İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4284
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :75
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4284
Şikayetçi:
 Hayati AYIK Hacı Ahmet Baba Mahallesi Selçuklu Yapı Koop. 6 Blok 9 K.5 Merkez ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Yeni Karpuzlu Belediye Başkanlığı,Yeni Karpuzlu Kasabası İpsala / EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7745
Başvuruya konu ihale:
 2007/15265 İhale Kayıt Numaralı “Arıtma Tesisi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 06.01.63.0026/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yeni Karpuzlu Belediye Başkanlığı’nca 22.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Arıtma Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hayati AYIK’ın 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  19.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2007 tarih ve 7745 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Şikayet dilekçesinde özetle; Çevre Mühendisliğinin atıksu arıtma tesisleri konusunda uzman meslek olmasına karşın, Yeni Karpuzlu Belediye Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan “Arıtma Tesisi Yapım İşi” ihalesine ait ilanın 4.3.2 nci maddesinde Çevre Mühendisinin Anahtar Teknik Personel ve/veya Teknik Personel olarak istenmediği ve 4.4 üncü maddesinde; “…benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği dir.” denildiği, bu nedenle söz konusu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinin 2 nci paragrafına ve Çevre ve Orman Bakanlığının 29 Nisan 2005 tarih ve 2005/5 nolu Genelgesinin (C), (E), (F) maddelerine ve Kamu İhale Kurulunun 2007/UY.Z-446 nolu Kararında belirtilen ilkelere aykırı olduğu ve 2007/17175, 2007/17172, 2006/192345, 2006/170297, 2005/22141 ve 2005/25498 İhale Kayıt Numaralı ihalelerin anılan ihaleye emsal olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından ihale dokümanı satın alınmadığı ve idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı halde, 12.03.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi üzerine, başvurusunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 inci maddesi uyarınca incelenmesi sonucunda, 19.03.2007 tarih 2007/AK.Y-163.1 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararıyla “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan İdareye gönderilmesine,” karar verildiğinden, başvuru sahibinin iddiaları iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

Anılan Kurul Kararı uyarınca, başvuru dilekçesinde yer alan iddialara ilişkin idarenin görüşü ile birlikte ihale dokümanının idarenin 25.12.2007 tarihli yazısı ekinde gönderilmesi üzerine, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde, “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz. Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır. Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur...” hükmü ile,

           

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin 6 ncı paragrafında; “Aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendis ve mimarların ihale konusu işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ilan ve idari şartnamede ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.” hükmüne yer verilmiştir.

           

Anılan hükümler uyarınca, yapım işleri ihalelerinde hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının işin niteliğine göre ihtiyaç duyulan görev alanlarında alınan akademik eğitime bağlı olarak idarece belirlenmesi gerekmektedir.

 

Yeni Karpuzlu Belediye Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan “Arıtma Tesisi Yapım İşi” ihalesine ait ilanın 4.3.2 nci maddesinde Anahtar Teknik Personel ve/veya Teknik Personel olarak Çevre Mühendisi istenmemiş olup 4.4 üncü maddesinde; “…ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği dir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından dilekçesinde, Çevre Mühendisliğinin atıksu arıtma tesisleri konusunda uzman meslek olması nedeniyle, başvuru konusu ihalede anahtar teknik personel olarak istenmesi, ayrıca ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü olarak Çevre Mühendisliğinin de belirlenmesi gerektiği iddia edilerek, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve Çevre ve Orman Bakanlığının 29 Nisan 2005 tarih ve 2005/5 nolu Genelgesinin (C), (E), (F) maddeleri ile 2007/17175, 2007/17172, 2006/192345, 2006/170297, 2005/22141 ve 2005/25498 İhale Kayıt Numaralı ihaleler iddiasına dayanak olarak gösterilmekle birlikte;

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmünün,  ihaleye katılım koşullarına ilişkin isteklilerde aranacak şartları belirlemeye yönelik olmayıp, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin hazırlanmasında uyulacak esasları belirlediği,

 

Çevre ve Orman Bakanlığının 29 Nisan 2005 tarih ve 2005/5 nolu Genelgesinin, konusu atıksu arıtma tesislerinin proje onaylarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup, anılan Genelgenin (C), (E), (F) maddelerinde atıksu arıtma tesisi projelerinin hazırlanmasında en az 1 çevre mühendisinin bulunması gerektiğinin belirtilmesine karşın, söz konusu tesislerin ihalelerine veya inşasına ilişkin düzenlemeler içermediği gibi, incelenen ihalenin konusu proje hazırlama işi olmadığından anılan Genelgenin kapsamında bulunmadığı,

 

İddia konusu 2007/17175, 2007/17172 İhale Kayıt Numaralı yapım işlerinin İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen “Müteferrik (Avrupa Yakasındaki Köylerde) 28 Adet Atıksu Arıtma Tesisi (İnşaat, Elektrik ve Mekanik İşler Dahil) ve Kanalizasyon Bağlantılarının Yapımı” işi olduğu, söz konusu işlerde hem anahtar teknik personel olarak hem de teknik personel olarak çevre mühendisi istenmesinin yanında ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü olarak inşaat, çevre ve makine mühendisliğinin belirlendiği,

 

İddia konusu 2006/192345 İhale Kayıt Numaralı yapım işinin İZSU Genel Müdürlüğü tarafından anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen, atıksu arıtma tesisi ikmal inşaatı, işletmeye alınması ve eğitim işleri olduğu, söz konusu işte anahtar teknik personel istenmemekle birlikte, teknik personel olarak yalnızca işletmeye alma ve eğitim dönemi için çevre mühendisi istendiği, benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü olarak ise inşaat veya çevre mühendisliğinin belirlendiği,

 

İddia konusu 2006/170297 İhale Kayıt Numaralı yapım işinin Göltürkbükü Belediyesi  tarafından anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen, “Atıksu Arıtma Tesisinin 1 İnci Etap İnşaat, Elektrik, Mekanik İle 1700 Metre İsale ve 1000 Metre Deşarj Hattı” işi olduğu, söz konusu işte anahtar teknik personel istenmemekle birlikte, teknik personel olarak yalnızca işletme mühendisi pozisyonunda çevre mühendisi istendiği, benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü olarak ise inşaat veya çevre mühendisliğinin belirlendiği,

 

İddia konusu 2005/22141 İhale Kayıt Numaralı yapım işinin Aydın Belediyesi  tarafından belli istekliler ihale arasında ihale usulü ile ihalesi yapılan, atıksu arıtma tesisi inşaatı, 12 ay boyunca deneme işletmesi ve eğitim işleri olduğu, söz konusu işte teknik personel olarak çevre mühendisi istenmemekle birlikte, anahtar teknik personel olarak çevre mühendisi istendiği, benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü olarak ise inşaat, makine veya çevre mühendisliğinin belirlendiği,

 

İddia konusu 2005/25498 İhale Kayıt Numaralı yapım işinin Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği tarafından tarafından anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen, “100 Lt./Sn. Kapasitede Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması” işi olduğu, söz konusu işte teknik personel olarak çevre mühendisi istenmemekle birlikte, anahtar teknik personel olarak çevre mühendisi istendiği, benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü olarak ise inşaat veya çevre mühendisliğinin belirlendiği,

 

İddia konusu Kamu İhale Kurulunun 2007/UY.Z-446 nolu Kararında; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın başvurusu üzerine İller Bankası Genel Müdürlüğünün “Hatay İli Merkez ve Samandağı  İlçelerine Bağlı Köy İçi Yollarının Yapımı” ihalesinde anahtar teknik personel olarak 1 adet kimya mühendisi ve 1 adet endüstri mühendisi istenmesinin, ihale ile yaptırılacak işin Hatay’da köy içi yolların yapımı işi olduğu ve  yol yapımı işinin inşaat mühendisliğinin ilgi alanında olduğu, Mühendislik Fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümlerinde bulunan “Ulaştırma Anabilim Dalı” içerisinde yollara ilişkin hususların tasarımı, inşası, bakım ve onarımı gibi hususlarda eğitim verildiği, idarece söz konusu işte yapılan anahtar teknik personel belirlemesinin doğrudan işe ve üretime yönelik değil ancak, inşaat aşamasında kullanılacak malzemeye yönelik olduğu, idarece bu personelin önemli ve gerekli olduğunun tespit edilmesi halinde, bu personelin teknik personel olarak istenebileceği, anahtar teknik personel istenip istenmemesinin idarenin takdirinde olmakla birlikte bu takdir yetkisinin kamu hizmetinin gerekleri ile sınırlı olduğu ve orantılı olması gerektiği, iddia konusu ihalede işin niteliği göz ardı edilerek anahtar teknik personelin “1 adet endüstri mühendisi ve 1 adet kimya mühendisi” olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığının belirtildiği,

 

            Anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin idarenin 19.03.2007 tarih ve 257 sayılı cevap yazısında; ihale konusu işin yapım işi olması, işin bünyesindeki imalatların % 80 inin inşaat işlerinden, geriye kalan % 20 lik imalatın ise sıhhi tesisat ile elektrik işlerinden oluşması nedeniyle ihale konusu işte çevre mühendisi istenmesini gerektirecek herhangi bir imalat pozu bulunmadığından, şikayetin reddine karar verildiği belirtilmiştir.

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Çevre Mühendisliği Bölümüne ilişkin lisans ders programı incelendiğinde, çevre mühendislerinin Statik ve Mukavemet, Atıksu Mühendisliği ve Arıtma Tesisi Tasarımı konularında birer ders aldıkları anlaşılmakla birlikte, söz konusu derslerin çevre mühendislerince alınmış olmasının, Çevre ve Orman Bakanlığının anılan Genelgesinde belirtildiği gibi söz konusu tesislerin projelendirilmesi aşamasında diğer meslek disiplinleri ile birlikte gerekli olduğunu gösterebileceği ancak, atıksu arıtma tesisi inşaatı işinin çevre mühendislerinin aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı olmadığına karar verilmiştir.

 

Bununla birlikte çevre mühendislerinin teknik personel olarak veya anahtar teknik personel istendiği ihalelerde arıtma tesislerinin işletmeye alınması ve personeline eğitim verilmesi işlerinin de ihale konusu işin kapsamında yer aldığı anlaşıldığından, bu hususun iş bazında işin niteliğine bağlı olarak idarelerce belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul