönetmelik maddesine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.2 maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler; 1 adet İnşaat mühendisi anahtar teknik personel olacaktır. Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir. 1 adet inşaat tekniker 1 adet topoğraf ve 1 adet asfalt kaplama formeni bulundurulacaktır. Teknik personelin diplomalarının aslı veya noter onaylı suretinin verilmesi gerekir.” şeklinde düzenleme yapılmış iken; idari şartnamenin isteklinin organizasyon yapısı ve kaliteye ilişkin kriterleri düzenleyen 7.3.2 maddesinde ise anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi olması öngörülmüş, anahtar teknik personele ilişkin sunulması zorunlu belgelere yer verilmemiş, teknik personele ilişkin ayrıntılı bir düzenleme yapılmamakla birlikte madde metninden 1 adet inşaat teknikeri, 1 adet asfalt kaplama formeni ve 1 adet topografın teknik personel olarak belirlendiği anlaşılmış ancak, teknik personele ilgili ilanda sunulması zorunluluğu getirilen belgelere yer verilmediği görülmüştür.

 

İhale dokümanında ve ihale ilanında isteklinin organizasyon yapısına ilişkin birbirinden farklı düzenlemeler yapıldığı, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ‘İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler’ başlıklı 41 inci maddesinde teknik personel için “Teknik Personel Taahhütnamesi” verilmesi yeterli görülmüş iken, ilanda teknik personelin de diplomalarının istenildiği, idari şartnamede ise gerek  anahtar teknik personel ve gerekse teknik personele ilişkin hangi belgelerin sunulacağı yönünde bir belirleme yapılmadığı anlaşılmış olup, ilan ve idari şartnamede isteklinin organizasyon yapısı ve kaliteye ilişkin belgelerin neler olduğuna ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı oluğu tespit edilmiştir.

 

7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından ilk olarak 05.10.2007 tarihinde, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın ilk oturum kapatılmadan talep edilmiş olmasına rağmen verilmemesi hususunda idareye gerekçe sorulduğu ve aynı tarihte şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

Bu başvuruya idarece 10.10.2007 tarih ve 786 sayılı yazı ile cevap verildiği, yazı ekine söz konusu tutanakların birer suretinin eklendiği,

 

Başvuru sahibi tarafından 09.10.2007 tarihinde aynı hususta tekrar şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

09.10.2007 tarihli ikinci bir dilekçe ile hem tutanakların verilmemesi hususu hem de doküman basım maliyetinin yüksek belirlenmesi, ilan ve idari şartnamede birbirinden farklı düzenlemelere yer verilmiş olması, idari şartnamede mevzuata aykırı düzenlemeler yapılmış olması hususlarına ilişkin şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

18.10.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının 22.10.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edilmesi üzerine, 22.10.2007 tarihinde idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, idareye 09.10.2007 tarihinde yapılan başvuru üzerine idarece karar alınmadan veya otuz günlük karar alma süresi beklenilmeden Kuruma yapılan başvurunun İhalelere Yönelik yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgili idareye gönderildiği, 09.10.2007 tarihli şikayet başvurusuna cevap verilmesi için gerekli sürenin 08.11.2007 tarihinde dolduğu ancak idarece başvuruya cevap verilmediği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun ‘İdare tarafından inceleme’ başlıklı 55 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında;

 

“İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan madde hükmünde, şikayet başvurularının otuz günlük süre içinde sonuçlandırılması esası getirilmiştir. Bu süre içinde idarece bir karar alınmaması durumunda başvuru zımnen reddedilmiş sayılacak olup, başvuru sahibi tarafından otuz günlük sürenin bitimini takip eden onbeş günlük itirazen şikayet süresi içinde Kuruma başvuruda bulunulduğu dikkate alındığında, idarece şikayet başvurusunun 30 günlük yasal süre içerisinde cevaplandırılmamış olmasının şikayetçi nezdinde bir hak veya menfaat ihlali doğurmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            ç) Ödeneğin mevcut olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            Şikayete konu işin yaklaşık maliyetinin piyasadan teklif alınmak suretiyle belirlendiği, işin süresinin ilan ve idari şartnamede yer tesliminden itibaren 30 takvim günü olarak tespit edildiği, ihale onay belgesinde ise, söz konusu iş için ayrılan ödenek tutarının belirlenen yaklaşık maliyetin altında olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan Kanunun ‘İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar’ başlıklı 62 nci maddesinde;

 

“Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

 

“a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İşin yıllara sari nitelikte bir iş olmadığı, işin yaklaşık maliyetinin ayrılan ödenekten fazla olması hususu birlikte değerlendirildiğinde, yeterli ödenek temin edilmeden ihaleye çıkılması mevzuata aykırıdır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul