İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4185
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :12
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4185
Şikayetçi:
 Kadir KAYAN İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bulv. 3 Nolu Cad. Bayel İş Merkezi B Blok Kat:3 No:302 Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 202. Şube Müdürlüğü Fevzi Çakmak Bulvarı Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34183
Başvuruya konu ihale:
 2007/97740 İKN|li “Gaziantep-Nizip Sekili Kasabası Bağ, Oluk ve Alikaya (Alipınarı) Deresi Taşkın Koruma İnşaatı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 06.0982.G023/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 202. Şube Müdürlüğünce 31.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Gaziantep-Nizip Sekili Kasabası Bağ, Oluk ve Alikaya (Alipınarı) Deresi Taşkın Koruma İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Kadir KAYAN’ın 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  22.11.2007 tarih ve 34183 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede teklifinin aşırı düşük bulunarak açıklama talebinde bulunulduğu, teklif savunmasını zamanında idareye vermiş olmasına karşın, idarece  teklif mektubundaki bedel ile hesap cetveli arasında fark olduğu ve alt yükleniciye ilişkin açıklamasının uygun görülmediği gerekçeleriyle aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmayarak değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

 Teklif mektubundaki bedel ile hesap cetveli arasındaki farkın ihale oturumunda kendisine tebliğ edilmemesinin ve daha sonra bu farka ilişkin aritmetik hata düzeltmesi yapılmayarak bu hususun şikayet aşamasında gündeme getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, alt yüklenici ile sözleşme devri ya da iş akdi yapma niyetinin olmadığı, aksine imalatların ekonomik ve özgünlük kurallarını referans alarak yapı araçları taahhütnamesindeki araçları kiralama yoluna gideceği ve alt yüklenici açıklamasında bunu beyan ettiği ancak, idarece bu hususun yanlış anlaşıldığı, ayrıca idarenin açıklama talebine ve şikayet başvurusuna farklı cevaplar verdiği, böylece idarenin bu ihalede şeffaflık, rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini ihlal ettiği,

 

 İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

DSİ 202. Şube Müdürlüğü tarafından “Gaziantep-Nizip Sekili Kasabası Bağ, Oluk ve Alikaya (Alipınarı) Deresi Taşkın Koruma İnşaatı” işi, açık ihale usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 31.08.2007 tarihinde yapılan ihaleye 12 istekli katılmış ve  01.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile  ihale Ali Peri İnş. Tah. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında; ihale komisyonu tarafından Alper ÇELİK ve Piramit Yapı-Doğan Duran, teklif ekinde verilmesi zorunlu olan analizleri sunmadığı gerekçesiyle, Hanifi KEKEÇ ise  geçici teminatı ve analizleri sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış,  geçerli dokuz teklif arasında aşırı düşük teklif hesabı yapılarak, Dalar İnş. Tah. ve Tic. Ltd. Şti., Ersin İnş. Tah. Nak. Mad. Met. Ür. Gıd. Teks. Tek. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kadir KAYAN’ın tekliflerinin, aşırı düşük teklif  sınır değerinin altında kaldığı tespit edilmiş ve  12.09.2007 tarihli komisyon kararı ile  her üç istekliden de 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifleriyle ilgili olarak; 

 

1) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin nasıl olacağı,  

 

2) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşulların nasıl olacağı,  

 

3) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hakkında idari şartnamenin diğer hususlar başlığı altında yapılan açıklamalara uygun olarak yazılı cevap verilerek, ihale dosyalarında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde verilen bilgilere ilave belgelerin sunulması talep edilmiştir.

 

İdari şartnamenin diğer hususlar başlığı altında; “İsteklilerin teklifleri ekinde teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analiz ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vermeleri zorunludur. İsteklilerin teklifleri ekinde teklif bedellerini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vermeleri zorunludur.” düzenlemesi öngörülmüştür.

 

            Başvuru sahibi tarafından, aşırı düşük teklif açıklamasında imalat sürecinde bir inşaat mühendisi ve topograf ile birlikte çalışacağı böylece işi şartnameye uygun yapabileceği, işin yapılacağı bölgede daha önce çeşitli iş gruplarında çalıştığından bölgenin arazi yapısı ve malzemelerin ucuza temin edilmesi hususunda avantajlı olduğu, iş makineleri konusunda bir firma ile ön protokol sözleşmesi yaptığı, bu hususun da kendisi açısından avantajlı koşul olduğu ve ekip olarak ihale konusu işe hazırlıklı oldukları hususlarına yer verilmiş ve belge olarak birim fiyat analizleri, inşaat demiri ile siyah çimentoya ilişkin proforma fatura ve 27.08.2007 tarihli taşeron sözleşmesi ile bu sözleşme eki iş makineleri ve araçların ruhsat fotokopileri sunulmuştur.

 

            İhale komisyonunun 01.12.2007 tarihli kesinleşen ihale kararında; başvuru sahibinin  aşırı düşük teklif sorgulamasına ait açıklamasında işin imalat süreci, verilen hizmetin ve yapım yönteminin nasıl olacağı, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajların nasıl olacağı, teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hakkında ve idari şartnamenin diğer hususlar başlığı altındaki konularla ilgili yeterli açıklama yapmadığı ve analizi eksik yaptığı, ayrıca teklif mektubuna esas teşkil eden hesap cetvelinde isteklinin tespit ettiği bedel ile teklif mektubundaki bedel arasında büyük fiyat farkı olduğu gerekçesiyle açıklamasının kabul edilmediği belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin açıklanması talebine ilişkin ihale komisyonunun 09.10.2007 tarihli kararında ise; adı geçenin analizlerinin eksik olduğu, teklif mektubuna esas teşkil eden hesap cetvelinde tespit edilen bedel ile teklif edilen bedel arasında büyük fark bulunduğu, ihale ilanının 4.1.7 ve idari şartnamenin 19 uncu maddelerinde ihale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı koşulu getirilmiş olmasına karşın aşırı düşük teklif açıklamasında makineli hafriyat çalışmalarını taşeron firmaya yaptıracağına dair sözleşme sunmuş olması gerekçesiyle açıklamalarının yeterli bulunmadığı ifade edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin şikayet başvurusuna ilişkin 14.11.2007 tarihli idare kararında ise; savunma ekinde verilen analizlerin DSİ Genel Müdürlüğünün kabul ettiği analiz miktarları ile çeliştiği,  sunulan analiz kalemlerinde alt analiz hesapları yapılması gerekirken imalatın sadece adı yazılarak geçiştirildiği, imalatlarda malzemelerin hazırlanması, işçilik, yatay ve düşey taşımalar, ocak şantiye arası nakliyeler, yükleme boşaltmalar müteahhit karı ve genel giderler dahil olması gerekirken malzemelerin nasıl ve nereden temin edileceği, nakliye ve boşaltma bedellerinin analizlere yansıtılmadığı, kazı ve dere ıslahı için taşeron sözleşmesi yapıldığı ve aşırı düşük sorgulamasında zorunlu olan gider kalemlerinden sözleşme masrafı, karar pulu, damga vergisi, KİK payı, AII sigortası, teminat mektubu giderleri, hak ediş kesintisi, damga vergisi, SSK giderleri ve genel şantiye giderlerinin hesaplara yansıtılmadığı, böylece  yetersiz ve belgelendirilmeyen açıklamaların kabul edilmediği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif mektubundaki bedel ile hesap cetveli arasındaki farkın ihale oturumunda kendisine tebliğ edilmemesinin ve daha sonra bu farka ilişkin aritmetik hata düzeltmesi yapılmayarak bu hususun şikayet aşamasında gündeme getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmişse de;

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin son fıkrasında; “En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü yer almıştır.

 

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere aritmetik hatalar, teklif birim fiyat alınmak suretiyle yapılan ihalelerde  teklif mektubu eki cetvellerde mümkün olup, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde mümkün bulunmamaktadır. Bu konudaki idare işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından alt yüklenici ile sözleşme devri ya da iş akdi yapma niyetinin olmadığı, aksine imalatların ekonomik ve özgünlük kurallarını referans alarak yapı araçları taahhütnamesindeki araçları kiralama yoluna gideceği ve alt yüklenici açıklamasında bunu beyan ettiği ancak, idarece bu hususun yanlış anlaşıldığı iddia edilmiş ise de; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde sunmuş olduğu 27.08.2007 tarihli taşeron sözleşmesinin içeriği incelendiğinde kazı ve dere ıslahı işlerinin yapılmasına yönelik alt yüklenici sözleşmesi niteliğinde olduğu, sadece yapı araçlarını kiralamayı içermediği görülmüştür. İhale ilanının 4.1.7 ve idari şartnamenin 19 uncu maddelerinde ihale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı koşulu getirilmiş olduğundan idarenin bu konuda yapmış olduğu değerlendirmede mevzuata aykırı bir yön bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından idarenin açıklama talebine ve şikayet başvurusuna farklı cevaplar verdiği iddia edilmişse de, idarenin açıklama talebine ilişkin 09.10.2007 tarihli kararında genel bir açıklama yapıldığı, şikayet başvurusuna ilişkin 14.11.2007 tarihli idare kararında ise kararın gerekçelerini daha ayrıntılı bir şekilde açıklamış olduğu, açıklamalarda farklılık olmasına karşın  ortak olan gerekçelere dayanıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin özellikte teklif mektubu ekinde sunmuş olduğu hesap cetvelinde aritmetik hatalar bulunması, hesap cetvelinde tespit edilen bedel ile teklif ettiği bedel arasında büyük fark olması ve aşrı düşük teklif açıklamasında alt yüklenici sözleşmesine dayanması dikkate alındığında sonuç olarak  idarenin işleminde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin şikayetinin  yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) İhale komisyonu yönünden yapılan incelemede;

 

            İhale komisyonunun ziraat mühendisi başkan ile inşaat mühendisi, ziraat yüksek mühendisi, inşaat yüksek teknisyeni ve inşaat teknikeri dört üye olmak üzere beş kişiden oluştuğu görülmüştür.

 

            4743 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde; “İhale yetkilisi, bir başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe ve mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, ihale komisyonunda  muhasebe ve mali işlerden sorumlu bir personelin yer almadığı, böylece ihale komisyonunun Kanuna uygun bir şekilde oluşturulmadığı görülmüştür. İhale komisyonun, Kanuna uygun bir şekilde oluşturulmaması ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

             2) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

              İdari şartnamenin 25 inci maddesinde tekliflerin geçerlik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olması gerektiği düzenlenmiş olmasına karşın ihale ilanının 10 uncu maddesinde  tekliflerin geçerlik süresi 120 takvim günü olarak belirlenmiştir.

 

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 inci maddesinde; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almıştır.    

 

Belirtilen hüküm uyarınca ihale ilanının ihale dokümanına uygun olması gerekmekte olup, aksine yapılan idare işleminde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

3) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

             a) Akçan Emlak İnş. Sos. Hiz. Tur. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 11.03.2004 tarihli Diyarbakır çevre yollarında sanat yapıları, drenaj, trotuar ve orta refüj tanzimi işine ilişkin  iş deneyim  (yüklenici-iş bitirme) belgesinin tamamının benzer iş kapsamında olmadığı anlaşıldığından idare tarafından belgeye ilişkin olarak açıklayıcı ek bilgi ve belge istenilmeden belgenin değerlendirmeye alınmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

             b) Ersin İnş. Tah. Nak. Mad. Met. Ür. Gıd. Teks. Tek. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim (alt yüklenici-iş bitirme) belgesinin standart forma (KİK034.0/Y) uygun  olarak düzenlenmediği, esas işin sözleşme tarihini taşımadığı, bu bilgilerle belge tutarının yeterli olup olmadığının anlaşılamadığı görülmüştür. İdare tarafından belgeye ilişkin olarak açıklayıcı ek bilgi ve belge istenilmeden belgenin değerlendirmeye  alınması mevzuata uygun bulunmamaktadır.

 

  c) Artaş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ve İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan iş bitirme belgesinin  standart forma uygun olmadığı anlaşılmıştır. 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 01/01/2003 tarihinden önce alınmış belgeler” başlıklı 58 inci maddesinde; 01/01/2003 tarihinden önce veya sonra alınmış müteahhitlik karneleri bu tarihten sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılamaz ve değerlendirilemezler.

 

Bu tarihten önce alınan iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri ise, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde, ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılabilir ve bu Yönetmelikte belirlendiği şekilde değerlendirilmeye tabi tutulur.

 

Söz konusu belgelerin uygulanan yapı tekniği, iş ortaklıklarında ortaklık oranı, belge tutarının ihale indirimi düşülmeden hesaplanmış olması gibi eksik bilgiler taşıması halinde, konunun belgeyi düzenleyecek merciden alınacak ilave resmi yazılarla tevsik edilmesi kaydıyla, bu belgeler, ihale komisyonlarınca gerekli değerlendirmeler ve hesaplamalar yapılarak iş deneyiminin değerlendirmesinde kabul edilir.” hükmü yer almıştır.

 

İdarece anılan madde hükmüne uygun olarak tevsik edici ilave  belgeler aranmaksızın  belgenin geçerli sayılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,    

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul