• Karar No: 2007/UY.Z-4263
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :10
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4263
Şikayetçi:
 Profil İnşaat Nak. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti, Yapıcı İş Merkezi D Blok No:104 Selçuklu KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi,Tuzcular Mahallesi Balıkpazarı Sok.No:3 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.11.2007 / 34511
Başvuruya konu ihale:
 2007/131764 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Gazipaşa Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.12.2007 tarih ve 06.0986.G020/2007-48 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’nce 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Antalya Gazipaşa Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Profil  İnşaat Nak. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 12.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.11.2007 tarih ve 34511 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede idari şartname ve ilanda yer alan anahtar teknik personellere ait oda kayıt belgesi, oda tescil belgesi, maaş bordrosu ve SSK prim cetveli teklif ekinde sunulduğu,  ancak; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde diploma istenilmemesine rağmen işe ait ilanın 4.3.2 nci maddesinde yapılan düzenlemede anahtar teknik personellere ait diplomada istenildiği, ayrıca oda kayıt belgesinde diplomaya ait tüm bilgilerin zaten mevcut olduğu, dolayısıyla idarece anahtar teknik personellere ait teklif ekinde diploma sunulmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir” hükmü,

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “Anahtar personelin en az beş yıl deneyimli İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi olması, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması gerekmektedir.Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise; ilgili adına prim ödediğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi,

 

İhale ilanının 4.3.2 maddesinde ise; “….. personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şarttır. İlgilinin diploması, meslek odası üye kayıt belgesi ile isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir…..” düzenlemesi yer almaktadır.   

 

İdarece idari şartname ve ilanda; en az 5 yıl deneyimli 1 adet inşaat mühendisi, 1 adet elektrik mühendisi, 1 adet makine mühendisi anahtar teknik personel istenilmektedir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; başvuru sahibi tarafından teklif ekinde idari şartname ve ilanın anılan maddelerinde yer alan anahtar teknik personellere ait meslek odası kayıt belgeleri ile SSK pirimi ödendiğine dair belgelerin teklif ekinde idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin ilanda ilgilinin diplomasının meslek odası kayıt belgesiyle tevsik edileceği belirtilmiş, dolayısıyla ihale ilanında ilgilinin diplomasının istenmiş olduğuna dair bir hususa yer verilmediği anlaşılmıştır. Ayrıca, ihale dokümanının bir parçası olan idari şartnamenin, 7.3.2 nci maddesinde, anahtar teknik personele ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun düzenleme yapıldığı görüldüğünden, başvuru sahibinin anahtar teknik personellere ait diplomaları sunmamış olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı olduğundan, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali ile  bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul