• Karar No: 2007/UY.Z-4253
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :106
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4253
Şikayetçi:
 Yoğurtçuoğlu İnşaat Restorasyon Turz. Taş. San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Cad. No:20/A Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Bilimler Akademisi, Piyade Sokak No:27 06550 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38234
Başvuruya konu ihale:
 2007/161073 İhale Kayıt Numaralı “Rabi Medrese Restorasyonu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2007 tarih ve 06.10.46.0176/2007-83 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/161073 İhale Kayıt Numaralı “Rabi Medrese Restorasyonu” ihalesine ilişkin olarak Yoğurtçuoğlu  İnşaat Restorasyon Turz. Taş. San. Tic. Ltd. Şti’nin 25.12.2007 tarih ve 38234 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; en düşük teklifi sundukları şikayete konu ihalede tekliflerinin aşırı düşük olarak belirlendiği, maliyet bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama talep eden yazının şirkete faks yolu ile gönderildiği ve açıklamaların hazırlanması için 1 gün süre tanındığı, bu kısa süre zarfında açıklamaları hazırlayarak idareye sundukları halde, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin daha yüksek bedel teklif eden başka bir istekli üzerine bırakıldığının bildirildiği, idareden tekliflerinin uygun görülmeme nedenlerine dair açıklama talep etmeleri üzerine verilen cevap yazısında, “teklif mektubunda birim fiyat analizi cetvellerinin sunulmamış olması” şeklinde gerekçe belirtildiği oysa ki, ihale şartnamesinde teklif mektubu ile birlikte birim fiyat cetvellerinin verilmesinin istenmediği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale dokümanı ile çeliştiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendinde;“21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin son bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendine ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendinde yer alan istisna kapsamında gerçekleştirildiği, idareden alınan faks iletisinden ihale konusunun tescilli kültür varlığı olduğunu  ve ihalenin “Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlamlaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri İle Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik” kapsamında yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçe ve eklerinin birer örneğinin Başbakanlığa gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul