En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4264
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :14
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4264
Şikayetçi:
 Özgür ORAKÇI, Anadolu Mah. Kader Sok. No:7/A Yıldırım/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Görükle Belediye Başkanlığı,Nilüfer/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37603
Başvuruya konu ihale:
 2007/160793 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif İmar Yolları Açılması Alttemel-Temel Malzeme İle Dolgusunun Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2007 tarih ve 06.10.34.0194/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Görükle Belediyesi Başkanlığı’nca 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif İmar Yolları Açılması Alttemel-Temel Malzeme İle Dolgusunun Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özgür ORAKÇI’nın 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37603 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklifleri kapsamında bilanço ve iş hacmini gösteren belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle başvuru konusu ihalede değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa ki ihale ilanında istenen söz konusu belgelere ihale dokümanında yer verilmediği, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” şeklindeki hükmüne aykırılık teşkil ettiği ve ihalenin iptalini gerektirdiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

  Aynı şekilde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında,

 

“İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

 İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

19.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.2.2. maddesinde, bilanço ve eşdeğer belgelerin, 4.2.3. maddesinde ise, iş hacmini gösteren belgelerin ekonomik ve mali  yeterlik kriteri olarak istenildiği; ancak ihale dokümanı incelendiğinde, söz konusu kriterlere ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede, ihale ilanında ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen hususlara idari şartnamede yer verilmeyerek yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edildiği, öte yandan, ihale ilanı ile doküman arasındaki bu uyumsuzluğun tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesini engellediği anlaşılmıştır. 

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            c) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan kurallara aykırılık yönünden yapılan incelemede,

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde, “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, yapım işlerinde esas olan uygulama projesi ile ihaleye çıkılması olup, istisnai olarak ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilmektedir. İstekli olabileceklere verilen ihale dokümanı içerisinde  belirlenen teklif türüne uygun olarak işin projesinin bulunması gerekmektedir. Buna göre, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, istekli olabileceklere verilen ihale dokümanı içerisinde işin projesinin bulunmadığı, yalnızca teknik şartnamenin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yapım işleri ihalelerinde idarelerce uyulması zorunlu hususlar” başlıklı 5 inci maddesinin (g) bendinde; “Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmaması gerekçesiyle teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılması durumunda bu duruma ilişkin açıklayıcı bilgi ve kanıtlayıcı belgeler; işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etüdü gerektirmesi gerekçesiyle teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılmasına karar verilen ihalelerde ise, gerekli arazi ve zemin etütlerinin ihaleden önce yapılamama nedenleri, “Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form”da (Standart Form KİK001.2/Y) belirtilir.” hükmüne yer verilmiş olmasına rağmen, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılması hususuna ilişkin söz konusu belgeye yer verilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul