İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4265
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :15
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4265
Şikayetçi:
 Turgut İnşaat ve Ticaret-Mehmet Turgut Erdoğan, Osmanağa Mah. Gaziosmanpaşa Sok. Aslan Apt. No:14/2-2 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Çiftlikköy Belediyesi, Yalova-İzmit Karayolu Üzeri No:90 Çiftlikköy/YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 36967
Başvuruya konu ihale:
 2007/148270 İhale Kayıt Numaralı “İlçemizin (Çiftlikköy) Mh. Mahallelerine Beton Parke Yol ve Tretuvar Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 06.10.25.0194/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çiftlikköy Belediyesi’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlçemizin (Çiftlikköy) Mh. Mahallelerine Beton Parke Yol ve Tretuvar Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Turgut İnşaat ve Ticaret-Mehmet Turgut Erdoğan’ın 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.12.2007 tarih ve 36967 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; isteklilerce teklif edilen fiyatların yaklaşık maliyeti aştığı ve idarece yaklaşık 7 ay önce gerçekleştirilen benzer nitelikteki ihale ile kıyaslandığında başvuru konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin çok yüksek oluştuğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir” hükmü gereği inceleme iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; “… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, 05.11.2007 tarihli komisyon kararı ile başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ancak ihale yetkilisi tarafından, verilen bütün tekliflerin yaklaşık maliyetten yüksek olması ve idarelerince yaklaşık 7 ay önce yapılan benzer nitelikteki ihalede gerçekleşen ekonomik açıdan en avantajlı teklifle kıyaslandığında başvuru konusu ihaledeki ekonomik açıdan en avantajlı teklifin çok yüksek olduğu şeklindeki gerekçeyle 05.11.2007 tarihinde ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İhale yetkilisince ihalenin iptaline ilişkin tesis edilen işlemde yukarıda anılan mevzuat hükmüne aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul