İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4286
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :86
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4286
Şikayetçi:
 Mimar Sinan Turizm Temz. İnşaat Tic. Ltd. Şti. Yenişehir Çamlık KARABÜK
 İhaleyi yapan idare:
 Eflani Malmüdürlüğü Hükümet Konağı Eflani/ KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2007 / 35849
Başvuruya konu ihale:
 2007/174088 İhale Kayıt Numaralı “Eflani Hükümet Konağı Genel Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 06.1008.G023/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eflani Malmüdürlüğünce 13.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Eflani Hükümet Konağı Genel Onarımı ihalesine ilişkin olarak Mimar Sinan Turizm Temz. İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  04.12.2007 tarih ve 35849 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Mimar Sinan Turizm Temiz. İnşaat Tic. Ltd. Şti. -  Genç Ltd. Şti. iş ortaklığı adına, Tarım Müdürlüğü lojman onarım ve inşaat işi için düzenlenen 12.06.2007 tarihili iş bitirme belgesinin iptali için belgeyi düzenleyen Eskipazar Tarım İlçe Müdürlüğüne bildirim yapılmasına,

 

3) Mimar Sinan Turizm Temiz. İnşaat Tic. Ltd. Şti. -  Genç Ltd. Şti. iş ortaklığı adına, Karabük Cumayanı Sağlık Ocağına çevre düzenlemesi, istinat duvarı ve bakım onarım yapım işi  için düzenlenen 19.04.2007 tarihili iş bitirme belgesinin iptali için belgeyi düzenleyen Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne bildirim yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye 3 tane başvuru yapıldığı, tekliflerden bir tanesinin ihale komisyonu tarafından geçersiz sayıldığı, geçerli teklifler arasında en düşük teklifin firmalarına ait olduğu, ihale komisyonu tarafından  ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmalarına ait olduğunun açıklandığı ancak ihale yetkilisi tarafından, “Teklif edilen bedel yaklaşık maliyetin altında olsa da mevcut tekliflerden işin daha düşük bedelle yaptırılabileceği anlaşılacağından teklif edilen bedel yüksek bulunmuştur” gerekçesiyle ihalenin 19.11.2007 tarihinde iptal edildiği, ihaleye yeterli isteklinin katıldığı ve rekabet koşullarının oluştuğu bu nedenle iptal kararının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: 

 

13.11.2007 tarihinde gerçekleştirilen başvuru konusu ihaleye  3 isteklinin katıldığı, isteklilerden bir tanesinin teklifinin ihalede anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif verilmesi gerektiği halde birim fiyat teklif mektubu verdiği  gerekçesiyle geçersiz sayıldığı,  15.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren  Mimar Sinan Turizm Temiz. İnşaat Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Kemal GÜNEŞ olduğuna karar verildiği, ancak bu karar ihale yetkilisi tarafından  onaylanmayarak, “Teklif edilen bedel yaklaşık maliyetin altında olsa da mevcut tekliflerden işin daha düşük bedelle yaptırılabileceği anlaşılacağından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 32 nci maddesi uyarınca teklif edilen bedel yüksek bulunmuştur” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin geçerli olup olmadığına dair yapılan incelemede:

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde “İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %100 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından iki tane iş deneyim belgesi sunulduğu, Eskipazar Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından 12.06.2007 tarihinde düzenlenen iş bitirme belgesinde;  yüklenici ismi bölümünde iş ortaklığının bulunduğu, iş ortaklarının “Mimar Sinan Turizm Temz. İnşaat Tic. Ltd. Şti. ile  Genç Ltd. Şti.” olduğu, iş ortaklık oranlarının  % 45 nispetinde,  toplam sözleşme bedelinin 27.400 YTL ve belge tutarının da aynı miktar olduğunun belirtildiği,

 

 Başvuru sahibi tarafından sunulan diğer iş bitirme  belgesinin Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19.04.2007 tarihinde düzenlendiği, bu belgede de yüklenici ismi bölümünde iş ortaklığının bulunduğu, iş ortaklarının “Mimar Sinan Turizm Temiz. İnşaat Tic. Ltd. Şti. ile  Genç Ltd. Şti.” olduğu, iş ortaklık oranlarının  %45 nispetinde, toplam sözleşme bedelinin 13.900 YTL ve belge tutarının da aynı miktar olduğunun belirtildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Faks iletisiyle anılan kamu kuruluşlarından temin edilen her iki iş deneyim belgelerine esas 23.08.2006 ve 12.12.2006 tarihli sözleşmelerin ilgili bölümleri incelendiğinde sözleşmelerin sadece Mimar Sinan Turizm Temz. İnşaat Tic. Ltd. Şti. ile imzalandığı, iş ortaklığının mevcut olmadığı görülmüştür.  

 

Mimar Sinan Turizm Temz. İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklarından olan Mehmet Emin Bakır’ın aynı zamanda  Genç Ltd. Şti.’nin %45’ne ortak olduğu ise başvuru sahibinin teklifi ekinde sunduğu belgelerden anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı  54 üncü maddesine; “İş deneyim belgesi, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla, yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla kendi meslekleriyle ilgili denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, ilgisine göre 50 nci maddede belirtilen mercilerce verilir.

 

a) Yükleniciler:

 

1) Yurt içinde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yurt dışında kamu kuruluşlarına taahhüt edilen işler için;

 

İş bitirme belgesi; yurt içinde veya yurt dışında yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir.

 

İş durum belgesi; yurt içinde veya yurt dışında yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek, sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmını gerçekleştirmiş, ancak geçici kabulünü yaptırmamış yüklenicilere, ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir…” hükmü yer almıştır.

 

Söz konusu hüküm uyarınca iş bitirme belgelerinin yurt içinde veya yurt dışında yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere verileceği açıkça belirtilmiştir. İş deneyim belgelerine esas sözleşmelerin sadece başvuru sahibi ile akdedilmiş olmasına karşın, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin iş ortaklığı adına düzenlenmiş olması nedeniyle mevzuata uygun olarak düzenlenmediği dolayısıyla bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken mevzuata aykırı bir şekilde geçerli kabul edildiği anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgelerinde yer alan bilgilerin doğru olması halinde dahi ihalede isteklilerin benzer işlerle ilgili deneyimini  teklif bedelinin %100 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ile tevsik etmesi gerektiğinden, her iki iş deneyim belgesinin toplamının alınamayacağı, belgeler tek tek değerlendirildiğinde ise iş ortaklığı oranına göre teklif bedelinin %100’ünü karşılamadığı, dolayısıyla bu durumda iş deneyim belge tutarı yeterli olmadığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği açıktır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin geçersiz olduğu da dikkate alındığında başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından “Teklif edilen bedel yaklaşık maliyetin altında olsa da mevcut tekliflerden işin daha düşük bedelle yaptırılabileceği anlaşılacağından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 32 nci maddesi uyarınca teklif edilen bedel yüksek bulunmuştur” gerekçesiyle 19.11.2007 tarihinde iptal edilmesi  işleminde mevzuata aykırı bir yön bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Mimar Sinan Turizm Temiz. İnşaat Tic. Ltd. Şti. -  Genç Ltd. Şti. iş ortaklığı adına, Tarım Müdürlüğü lojman onarım ve inşaat işi için düzenlenen 12.06.2007 tarihili iş bitirme belgesinin iptali için belgeyi düzenleyen Eskipazar Tarım İlçe Müdürlüğüne bildirim yapılmasına,

 

3) Mimar Sinan Turizm Temiz. İnşaat Tic. Ltd. Şti. -  Genç Ltd. Şti. iş ortaklığı adına, Karabük Cumayanı Sağlık Ocağına çevre düzenlemesi, istinat duvarı ve bakım onarım yapım işi  için düzenlenen 19.04.2007 tarihili iş bitirme belgesinin iptali için belgeyi düzenleyen Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne bildirim yapılmasına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul