• Karar No: 2007/UY.Z-462
  • Toplantı No: 2007/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/006
Gündem No :1
Karar Tarihi:06.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-462
Şikayetçi:
 Karacan İnşaat Tic. Nak. Turz. Ltd. Şti. V. Av.Fatma Tıraşoğlu Barbaros Cad. Köksal Apt. Kat.2 Daire. No:3/38 Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü,Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.12.2006 / 41398
Başvuruya konu ihale:
 2006/154124 İhale Kayıt Numaralı “Asya Yakası 7. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.01.2007 tarih ve 06.0807.0075/2006-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 16.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Asya Yakası 7. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Karacan İnşaat  Tic. Nak. Turz. Ltd. Şti’nin 15.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.12.2006 tarih ve 41398 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

01.02.2007 tarihinde İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca dinleme toplantısı yapılmış olup, bilahare taraflarca yapılan açıklamaların CD kayıtları ve sunulan diğer belgelerle birlikte  Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelenip gereği görüşüldü;

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;  İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 16.11.2006 tarihinde yapılan “Asya Yakası 7. Kısım Atıksu Kanalı Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” ihalesine ait ihale dokümanlarını 14.11.2006 tarihinde satın aldıkları, ancak idare tarafından kendilerine satılan CD’nin incelenmesi neticesinde, ihalesi yapılan işe ait kesin projelerinin bulunmadığı, ihale dokümanı kapsamında ıslahı yapılacak derelerle ilgili net bilgilerin bulunmadığı, bu durumda verilen tekliflerin doğruluğu ve gerçekliğinin tartışılır olduğu ve ihalenin güvenirliliğinin yara aldığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.         

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, ihale tarihinin 16.11.2006 olarak belirlendiği ve  başvuru sahibinin ihale dokümanını 14.11.2006 tarihinde satın almış olduğu tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan 15.11.2006 tarihli şikayet başvurusunda, satın alınan ihale dokümanı üzerinde yapılan incelemede, işe ait mahal listesinin bulunmadığı ve İnşaat İşleri Teknik Genel Şartnamesinde bulunan A1,3 maddesindeki “iş yerinin belirlenmesi”  maddesine gönderme yapılarak, bu sözleşme kapsamında yapılacak olan Kemerdere,  Küçüksu, Bekardere ve Çiftehavuzlar Derelerinde ıslah çalışması, Anadolu yakasında bulunan ıslahı yapılmış ama zamanla hasar görmüş derelerin rehabilatasyonu, Asya yakasındaki aciliyeti gereken derelerde ıslah çalışması yapılması , atıksu ve yağmur suyu şebeke hattı döşenmesi yapılacağının belirtildiği, ancak bu derelerin nerede olduğuna dair bir bilginin bulunmadığı, İstanbul’da ıslahı gereken bir çok dere bulunduğu ve bu derelerin birbirlerine olan uzaklıklarının onlarca kilometreyi bulduğu, bu bilgilerin bulunmaması nedeniyle sağlıklı bir teklif hazırlamanın mümkün olmadığı hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

            Söz konusu başvuruya cevaben idarece gönderilen 14.12.2006 tarihli nihai kararda, ihale dokümanında verilen kesin projelerde bu derelerin yerlerinin açık ve net olduğu, ihale konusu işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etüdleri  gerekmesi sebebiyle anahtar teslimi götürü bedel yapılamayacağından her bir iş kalemi için birim fiyat teklif almak suretiyle ihalenin yapıldığı belirtilmiştir.

 

            İdarece ihale işlem dosyası ekinde  gönderilen ihale dokümanına ilişkin CD incelendiğinde; “Kesin Projeler” başlığı altında proje kapsamında yer alan derelere ilişkin dosyaların bulunduğu, söz konusu dosyalar büyüklükleri bakımından irdelendiğinde; Bekardere (4,52 MB), Çiftehavuzlar (3,43MB), Kemerdere (37,7 MB), Küçüksu (19,3 MB) olduğu, dosya uzantısının ise autocad programı ile çalışılan “dwg.” olduğu ve söz konusu dosyalardaki haritalar incelendiğinde, dere güzergahlarının, kotlarının ve mevcut yerleşimin bina dış kontürlerinin bulunduğu ve halihazır harita detayında  olduğu görülmüştür.    

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesi ekinde Kuruma sunduğu ve idarece ihale dokümanı kapsamında kendisine verildiği anlaşılan CD  incelendiğinde ise “Kesin Projeler” başlığı altında proje kapsamında yer alan derelere ilişkin dosyaların bulunduğu, söz konusu dosyalar büyüklükleri bakımından irdelendiğinde; Bekardere (236 KB), Çiftehavuzlar (1,05MB), Kemerdere (23,5 MB), Küçüksu (1,10 MB) olduğu, dosya uzantısının netcad programı ile çalışılan “dgn.” olduğu  ve söz konusu dosyalardaki haritalar incelendiğinde haritaların detay olarak ayrıntısının, idarece gönderilen aynı isim altındaki haritalarla kıyaslandığında farklılık arz ettiği tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, başvuru sahibi istekliye ait CD ile idarece gönderilen CD’nin  ayrıntısının, idarece gönderilen aynı isim altındaki haritalarla kıyaslandığında farklılık arz ettiği, bu farklılığın halihazır harita bilgilerinin ihaleye katılmak isteyenlere satılan CD’lere konulmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulunun 29.01.2007 tarih ve 2007/AK.Y-807.2 sayılı kararı uyarınca 01.02.2007 tarihinde yapılan dinleme toplantısında, iddia konusu hususlara ilişkin olarak tarafların yapmış oldukları açıklamalardan,   her ne kadar idarece CD ile ihale dokümanı verilmesi işlemine ilişkin olarak  Kamu İhale Genel Tebliğ hükümlerine göre güvenlik tedbirlerinin alınmadığı anlaşılmış olsa da, ihale konusu işin her bir iş kalemi için  birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edildiği, ihale dokümanı kapsamında her bir iş kaleminin adının ve miktarının yer aldığı, bu haliyle istekliye verilen CD’nin teklif hazırlamaya ve vermeye elverişli olduğu, nitekim aynı ihalede 39 adet isteklinin doküman aldığı ve bunlardan 29 unun teklif verdiği hususları birlikte değerlendirildiğinde iki CD arasındaki farklılığın isteklinin teklif sunmasına engel teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak hazırlanan idari şartnamenin 67 nci maddesi;

 

“ İhale konusu işin denetiminde kullanılmak üzere  yüklenici tarafından yer tesliminin yapılmasından itibaren geçici kabul yapılıncaya kadar yapılacak işlerin kontrollükçe denetlenmesine yönelik kontrol teşkilatının araç ve cep telefonu (2’er adet) ihtiyacını karşılamak zorundadır.

 

Bu aracın şoförü ve her türlü giderleri yüklenici tarafından karşılanacak,  bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Ancak ihale konusu iş her bir iş kalemi için  birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edildiği, idarece yapılan düzenlemede belirtilen araç ve cep telefonuna ait giderlere teklif birim fiyat cetvelinde bir iş kalemi olarak yer verilmediği ve bu tür harcamaların genel giderler içinde değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu düzenleme mevzuata aykırı görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;                                                                        

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Dokümanda yer alan ve yüklenicinin idarenin kontrol elamanlarına araç ve telefon sağlamak zorunda olduğuna ilişkin düzenlemenin ihale ve bütçe mevzuatına uygun olmadığı görüşüyle kararın bu kısmına katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

KARŞI OY

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “D.CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanı Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı bölümünde;  “Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini almaları zorunludur.

 

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

 

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

 

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

 

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

 

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’ nun kapatılması,

 

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,        

 

Gerekmektedir.”   Hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede, idareye ait doküman CD’si ve ihale dokümanı kapsamında başvuru sahibine verilen CD incelendiğinde; idarece gönderilen CD üzerinde, kalıcı kalemle numaralandırma yapılmadığı, içinde yer alan dokümanların listesinin ve formatlarının CD içindeki bir dosyada yada ihale dokümanı satın alma belgesinde belirtilmediği, CD içinde iki adet yazma oturumu bulunduğu ve yazma oturumunun kapatılmadığı, her bir doküman satın alma belgesinde CD seri numarası olarak yazılmış olan ve başvuru sahibine ait doküman satın alma belgesinde de yer alan “DC155403084747LD10-80” şeklindeki dizilimin tebliğ hükmünde yer alan CD birim seri numarası diziliminde olmadığı, idarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen doküman CD’sinin birim seri numarasının; C52B-3E9B olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tebliğ hükmüne göre, CD birim seri numarasının doküman satın alma belgesinde belirtilmesi zorunlu olduğundan, varsa diğer ayırt edici özelliklerin bunun yanısıra belirtilebileceğinden, “DC155403084747LD10-80” şeklindeki CD üzerinde basılı numaranın kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan; idare yetkilileri tarafından, şikayetçiye ihale dokümanı kapsamında satılan CD ile doküman satın alan 39 kişiye satılan CD’nin aynı olduğu ve sözkonusu ihaleye 29 adet teklif verildiği ifa edilmekte ise de, yukarıda belirtildiği üzere, Kamu İhale Genel Tebliğinin “D.CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanı Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı bölümde belirtilen güvenlik önlemleri alınmadığından, başvuru sahibine verilen CD’nin doküman satın alan 39 kişiye verilen CD’nin aynısının olup olmadığının bu aşamada tesbiti mümkün değildir. Bu nedenle, idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan hükümler uyarınca, ihale dokümanı olarak satılan CD’lere ilişkin güvenlik önlemlerinin alınmadığı anlaşıldığından başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan Temel İlkeler başlıklı hüküm çerçevesinde yürütülmesinin mümkün olmadığı ve ihalenin iptali gerektiği  oyuyla, şikayetin uygun bulunmadığına ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                Namık DAĞALP

                                                                                                    Kurul Üyesi

                                                                                                       II. Başkan

 

KARŞI OY

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “D.CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanı Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı bölümünde;

“Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini almaları zorunludur.

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’ nun kapatılması,

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,        

Gerekmektedir.”   Hükmü yer almaktadır.

 

Bu  çerçevede idareye ait doküman CD’si ve ihale dokümanı kapsamında başvuru sahibine   verilen CD incelendiğinde; idarece gönderilen CD üzerinde, kalıcı kalemle numaralandırma yapılmadığı, içinde yer alan dokümanların listesinin ve formatlarının CD içindeki bir dosyada yada ihale dokümanı satın alma belgesinde belirtilmediği, CD içinde iki adet yazma oturumu bulunduğu ve yazma oturumunun kapatılmadığı, her bir doküman satın alma belgesinde CD seri numarası olarak yazılmış olan ve başvuru sahibine ait doküman satın alma belgesinde de yer alan “DC155403084747LD10-80” şeklindeki dizilimin tebliğ hükmünde yer alan CD birim seri numarası diziliminde olmadığı, idarece gönderilen CD’nin birim seri numarasının da; C52B-3E9B olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tebliğ hükmüne göre, CD birim seri numarasının doküman satın alma belgesinde belirtilmesi zorunlu olduğundan, varsa diğer ayırt edici özelliklerin bunun yanı sıra belirtilebileceğinden söz konusu seri numarasının kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan hükümler uyarınca, ihale dokümanı olarak satılan CD’lere ilişkin güvenlik önlemlerinin alınmadığı anlaşıldığından başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan Temel İlkeler başlıklı hüküm çerçevesinde yürütülmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

 Ayrıca başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak hazırlanan idari şartnamenin 67 nci maddesi;

 

“ İhale konusu işin denetiminde kullanılmak üzere  yüklenici tarafından yer tesliminin yapılmasından itibaren geçici kabul yapılıncaya kadar yapılacak işlerin kontrollükçe denetlenmesine yönelik kontrol teşkilatının araç ve cep telefonu (2’er adet) ihtiyacını karşılamak zorundadır.

 

Bu aracın şoförü ve her türlü giderleri yüklenici tarafından karşılanacak,  bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında, “idareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; ... ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü ile,

 

2. fıkrasında, “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi bir arada ihale edilemez” hükmü yer almaktadır.

 

Bu çerçevede, ihale edilen yapım işi kapsamında yükleniciye ait  olması gereken giderlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yapım işinin gerçekleştirilmesine ilişkin giderlerle sınırlı olması gerektiği gibi, yapı denetim hizmetinin yerine getirilmesine ait giderlerden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 17 nci maddesinde sayılanların dışındakilerin idarenin sorumluluğunda olacağı açıktır.

 

Bu itibarla, idare görevlileri için telefon ve araca ilişkin olarak yapılan düzenlemeler, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak,  ihalenin iptali gerektiği  oyuyla, şikayetin uygun bulunmadığına ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

                                              

                                                                                                            H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                     Kurul Üyesi 

 

                                                                                                              

                                                                                                           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul