En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4287
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :105
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4287
Şikayetçi:
 Genel İnşaat Ltd. Şti., Cevizlidere Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. 18.Sok. No: 1/16 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü,Cumhuriyet Blv. No:144 35210 Alsancak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38228
Başvuruya konu ihale:
 2007/150960 İKN|li “Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 06.10.44.0075/2007-73 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 02.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak 25.12.2007 tarih ve 38228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye sundukları teklifin aşırı düşük teklif olarak kabul edildiği, aşırı düşük sorgulamasına verdikleri cevabın idarece yeterli görülmediğinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptıkları açıklamanın yeterli olduğu, sunmuş oldukları teklif ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifleri arasındaki farkın 58.104,00 YTL olduğu, bu farkın %2,5 olduğu, bu farkın kar marjı içinde ve işin maliyetini ve/veya genel giderlerini etkileyecek boyutta olmadığı, idarenin aşırı düşük sorgulamasına verdikleri açıklamaları Elektrik Kuvvetli Akım ve Elektrik Zayıf Akım Tesisatları kalemlerinde eksiklikler olduğu, sözleşme masrafları, sigorta giderleri, teminat masrafları ve vergi gibi masrafların teklifte dikkate alınmadığı şeklindeki değerlendirmelerinin yerinde olmadığı, ihalede tekliflerin birbirine çok yakın olduğu, komisyonun takdir yetkisini keyfi kullandığı ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Yapılan incelemede; idareden 27.12.2007 tarih ve 2735-17574 sayılı yazıyla istenen ihale süreci bilgi formundan başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği, kesinleşen ihale kararının 29.11.2007 tarihinde tebliğ edildiği, idareye 03.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 05.12.2007 tarihli şikayetin uygun bulunmadığına dair cevabın başvuru sahibine 10.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeye davet edilmediği ve henüz sözleşmenin imzalanmadığı hususları tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, söz konusu eksikliklerin itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmemesi halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği, hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği görüldüğünden anılan eksikliklerin giderilmesi amacıyla “www.ihale.gov.tr” adresinde yayımlandığı, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde söz konusu eksikliklerin giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, başvuru dilekçesi ve eklerindeki eksiklikler 15 günlük süre içerisinde giderilmemiş ise de Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

   İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

   Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul