İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4184
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :11
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4184
Şikayetçi:
 Tet İnşaat Mimarlık Mühendislik Dekorasyon Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Karaman Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Yerkayalar İşhanı No:82 K.5 D.5 Nilüfer/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Demirtaş Belediye Başkanlığı, Atatürk Caddesi No:2 Demirtaş Beldesi BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.11.2007 / 33969
Başvuruya konu ihale:
 2007/142448 İhale Kayıt Numaralı “Kırantepe Çamlık Yürüyüş Yolları ve Park Düzenleme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 06.09.73.0198/2007-104E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Demirtaş Belediye Başkanlığı’nca 08.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kırantepe Çamlık Yürüyüş Yolları ve Park Düzenleme İşi” ihalesine ilişkin olarak Tet  İnşaat Mimarlık Mühendislik Dekorasyon Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.11.2007 tarih ve 33969 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 08.10.2007 tarihinde 01 sıra numarasıyla Demirtaş Belediyesi Başkanlığı tarafınca kayda alınan tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı,  idareye 01.11.2007 tarih ve 2221 kayıt numarasıyla şikayette bulunulduğu,

 

İdare tarafından alınan kesinleşen ihale kararının yerinde olduğu, ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması hususunun uygun bulunduğu kararının 19.11.2007 tarihinde taraflarına elden tebliği edildiği,

 

İdarece alınan 05.11.2007 tarih ve 2976 sayılı gerekçe kararının Kamu İhale Kanunu ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu,

 

İdare tarafından, 10.10.2007 tarih ve 2702 sayılı yazıyla Kamu İhale Kanununun 37 inci ve 38 inci maddeleri uyarınca tekliflerine ilişkin ayrıntıların 2 iş günü içinde sunulmasının istendiği, söz konusu yazının 19.10.2007 tarihinde tebellüğ edildiği ve 22.10.2007 tarihinde yasal süresi içerisinde idareye talepleri doğrultusunda cevap verildiği,

 

10.10.2007 tarih ve 2702 sayılı yazıda her ne kadar 37 inci ve 38 inci maddeleri uyarınca açıklama istenmiş olmasına karşın, yazının anılan maddelerdeki düzenlemeleri içerir nitelikte olmadığı, 05.11.2007 tarih ve 2977 sayılı yazıda idarenin ilgili yazılarında belgelere dayalı olarak yazılı açıklama istenmiş olduğu belirtilmiş olmasına rağmen ihale dosyasında yer alan belgeden anlaşılacağı üzere hangi kalemlere ilişkin açıklama istendiğinin belirtilmemiş olduğu,

 

Firmaları tarafından 10.10.2007 tarih ve 2702 sayılı yazıdaki talepler doğrultusunda idareye savunma verilmiş olduğu, firmalarınca malzeme temini ile ilgili teklif örneklerini belgelendirilmediği hususunun gerçek durumu yansıtmadığı, yaklaşık maliyet ile firmalarınca verilmiş olan teklif arasında aşırı bir fark olmadığı, ayrıca firmaları tarafından sunulmuş olan fiyat analizleri ve birim fiyatları ile ihale teklif bedelinin açıkça ve ayrıntılı olarak açıklanmış olduğu ve verilen teklifin reel, işin yapımı için gerekli, yeterli ve ekonomik bir bedel olduğu ve idarece şikayetleri sonucu alınmış olan gerekçeli kararın da İhale Komisyonunun değerlendirme dışı bırakma kararı ile çelişmekte olduğu,

 

Bununla birlikte 25.10.2007 tarihli yazıda, savunma yazılarında işin yapımına ilişkin yeterli ekip ve ekipmana sahip olunduğunun belirtilmesine rağmen bunu ispatlayan her hangi bir belge ve bilgi sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, ancak, ihale dokümanında ekipmana ilişkin her hangi bir taahhüt şartı bulunmadığı,  idare tarafından düzenlenen 05.11.2007 tarih ve 2977 sayılı yazı ekinde yer alan raportör raporu ve gerekçeli kararında buna ilişkin belgelerin olmadığının belirtildiği, oysa söz konusu ihale açısından bu hususun gerekli ve ön koşul olmadığı, çünkü şikayete konu olan ihalenin malzeme ve iş gücüne dayalı bir yapım işi olduğu,

 

İdarenin 25.10.2007 tarihli yazısıyla Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının taraflarına bildirilmiş olduğu, ancak taraflarına gönderilmiş olan formun usulüne uygun olarak düzenlenmemiş ve hangi tarihte iadeli taahhütlü olarak postaya verildiğinin belirtilmemiş olduğu, ayrıca firmalarına teslim edilmiş olan ihale dosyasında ihale kayıt numarasının 2007/142448 olarak belirtilmiş olmasına rağmen ihale teklif alındı belgesinde ihale kayıt numarasının 2007/142488 olarak belirtilmiş olduğu ve bazı yazışmalarda bu numara kullanılır iken bazılarında 2007/142448 ihale kayıt numarasının kullanıldığı, bunun şikayete konu idarenin ihale sürecinde sorumlu bir idare olarak hareket etmediğinin göstergesi olduğu ve bu yönüyle de idarenin firmalarının hak kaybına ve zarara uğramasına sebebiyet verdiği,

 

Şikayete konu idare tarafından şikayet başvurusu üzerine alınmış olan gerekçeli kararda işin yıllara sari iş olmasından dolayı alınmış olan teklifler ve geçerlilik süreleri önem arz etmekte olduğunun belirtildiği, oysa ihale dokümanına göre söz konusu yapım işinin yıllara sari iş olmadığı ve yapım süresinin 4 (dört) ay olarak öngörülen bir iş olduğu, dolayısıyla malzeme teminine ilişkin özel pozlu analizlerde belirtilen rakamların ihale komisyonunca gerçekçi bulunmamasının Kamu İhale Kanunu ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´ne aykırı olduğu,

 

İdare tarafından, ihalenin devamına ilişkin kararda ihaleye konu yapım işinin yıllara sari iş olması, stadyum çerçevesinde güvenliğin sağlanması ve en önemlisi yangına karşı alınacak tedbirlerden olması nedeniyle işin yapımında ivedilik olduğunun belirtmiş olduğu, oysa söz konusu işin yapım süresinin 4 ( dört ) ay olduğu ve yıllara sari olmasının söz konusu olmadığı, yürüyüş yolları ve park düzenleme işlerinin yangını önleme tedbirleri arasında yer almadığının açık olduğu, bu yönüyle idarenin takdir hakkını kullanırken objektif davranmadığı ve kamu yararını üstün tutmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdareden temin edilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

İdare tarafından düzenlenen 10.10.2007 tarih ve 2702 sayılı yazı ile, başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük bulunması nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci ve 38 inci maddeleri kapsamında olduğu ve söz konusu teklife ilişkin ayrıntıların ihale komisyonuna verilmesi gerektiği hususları belirtilerek, başvuru sahibinin teklifine ilişkin açıklamaların talep edildiği,

 

Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına 22.10.2007 tarihli yazı ile cevap verildiği, söz konusu yazı ekinde sunulan açıklama yazısında “…2007/142448 sayılı İhale kayıt numarası ile işlem gören dosyamız içerisinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemleri ve miktarların birim fiyatları 2007 Yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın birim fiyatları ve rayiç bedellere göre analizleri yapılmıştır. Nitekim ekte tarafınıza ibraz etmiş olduğumuz fiyat analizlerinden de bu hususlar anlaşılmaktadır. Ayrıca yapılacak olan işte istihdam edilecek olan ekip ve ekipmanlar şirket bünyemizde hazır bulunduğundan yapılacak olan işin maliyetini düşürmektedir. Dolayısıyla şirketimiz tarafınca verilmiş olan teklif gerçek ve reel birim fiyatlara uygun olduğundan aşırı düşük olarak nitelendirilmemesi gerekir.

Yazımız ekinde sunmuş olduğumuz fiyat analizlerinden de anlaşıldığı üzere vermiş olduğumuz teklif aşırı düşük olmamakla beraber idarenizin bu konuya ilişkin talep edeceği ek belge ve evrakları sunmaya hazır olduğumuzu saygıyla bildiriyoruz.” ifadesinin yer aldığı ve açıklama yazısı ile birlikte 7505/1, 15.018/4A, 15.018/6C, 2641, 18.460/01, 18.190, 18.190/İB1, 16.045/1, 16.057/1B, 21.017/1, 23.176, 23.202, 232-KH, 23.014, 23.015, 25.015/1, 25.043/3, 3004 KB, 25.005/1, 26.351/BMK, 27.567, ÖZEL-1, ÖZEL-2, ÖZEL-3, ÖZEL-4, ÖZEL-5, ÖZEL-6, ÖZEL-7, ÖZEL-8, ÖZEL-9, ÖZEL-10, ÖZEL-11 numaralı imalat kalemlerine ilişkin analizler ile bu imalat kalemlerinin yer aldığı birim fiyat teklif cetvelinin sunulduğu,

 

Söz konusu açıklamaların, 23.10.2007 tarihli ihale komisyonu kararında “…Savunma yazısında işin yapımına ilişkin yeterli ekip ve ekipmana sahip olunduğu söylenmekle birlikte bunun ispatlayan her hangi bir belge tarafımıza sunulmamıştır. Kullanılacak malzeme temini ile ilgili teklif örnekleri belgelendirilmemiştir…” gerekçesiyle yeterli bulunmayarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Kesinleşen ihale kararının ve değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin bildirildiği 25.10.2007 tarih ve 2871 sayılı idare yazısının başvuru sahibi tarafından 30.10.2007 tarihinde elden tebellüğ edildiği, ayrıca anılan yazının idare tarafından 27.10.2007 tarihinde posta ile de başvuru sahibine gönderildiği ve başvuru sahibine 02.11.2007 tarihinde tebliğ edildiği,

Bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 01.11.2007 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvuru üzerine ihale yetkilisince oluşturulan raportör heyetince hazırlanan raporda “Teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olan firma İlgi (d) itiraz yazısında "...Ayrıca şirketimizin 19.10.2007 tarihli savunma yazısında da görüleceği üzere idare tarafindan talep edildiği halde yine gereken ek belge ve yazıların verileceği bildirilmiştir,.." denilmektedir. 4734 Sayılı İhale Kanunu ve ilgili maddeleri uyarınca bu tür taahhüt yazısı değil, açıklayıcı, kanıtlayıcı belgelere dayalı açıklama sunması gerekmektedir Oysa ilgili yalnızca mevcut pozlar için Bayındırlık Birim Fiyat analizlerini getirmiştir. Özel Pozlara dair yapılmış analizlerin ekinde herhangi bir belge veya malzeme teminine ilişkin alınan fiyat teklifleri bulunmamaktadır. İşin Yıllara Sari İş olmasından dolayı alınmış olan teklifler ve geçerlilik süreleri önem arz etmektedir. Bu suretle Malzeme teminine ilişkin özel pozlu analizlerde belirtilen rakamlar komisyonumuzca gerçekçi bulunmamıştır.

 

İlgili teklifinin ekinde, ilgi (d) yazısında da dediği gibi Tip İdari Şartnamenin 7 3.2. nci maddesi uyarınca Personel (ekip) bulunduracağını zorunlu olarak taahhüt etmiştir. Ekipmana ilişkin ise Tip İdari Şartnamede aranmadığı için herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır. Oysa ki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38. maddesinin b bendi uyarınca Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar kapsamında değerlendirilen, ekip olarak bu işle çalıştıracağı hali hazırda bulanan personelinin varlığının belgelendirilmesi veya beyan ettiği gibi sahip olduğu ekipmana ilişkin, ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için kullanılacak araç ve makinelerin istekliye ait olduğunu gösterir fatura yada demirbaş veya amortisman deflerinde kayıtlı noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporunu vermesi maliyeti düşürücü etkenler olarak değerlendirilebilirdi. Ancak ekipmanla ilgili yalnızca beyanda bulunulmuştur,

 

Tip İdari Şartnamemizin 36. maddesinde belirtildiği üzere “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır” denilmektedir. Komisyonumuzca 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda yapılan Aşın Düşük Teklif Değerlendirmesi hesabı neticesinde bu firmanın vermiş olduğu teklif bedel, Sınır değerin altında kalmış, açıklamaları yukarıda belirtildiği sebeplerden yeterli bulunmamış ve Teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır.” hususları belirtilerek anılan rapor doğrultusunda başvurunun reddedildiği, ayrıca 05.11.2007 tarih ve 2976 sayılı yazı ile ihale yetkilisi tarafından,

 

 “-Komisyonumuzca verilen kararın, Raportör Komisyonunca oluşturulan rapordaki tespitler doğrultusunda yerinde olması,

 

-Yıllara Sari İş olması, Stadyum Çevresinde güvenliğin sağlanması ve En önemlisi alanın, çamlık alanı olması sebebiyle bölgede olası yangına karşı alınacak tedbirlerden olan “mevcut ağaçlık alanın” koruma altına alınması, bu işin kapsamında olduğundan, ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması hususu tarafımca uygun bulunmuştur.”   

 

Hususları belirtilerek ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararı alındığı,

 

Şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar ile ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının 05.11.2007 tarih ve 2977 sayılı yazı ekinde başvuru sahibine 19.11.2007 tarihinde tebliğ edildiği ve idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmüne aykırı olarak  21.11.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiş olup, bu nedenle, yukarıda anılan mevzuat hükmü uyarınca idarece imzalanan söz konusu sözleşmenin hükümsüz olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının mevzuatın aradığı şekilde gerekçelendirilmediği ve somut olayda nasıl gerçekleştiğinin açıkça belirtilmediği tespit edildiğinden, idarenin ihale işlemlerine devam edilmesi yönündeki kararının gerekçesinin uygun olmadığı ve bu nedenle başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu değerlendirilmektedir. Ancak, karar gerekçelerinin yerinde olmadığı tespit edildiğinden ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararın 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde öngörülen koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı ve bu nedenle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılması gerekmekte ise de söz konusu ihalede sözleşmenin imzalanmış olduğu tespit edildiğinden ihale sürecine ilişkin olarak karar verilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı kısmının “(a) Yapım İşleri İhalelerinde:” başlığı altında  yer alan “4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde,

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ise, “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü,

Yer almaktadır.

Ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci ve 67 nci maddelerinde benzer hükümler bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı, 38 inci maddesinde ise, aşırı düşük tekliflerin, ihale komisyonlarınca önce tespit edileceği, daha sonra ise bunlar hakkında yazılı açıklama isteneceği ve değerlendirme yapılacağı öngörülmüş iken, uygulamada ihale komisyonlarınca Kanunun öngördüğü aşırı düşük teklif tespit çalışması hiç yapılmayarak ihale doğrudan en düşük teklif sahibine bırakılmakta veya  aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme çalışmaları komisyonlar tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntılar hakkında yazılı açıklama istenmeden veyahut yazılı açıklama istenmiş olsa dahi, Kanunun öngördüğü, “Yapım yönteminin ekonomik olması”, “Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar” ile “Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü” hususlarında her hangi bir değerlendirme yapılmaksızın ihalelerin sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir.

Bu şekildeki uygulamaların önüne geçilebilmesi için aşırı düşük teklifin tespitinde ve değerlendirilmesinde esas alınacak bazı kıstasların getirilmesine gerek görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında;

“Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.”

Düzenlemesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı idarelerin sadece Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca istenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulan belgelerin değerlendirilmesi yoluyla Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yaptıkları görülmüştür.

Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. Bu belgeler Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını, sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyecek ve bu maddeye aykırı olacaktır. Bu nedenle, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil)  tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.” düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu düzenlemede, idarelerce aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında teklifi aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceği, bileşenlerin teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntıların ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiği belirtilmiş olup, bunlar dışında belgelere dayalı her hangi bir açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde bunların aşırı düşük teklif sorgulama yazısında ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. İdare tarafından başvuru sahibine tebliğ edilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısının ve başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak sunulmuş olan açıklamaların, yukarıda anılan mevzuat hükmü doğrultusunda incelenmesi neticesinde, idarece başvuru sahibine tebliğ edilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında genel bir ifade ile 4734 sayılı Kanunun 37 inci ve 38 inci maddelerine atıfta bulunularak teklife ilişkin ayrıntıların istendiği, ancak teklife ilişkin hangi ayrıntıların belgelere dayalı olarak açıklanmasının istendiği hususlarının açıkça belirtilmediği, başvuru sahibi istekli tarafından ise aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta teklifi oluşturan bileşenlere ilişkin olarak ilgili analizlerin sunulmuş olduğu, bu doğrultuda, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunmuş olduğu açıklamaların ihale komisyon kararında belirtilen gerekçelerle idare tarafından uygun görülmeyerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (c) ve (ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu işin, idare tarafından düzenlenen “Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form”da belirtilen “Düzenleme yapılacak alanın ağaçlarla kaplı olması ve ağaçların tamamının rölevesi alınamadığından (Düzensiz bozuk koru) nedeniyle yürüyüş yolları ile ilgili kesin metraj çıkarılamamaktadır. Zira herhangi bir ağaç kesimine izin verilmeyecektir. Yürüyüş yolları üzerinde ağaç olmayacak olması yürüyüş yollarının güzergahında değişim gösterebileceğinden bu yönde bir karar alınmıştır.” gerekçesi ve sözleşme tasarısının 6 ncı maddesinde yer alan “Bu sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ……….-YTL  bedel üzerinden akdedilmiştir.” düzenlemesi doğrultusunda, birim fiyat teklif almak suretiyle ihaleye çıkarıldığı, ancak idare tarafından düzenleme yapılacak alanda bulunan ağaçların kesilmelerine izin verilmeyeceği belirtildiğinden, yerlerinde sabit bulunan ağaçların rölevelerinin alınarak uygulama projesinin hazırlanması olanağının bulunduğu tespit edilmiş olup, idare tarafından uygulama projesi hazırlanmaksızın ön proje ile ihaleye çıkılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı ve bu hususun ihalenin iptalini gerektirdiği anlaşılmıştır.

 

2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.

 

Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, iş deneyim belgesi olarak şirket müdürü ve ortağı Tuncay Efe’ye ait 25.06.1999 tarihli mezuniyet belgesinin sunulmuş olduğu görülmüş olup, tüzel kişiliği haiz olan başvuru sahibi firma tarafından iş deneyim belgesi olarak sunulan mezuniyet belgesinin idare tarafından geçerli bir iş deneyim belgesi olarak kabul edilmesinde yukarıda anılan mevzuat hükmüne uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul