• Karar No: 2007/UY.Z-4285
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :98
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4285
Şikayetçi:
 H. Erdem YILDIZ, Atatürk Cad. 302. Sokak Nu:1/A ADIYAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü, Kadri Eroğan Caddesi Nu:10 63100 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38541
Başvuruya konu ihale:
 2007/179242 İhale Kayıt Numaralı “Adıyaman Kap Camii 2007 Yılı Restorasyonu (Onarımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 06.10.54.0176/2007-84 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/179242 İhale Kayıt Numaralı “Adıyaman Kap Camii 2007 Yılı Restorasyonu (Onarımı)” ihalesine ilişkin olarak H. Erdem YILDIZ’IN 27.12.2007 tarih ve 38541 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri, teklif zarfı kapsamında sunmuş oldukları iş deneyim belgesi üzerinde tarih ve sayı olmaması ve belgenin restorasyon işine ait olup olmadığı hususunda idarece tereddütte düşülmesi üzerine, kendilerinden ve belgeyi düzenleyen idareden bilgi istenildiği, belgeyi düzenleyen Adıyaman Valiliği tarafından söz konusu belgenin restorasyon yapım işine ait olduğu ifade edilerek, tarih ve sayının sehven unutulduğu bildirilmiş ve tarih ve sayı verilerek düzenlenen yeni iş deneyim belgesi ihaleyi yapan idareye sunulmuş olmasına karşın, ihale tarihi 21.11.2007, iş deneyim belgesinin ise düzeltilmiş halinde tarihinin 22.11.2007 olduğu dikkate alınarak, ihale yapıldığı tarihte iş deneyim belgesi bulunmadığı ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere verilen hesap cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin daha yüksek bedel teklif eden istekli üzerine bırakıldığı ve sözleşmenin imzalandığı iddia edilmektedir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendinde;“21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin son bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendine ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendinde yer alan istisna kapsamında gerçekleştirildiği, idareden alınan faks iletisinden ihale konusunun tescilli kültür varlığı olduğunu  ve ihalenin “Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlamlaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri İle Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik” kapsamında yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçe ve eklerinin birer örneğinin ilgisi nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul