İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4252
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :104
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4252
Şikayetçi:
 Selfa Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Geotem Jeoteknik Müh. Müş. Ltd. Şti Ortak Girişimi, 5760/1 Sokak No:6/1 Karabağlar İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37882
Başvuruya konu ihale:
 2007/98826 İhale Kayıt Numaralı “Anadolu Caddesi Altınyol (Büyükçiğli Kavşağı Alt Geçidi Yaptırılması İşi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2007 tarih ve 06.10.39.0187/2007-64 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü tarafından 11.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Anadolu Caddesi Altınyol (büyükçiğli Kavşağı Alt Geçidi Yaptırılması İşi)” ihalesine ilişkin olarak Selfa Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Geotem Jeoteknik Müh. Müş. Ltd. Şti Ortak Girişimi’nin 19.12.2007 tarih ve 37882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece tekliflerinin, iş ortaklığının ortaklarından Selfa Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2004 yılına ait iş hacmine ilişkin belgelerin sunulmadığı, teklif dosyasında yer alan 8 adet analizdeki iş kalemlerine ait miktarların değiştirilmiş olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

İdareye yaptıkları şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta, iş hacmine ilişkin eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabileceği, ancak analizlerdeki değişiklik nedeni ile bu eksikliğin tamamlatılamayacağının bildirildiği, dolayısıyla idarece değerlendirme dışı bırakılmalarına ilişkin gerekçelerin bire indirildiği, kaldı ki iş ortaklığının her iki ortağının da son üç yıla ilişkin bilançolarının teklif dosyası kapsamında sunulduğu,

 

2) 4334 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca idarelerin net olmayan hususlarla ilgili açıklama isteyebileceği belirtilmesine rağmen, idarece analizlerdeki değişiklik hakkında hiçbir açıklama istenmediği, idareye sundukları teklif fiyatın tek olduğu ve değiştirilmediği, analizlerdeki değişikliğin ise sadece bazı kalemlerdeki miktarlara ilişkin olduğu, ancak teklif fiyatlarının aynı olduğu,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi gereği, anahtar teslimi götürü bedel işlerde önemli olanın idarenin tespit ettiği yapım şartlarına uygun analizlerin sunulması olduğu, sundukları analizlerinde idarenin yapım şartlarına uygun olduğu, yaptıkları değişikliklerin nedeninin de bu olduğu, zira idarenin analizlerinde teknik açıdan yanlışlıklar olduğu, analizlerde yaptıkları değişikliklerin idarenin yapım şartlarını gerçekleştirmek amacını taşıdığı, idarece açıklama istenseydi bu hususun ayrıntılı olarak açıklanacağı, kaldı ki Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereği isteklilerce sunulan analizlerin idarece tespit edilen analizlerle birebir aynı olmasının beklenemeyeceği, bu nedenle ihale kararının iptal edilerek ihalenin üzerlerine bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine ortak girişim adına başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise; “İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması koşulları aranır.” hükmüne yer verilmiştir.

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kanun ve ilgili mevzuat  hükümlerine aykırılık iddialarının  somut ve ciddi nitelikte olması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin  22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından  iddiaların incelenmesine geçilmesi gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul